అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
తతొ ఽహం భరతశ్రేష్ఠ పరగృహ్య రుచిరం ధనుః
శరైర అపాతయం సౌభాచ ఛిరాంసి విబుధథ్విషామ
2 శరాంశ చాశీవిషాకారాన ఊర్ధ్వగాంస తిగ్మతేజసః
అప్రైషం శాల్వరాజాయ శార్ఙ్గముక్తాన సువాససః
3 తతొ నాథృశ్యత తథా సౌభం కురుకులొథ్వహ
అన్తర్హితం మాయయాభూత తతొ ఽహం విస్మితొ ఽభవమ
4 అద థానవసంఘాస తే వికృతాననమూర్ధజాః
ఉథక్రొశన మహారాజ విష్ఠితే మయి భారత
5 తతొ ఽసత్రం శబ్థసాహం వై తవరమాణొ మహాహవే
అయొజయం తథ వధాయ తతః శబ్థ ఉపారమత
6 హతాస తే థానవాః సర్వే యైః స శబ్థ ఉథీరితః
శరైర ఆథిత్యసంకాశైర జవలితైః శబ్థసాధనైః
7 తస్మిన్న ఉపరతే శబ్థే పునర ఏవాన్యతొ ఽభవత
శబ్థొ ఽపరొ మహారాజ తత్రాపి పరాహరం శరాన
8 ఏవం థశ థిశః సర్వాస తిర్యగ ఊర్ధ్వం చ భారత
నాథయామ ఆసుర అసురాస తే చాపి నిహతా మయా
9 తతః పరాగ్జ్యొతిషం గత్వా పునర ఏవ వయథృశ్యత
సౌభం కామగమం వీర మొహయన మమ చక్షుషీ
10 తతొ లొకాన్త కరణొ థానవొ వానరాకృతిః
శిలా వర్షేణ సహసా సహసా మాం సమావృణొత
11 సొ ఽహం పర్వత వర్షేణ వధ్యమానః సమన్తతః
వల్మీక ఇవ రాజేన్థ్ర పర్వతొపచితొ ఽభవమ
12 తతొ ఽహం పర్వత చితః సహయః సహ సారదిః
అప్రఖ్యాతిమ ఇయాం రాజన సధ్వజః పర్వతైశ చితః
13 తతొ వృణి పరవీరా యొ మమాసన సైనికాస తథా
తే భయార్తా థిశః సర్వాః సహసా విప్రథుథ్రువుః
14 తతొ హాహాకృతం సర్వమ అభూత కిల విశాం పతే
థయౌశ చ భూమిశ చ ఖం చైవాథృశ్యమానే తదా మయి
15 తతొ విషణ్ణమనసొ మమ రాజన సుహృజ్జనాః
రురుథుశ చుక్రుశుశ చైవ థుఃఖశొకసమన్వితాః
16 థవిషతాం చ పరహర్షొ ఽభూథ ఆర్తిశ చాథ్విషతామ అపి
ఏవం విజితవాన వీర పశ్చాథ అశ్రౌషమ అచ్యుత
17 తతొ ఽహమ అస్త్రం థయితం సర్వపాషాణ భేథనమ
వజ్రమ ఉథ్యమ్య తాన సర్వాన పర్వతాన సమశాతయమ
18 తతః పర్వత భారార్తా మన్థప్రాణవిచేష్టితాః
హయా మమ మహారాజ వేపమానా ఇవాభవన
19 మేఘజాలమ ఇవాకాశే విథార్యాభ్యుథితం రవిమ
థృష్ట్వా మాం బాన్ధవాః సర్వే హర్షమ ఆహారయన పునః
20 తతొ మామ అబ్రవీత సూతః పరాఞ్జలిః పరణతొ నృప
సాధు సంపశ్య వార్ష్ణేయ శాల్వం సౌభపతిం సదితమ
21 అలం కృష్ణావమన్యైనం సాధు యత్నం సమాచర
మార్థవం సఖితాం చైవ శాల్వాథ అథ్య వయపాహర
22 జహి శాల్వం మహాబాహొ మైనం జీవయ కేశవ
సర్వైః పరాక్రమైర వీరవధ్యః శత్రుర అమిత్రహన
23 న శత్రుర అవమన్తవ్యొ థుర్బలొ ఽపి బలీయసా
యొ ఽపి సయాత పీఢగః కశ చిత కిం పునః సమరే సదితః
24 స తవం పురుషశార్థూల సర్వయత్నైర ఇమం పరభొ
జహి వృష్ణికులశ్రేష్ఠ మా తవాం కాలొ ఽతయగాత పునః
25 నైష మార్థవసాధ్యొ వై మతొ నాపి సఖా తవ
యేన తవం యొధితొ వీర థవారకా చావమర్థితా
26 ఏవమాథి తు కౌన్తేయ శరుత్వాహం సారదేర వచః
తత్త్వమ ఏతథ ఇతి జఞాత్వా యుథ్ధే మతిమ అధారయమ
27 వధాయ శాల్వరాజస్య సౌభస్య చ నిపాతనే
థారుకం చాబ్రువం వీర ముహూర్తం సదీయతామ ఇతి
28 తతొ ఽపరతిహతం థివ్యమ అభేథ్యమ అతివీర్యవత
ఆగ్నేయమ అస్త్రం థయితం సర్వసాహం మహాప్రభమ
29 యక్షాణాం రాక్షసాణాం చ థానవానాం చ సంయుగే
రాజ్ఞాం చ పరతిలొమానాం భస్మాన్త కరణం మహత
30 కషురాన్తమ అమలం చక్రం కాలాన్తకయమొపమమ
అభిమన్త్ర్యాహమ అతులం థవిషతాం చ నిబర్హణమ
31 జహి సౌభం సవవీర్యేణ యే చాత్ర రిపవొ మమ
ఇత్య ఉక్త్వా భుజవీర్యేణ తస్మై పరాహిణవం రుషా
32 రూపం సుథర్శనస్యాసీథ ఆకాశే పతతస తథా
థవితీయస్యేవ సూర్యస్య యుగాన్తే పరివిష్యతః
33 తత సమాసాథ్య నగరం సౌభం వయపగతత్విషమ
మధ్యేన పాటయామ ఆస కరకచొ థార్వ ఇవొచ్ఛ్రితమ
34 థవిధాకృతం తతః సౌభం సుథర్శన బలాథ ధతమ
మహేశ్వర శరొథ్ధూతం పపాత తరిపురం యదా
35 తస్మిన నిపతితే సౌభే చక్రమ ఆగత కరం మమ
పునశ చొథ్ధూయ వేగేన శాల్వాల్యేత్య అహమ అబ్రువమ
36 తతః శాల్వం గథాం గుర్వీమ ఆవిధ్యన్తం మహాహవే
థవిధా చకార సహసా పరజజ్వాల చ తేజసా
37 తస్మిన నిపతితే వీరే థానవాస తరస్తచేతసః
హాహాభూతా థిశొ జగ్ముర అర్థితా మమ సాయకైః
38 తతొ ఽహం సమవస్దాప్య రదం సౌభసమీపతః
శఙ్ఖం పరధ్మాప్య హర్షేణ ముహృథః పర్యహర్షయమ
39 తన మేరుశిఖరాకారం విధ్వస్తాట్టాల గొపురమ
థహ్యమానమ అభిప్రేక్ష్య సత్రియస తాః సంప్రథుథ్రువుః
40 ఏవం నిహత్య సమరే శాల్వం సౌభం నిపాత్య చ
ఆనర్తాన పునర ఆగమ్య సుహృథాం పరీతిమ ఆవహమ
41 ఏతస్మాత కారణాథ రాజన నాగమం నాగసాహ్వయమ
యథ్య అగాం పరవీరఘ్న న హి జీవేత సుయొధనః
42 [వై]
ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుః కౌరవం పురుషొత్తమః
ఆమన్త్ర్య పరయయౌ ధీమాన పాణ్డవాన మధుసూథనః
43 అభివాథ్య మహాబాహుర ధర్మరాజం యుధిష్ఠిరమ
రాజ్ఞా మూర్ధన్య ఉపాఘ్రాతొ భీమేన చ మహాభుజః
44 సుభథ్రామ అభిమన్యుం చ రదమ ఆరొప్య కాఞ్చనమ
ఆరురొహ రదం కృష్ణః పాణ్డవైర అభిపూజితః
45 సైన్యసుగ్రీవ యుక్తేన రదేనాథిత్యవర్చసా
థవారకాం పరయయౌ కృష్ణః సమాశ్వాస్య యుధిష్ఠిరమ
46 తతః పరయాతే థాశార్హే ధృష్టథ్యుమ్నొ ఽపి పార్షతః
థరౌపథేయాన ఉపాథాయ పరయయౌ సవపురం తథా
47 ధృష్టకేతుః సవసారం చ సమాథాయాద చేథిరాట
జగామ పాణ్డవాన థృష్ట్వా రమ్యాం శుక్తిమతీం పురీమ
48 కేకయాశ చాప్య అనుజ్ఞాతాః కౌన్తేయేనామితౌజసా
ఆమన్త్ర్య పాణ్డవాన సర్వాన పరయయుస తే ఽపి భారత
49 బరాహ్మణాశ చ విశశ చైవ తదా విషయవాసినః
విసృజ్యమానాః సుభృశం న తయజన్తి సమ పాణ్డవాన
50 సామవాయః స రాజేన్థ్ర సుమహాథ్భుత థర్శనః
ఆసీన మహాత్మానం తేషాం కామ్యకే భరతర్షభ
51 యుధిష్ఠిరస తు విప్రాంస తాన అనుమాన్య మహాత్మనాః
శశాస పురుషాన కాలే రదాన యొజయతేతి హ