అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 21

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 21)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
ఆనర్తనగరం ముక్తం తతొ ఽహమ అగమం తథా
మహాక్రతౌ రాజసూయే నివృత్తే నృపతే తవ
2 అపశ్యం థవారకాం చాహం మహారాజ హతత్విషమ
నిఃస్వాధ్యాయ వషట్కారాం నిర్భూషణ వరస్త్రియమ
3 అనభిజ్ఞేయ రూపాణి థవారకొపవనాని చ
థృష్ట్వా శఙ్కొపపన్నొ ఽహమ అపృచ్ఛం హృథికాత్మజమ
4 అస్వస్దనరనారీకమ ఇథం వృష్ణిపురం భృషమ
కిమ ఇథం నరశార్థూల శరొతుమ ఇచ్ఛామహే వయమ
5 ఏవమ ఉక్తస తు స మయా విస్తరేణేథమ అబ్రవీత
రొధం మొక్షం చ శాల్వేన హార్థిక్యొ రాజసత్తమ
6 తతొ ఽహం కౌరవశ్రేష్ఠ శరుత్వా సర్వమ అశేషతః
వినాశే శాల్వరాజస్య తథైవాకరవం మతిమ
7 తతొ ఽహం భరతశ్రేష్ఠ సమాశ్వాస్య పురే జనమ
రాజానమ ఆహుకం చైవ తదైవానక థున్థుభిమ
సర్వవృష్ణిప్రవీరాంశ చ హర్షయన్న అబ్రువం తథా
8 అప్రమాథః సథా కార్యొ నగరే యాథవర్షభాః
శాల్వరాజవినాశాయ పరయాతం మాం నిబొధత
9 నాహత్వా తం నివర్తిష్యే పురీం థవారవతీం పరతి
సశాల్వం సౌభనగరం హత్వా థరష్టాస్మి వః పునః
తరిసామా హన్యతామ ఏషా థున్థుభిః శత్రుభీషణీ
10 తే మయాశ్వాసితా వీరా యదావథ భరతర్షభ
సర్వే మామ అబ్రువన హృష్టాః పరయాహి జహి శత్రవాన
11 తైః పరహృష్టాత్మభిర వీరైర ఆశీర్భిర అభినన్థితః
వాచయిత్వా థవిజశ్రేష్ఠాన పరణమ్య శిరసాహుకమ
12 సైన్యసుగ్రీవ యుక్తేన రదేనానాథయన థిశః
పరధ్మాప్య శఙ్ఖప్రవరం పాఞ్చజన్యమ అహం నృప
13 పరయాతొ ఽసమి నరవ్యాఘ్ర బలేన మహతా వృతః
కౢప్తేన చతురఙ్గేణ బలేన జితకాశినా
14 సమతీత్య బహూన థేశాన గిరీంశ చ బహుపాథపాన
సరాంసి సరితశ చైవ మార్తికావతమ ఆసథమ
15 తత్రాశ్రౌషం నరవ్యాఘ్ర శాల్వం నగరమ అన్తికాత
పరయాతం సౌభమ ఆస్దాయ తమ అహం పృష్ఠతొ ఽనవయామ
16 తతః సాగరమ ఆసాథ్య కుక్షౌ తస్య మహొర్మిణః
సముథ్రనాభ్యాం శాల్వొ ఽభూత సౌభమ ఆస్దాయ శత్రుహన
17 స సమాలొక్య థూరాన మాం సమయన్న ఇవ యుధిష్ఠిర
ఆహ్వయామ ఆస థుష్టాత్మా యుథ్ధాయైవ ముహుర ముహుః
18 తస్య శార్ఙ్గవినిర్ముక్తైర బహుభిర మర్మభేథిభిః
పురం నాసాథ్యత శరైస తతొ మాం రొష ఆవిశత
19 స చాపి పాపప్రకృతిర థైతేయాపసథొ నృప
మయ్య అవర్షత థుర్ధర్షః శరధారాః సహస్రశః
20 సైనికాన మమ సూతం చ హయాంశ చ సమవాకిరత
అచిన్తయన్తస తు శరాన వయం యుధ్యామ భారత
21 తతః శతసహస్రాణి శరాణాం నతపర్వణామ
చిక్షిపుః సమరే వీరా మయి శాల్వ పథానుగాః
22 తే హయాన మే రదం చైవ తథా థారుకమ ఏవ చ
ఛాథయామ ఆసుర అసురా బాణైర మర్మ విభేథిభిః
23 న హయా న రదొ వీర న యన్తా మమ థారుకః
అథృశ్యన్త శరైశ ఛన్నాస తదాహం సైనికాశ చ మే
24 తతొ ఽహమ అపి కౌరవ్య శరాణామ అయుతాన బహూన
అభిమన్త్రితానాం ధనుషా థివ్యేన విధినాక్షిపమ
25 న తత్ర విషయస తవ ఆసీన మమ సైన్యస్య భారత
ఖే విషిక్తం హి తత సౌభం కరొశమాత్ర ఇవాభవత
26 తతస తే పరేక్షకాః సర్వే రఙ్గ వాట ఇవ సదితాః
హర్షయామ ఆసుర ఉచ్చైర మాం సింహనాథ తలస్వనైః
27 మత్కార్ముకవినిర్ముక్తా థానవానాం మహారణే
అఙ్గేషు రుధిరాక్తాస తే వివిశుః శలభా ఇవ
28 తతొ హలహలాశబ్థః సౌభమధ్యే వయవర్ధత
వధ్యతాం విశిఖైస తీక్ష్ణైః పతతాం చ మహార్ణవే
29 తే నికృత్తభుజస్కన్ధాః కబన్ధాకృతి థర్శనాః
నథన్తొ భైరవాన నాథన నిపతన్తి సమ థానవాః
30 తతొ గొక్షీరకున్థేన్థు మృణాలరజతప్రభమ
జలజం పాఞ్చజన్యం వై పరాణేనాహమ అపూరయమ
31 తాన థృష్ట్వా పతితాంస తత్ర శాల్వః సౌభపతిస తథా
మాయాయుథ్ధేన మహతా యొధయామ ఆస మాం యుధి
32 తతొ హుడహుడాః పరాసాః శక్తిశూలపరశ్వధాః
పట్టిశాశ చ భుశుణ్డ్యశ చ పరాపతన్న అనిశం మయి
33 తాన అహం మాయయైవాశు పరతిగృహ్య వయనాశయమ
తస్యాం హతాయాం మాయాయాం గిరిశృఙ్గైర అయొధయత
34 తతొ ఽభవత తమ ఇవ పరభాతమ ఇవ చాభవత
థుర్థినం సుథినం చైవ శీతమ ఉష్ణం చ భారత
35 ఏవం మాయాం వికుర్వాణొ యొధయామ ఆస మాం రిపుః
విజ్ఞాయ తథ అహం సర్వం మాయయైవ వయనాశయమ
యదాకాలం తు యుథ్ధేన వయధమం సర్వతః శరైః
36 తతొ వయొమ మహారాజ శతసూర్యమ ఇవాభవత
శతచన్థ్రం చ కౌన్తేయ సహస్రాయుత తారకమ
37 తతొ నాజ్ఞాయత తథా థివారాత్రం తదా థిశః
తతొ ఽహం మొహమ ఆపన్నః పరజ్ఞాస్త్రం సమయొజయమ
తతస తథ అస్త్రమ అస్త్రేణ విధూతం శరతూలవత
38 తదా తథ అభవథ యుథ్ధం తుములం లొమహర్షణమ
లబ్ధాలొకశ చ రాజేన్థ్ర పునః శత్రుమ అయొధయమ