అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తస్మిన థశార్హాధిపతౌ పరయాతే; యుధిష్ఠిరొ భీమసేనార్జునౌ చ
యమౌ చ కృష్ణా చ పురొహితశ చ; రదాన మహార్హాన పరమాశ్వయుక్తాన
2 ఆస్దాయ వీరాః సహితా వనాయ; పరతస్దిరే భూతపతిప్రకాశాః
హిరణ్యనిష్కాన వసనాని గాశ చ; పరథాయ శిక్షాక్షర మన్త్రివిథ్భ్యః
3 పరేష్యాః పురొ వింశతిర ఆత్తశస్త్రా; ధనూంషి వర్మాణి శరాంశ చ పీతాన
మౌర్వీశ చ యన్త్రాణి చ సాయకాంశ చ; సర్వే సమాథాయ జఘన్యమ ఈయుః
4 తతస తు వాసాంసి చ రాజపుత్ర్యా; ధాత్ర్యశ చ థాస్యశ చ విభూషణం చ
తథ ఇన్థ్రసేనస తవరితం పరగృహ్య; జఘన్యమ ఏవొపయయౌ రదేన
5 తతః కురుశ్రేష్ఠమ ఉపేత్య పౌరాః; పరథక్షిణం చక్రుర అథీనసత్త్వాః
తం బరాహ్మణాశ చాభ్యవథన పరసన్నా; ముఖ్యాశ చ సర్వే కురుజాఙ్గలానామ
6 స చాపి తాన అభ్యవథత పరసన్నః; సహైవ తైర భరాతృభిర ధర్మరాజః
తస్దౌ చ తత్రాధిపతిర మహాత్మా; థృష్ట్వా జనౌఘం కురుజాఙ్గలానామ
7 పితేవ పుత్రేషు స తేషు భావం; చక్రే కురూణామ ఋషభొ మహాత్మా
తే చాపి తస్మిన భరత పరబర్హే; తథా బభూవుః పితరీవ పుత్రాః
8 తతః సమాసాథ్య మహాజనౌఘాః; కురుప్రవీరం పరివార్య తస్దుః
హా నాద హా ధర్మ ఇతి బరువన్తొ; హరియా చ సర్వే ఽశరుముఖా బభూవుః
9 వరః కురూణామ అధిపః పరజానాం; పితేవ పుత్రాన అపహాయ చాస్మాన
పౌరాన ఇమాఞ జానపథాంశ చ సర్వాన; హిత్వా పరయాతః కవ ను ధర్మరాజః
10 ధిగ ధార్తరాష్ట్రం సునృశంస బుథ్ధిం; ససౌబలం పాపమతిం చ కర్ణమ
అనర్దమ ఇచ్ఛన్తి నరేన్థ్ర పాపా; యే ధర్మనిత్యస్య సతస తవాగ్రాః
11 సవయం నివేశ్యాప్రతిమం మహాత్మా; పురం మహథ థేవపురప్రకాశమ
శతక్రతుప్రదమ అమొఘకర్మా; హిత్వా పరయాతః కవ ను ధర్మరాజః
12 చకార యామ అప్రతిమాం మహాత్మా; సభాం మయొ థేవ సభా పరకాశామ
తాం థేవ గుప్తామ ఇవ థేవ మాయాం; హిత్వా పరయాతః కవ ను ధర్మరాజః
13 తాన ధర్మకామార్దవిథ ఉత్తమౌజా; బీభత్సుర ఉచ్చైః సహితాన ఉవాచ
ఆథాస్యతే వాసమ ఇమం నిరుష్య; వనేషు రాజా థవిషతాం యశాంసి
14 థవిజాతిముఖ్యాః సహితాః పృదక చ; భవథ్భిర ఆసాథ్య తపస్వినశ చ
పరసాథ్య ధర్మార్దవిథశ చ వాచ్యా; యదార్దసిథ్ధిః పరమా భవేన నః
15 ఇత్య ఏవమ ఉక్తే వచనే ఽరజునేన; తే బరాహ్మణాః సర్వవర్ణాశ చ రాజన
ముథాభ్యనన్థన సహితాశ చ చక్రుః; పరథక్షిణం ధర్మభృతాం వరిష్ఠమ
16 ఆమన్త్ర్య పార్దం చ వృకొథరం చ; ధనంజయం యాజ్ఞసేనీం యమౌ చ
పరతస్దిరే రాష్ట్రమ అపేతహర్షా; యుధిష్ఠిరేణానుమతా యదా సవమ