అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
ఏవం స పురుషవ్యాఘ్ర శాల్వొ రాజ్ఞాం మహారిపుః
యుధ్యమానొ మయా సంఖ్యే వియథ అభ్యాగమత పునః
2 తతః శతఘ్నీశ చ మహాగథాశ చ; థీప్తంశ చ శూలాన ముసలాన అసీంశ చ
చిక్షేప రొషాన మయి మన్థబుథ్ధిః; శాల్వొ మహారాజ జయాభికాఙ్క్షీ
3 తాన ఆశుగైర ఆపతతొ ఽహమ ఆశు; నివార్య తూర్ణం ఖగమాన ఖ ఏవ
థవిధా తరిధా చాచ్ఛినమ ఆశు ముఖైస; తతొ ఽనతరిక్షే నినథొ బభూవ
4 తతః శతసహస్రేణ శరాణాం నతపర్వణామ
థారుకం వాజినశ చైవ రదం చ సమవాకిరత
5 తతొ మామ అబ్రవీథ వీర థారుకొ విహ్వలన్న ఇవ
సదాతవ్యమ ఇతి తిష్ఠామి శాల్వ బాణప్రపీడితః
6 ఇతి తస్య నిశమ్యాహం సారదేః కరుణం వచః
అవేక్షమాణొ యన్తారమ అపశ్యం శరపీడితమ
7 న తస్యొరసి నొ మూర్ధ్ని న కాయే న భుజథ్వజే
అన్తరం పాణ్డవశ్రేష్ఠ పశ్యామి నహతం శరైః
8 స తు బాణవరొత్పీడాథ విస్రవత్య అసృగ ఉల్బణమ
అభివృష్టొ యదా మేధైర గిరిర గైరికధాతుమాన
9 అభీషు హస్తం తం థృష్ట్వా సీథన్తం సారదిం రణే
అస్తమ్భయం మహాబాహొ శాల్వ బాణప్రపీడితమ
10 అద మాం పురుషః కశ చిథ థవారకా నిలయొ ఽబరవీత
తవరితొ రదమ అభ్యేత్య సౌహృథాథ ఇవ భారత
11 ఆహుకస్య వచొ వీర తస్యైవ పరిచారకః
విషణ్ణః సన్నకణ్ఠొ వై తన నిబొధ యుధిష్ఠిరః
12 థవారకాధిపతిర వీర ఆహ తవామ ఆహుకొ వచః
కేశవేహ విజానీష్వ యత తవాం పితృసఖొ ఽబరవీత
13 ఉపయాత్వాథ్య శాల్వేన థవారకాం వృష్ణినన్థన
విషక్తే తవయి థుర్ధర్ష హతః శూర సుతొ బలాత
14 తథ అలం సాధు యుథ్ధేన నివర్తస్వ జనార్థన
థవారకామ ఏవ రక్షస్వ కార్యమ ఏతన మహత తవ
15 ఇత్య అహం తస్య వచనం శరుత్వా పరమథుర్మనాః
నిశ్చయం నాధిగచ్ఛామి కర్తవ్యస్యేతరస్య వా
16 సాత్యకిం బలథేవం చ పరథ్యుమ్నం చ మహారదమ
జగర్హే మనసా వీర తచ ఛరుత్వా విప్రియం వచః
17 అహం హి థవారకాయాశ చ పితుశ చ కురునన్థన
తేషు రక్షాం సమాధాయ పరయాతః సౌభపాతనే
18 బలథేవొ మహాబాహుః కచ చిజ జీవతి శత్రుహా
సాత్యకీ రౌక్మిణేయశ చ చారుథేష్ణశ చ వీర్యవాన
సామ్బప్రభృతయశ చైవేత్య అహమ ఆసం సుథుర్మనాః
19 ఏతేషు హి నరవ్యాఘ్ర జీవత్సు న కదం చన
శక్యః శూర సుతొ హన్తుమ అపి వజ్రభృతా సవయమ
20 హతః శూర సుతొ వయక్తం వయక్తం తే చ పరాసవః
బలథేవ ముఖాః సర్వే ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
21 సొ ఽహం సర్వవినాశం తం చిన్తయానొ ముహుర ముహుః
సువిహ్వలొ మహారాజ పునః శాల్వమ అయొధయమ
22 తతొ ఽపశ్యం మహారాజ పరపతన్తమ అహం తథా
సౌభాచ ఛూర సుతం వీర తతొ మాం మొహ ఆవిశత
23 తస్య రూపం పరపతతః పితుర మమ నరాధిప
యయాతేః కషీణపుణ్యస్య సవర్గాథ ఇవ మహీతలమ
24 విశీర్ణగలితొష్ణీషః పరకీర్ణామ్బర మూర్ధజః
పరపతన థృశ్యతే హ సమ కషీణపుణ్య ఇవ గరహః
25 తతః శార్ఙ్గం ధనుఃశ్రేష్ఠం కరాత పరపతితం మమ
మొహాత సన్నశ చ కౌన్తేయ రదొపస్ద ఉపావిశమ
26 తతొ హాహాకృతం సర్వం సైన్యం మే గతచేతనమ
మాం థృష్ట్వా రదనీడస్దం గతాసుమ ఇవ భారత
27 పరసార్య బాహూ పతతః పరసార్య చరణావ అపి
రూపం పితుర అపశ్యం తచ ఛకునేః పతితొ యదా
28 తం పతన్తం మహాబాహొ శూలపట్టిశపాణయః
అభిఘ్నన్తొ భృశం వీరా మమ చేతొ వయకమ్పయన
29 తతొ ముహూర్తాత పరతిలభ్య సంజ్ఞామ; అహం తథా వీర మహావిమర్థే
న తత్ర సౌభం న రిపుం న శాల్వం; పశ్యామి వృథ్ధం పితరం న చాపి
30 తతొ మమాసీన మనసి పాయేయమ ఇతి నిశ్చితమ
పరబుథ్ధొ ఽసమి తతొ భూయః శతశొ వికిరఞ శరాన