అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 247

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 247)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థేవథూత]
మహర్షే ఽకార్యబుథ్ధిస తవం యః సవర్గసుఖమ ఉత్తమమ
సంప్రాప్తం బహు మన్తవ్యం విమృశస్య అబుధొ యదా
2 ఉపరిష్టాథ అసౌ లొకొ యొ ఽయం సవర ఇతి సంజ్ఞితః
ఊర్ధ్వగః సత్పదః శశ్వథ థేవ యానచరొ మునే
3 నాతప్త తపసః పుంసొ నామహా యజ్ఞయాజినః
నానృతా నాస్తికాశ చైవ తత్ర గచ్ఛన్తి ముథ్గల
4 ధర్మాత్మానొ జితాత్మానః శాన్తా థాన్తా విమత్సరాః
థానధర్మరతాః పుంసః శూరాశ చాహతలక్షణాః
5 తత్ర గచ్ఛన్తి కర్మాగ్ర్యం కృత్వా శమ థమాత్మకమ
లొకాన పుణ్యకృతాం బరహ్మన సథ్భిర ఆసేవితాన నృభిః
6 థేవాః సాధ్యాస తదా విశ్వే మరుతశ చ మహర్షిభిః
యామా ధామాశ చ మౌథ్గల్య గన్ధర్వాప్సరసస తదా
7 ఏషాం థేవ నికాయానాం పృదక్పృదగ అనేకశః
భాస్వన్తః కామసంపన్నా లొకాస తేజొమయాః శుభాః
8 తరయస తరింశత సహస్రాణి యొజనానాం హిరణ్మయః
మేరుః పర్వతరాడ యత్ర థేవొథ్యానాని ముథ్గల
9 నన్థనాథీని పుణ్యాని విహారాః పుణ్యకర్మణామ
న కషుత్పిపాసే న గలానిర న శీతొష్ణభయం తదా
10 బీభత్సమ అశుభం వాపి రొగా వా తత్ర కే చన
మనొ జఞాః సర్వతొ గన్ధాః సుఖస్పర్శాశ చ సర్వశః
11 శబ్థాః శరుతిమనొగ్రాహ్యాః సర్వతస తత్ర వై మునే
న శొకొ న జరా తత్ర నాయాస పరిథేవనే
12 ఈథృశః స మునే లొకః సవకర్మఫలహేతుకః
సుకృతైస తత్ర పురుషాః సంభవన్త్య ఆత్మకర్మభిః
13 తైజసాని శరీరాణి భవన్త్య అత్రొపపథ్యతామ
కర్మజాన్య ఏవ మౌథ్గల్య న మాతృపితృజాన్య ఉత
14 న చ సవేథొ న థౌర్గన్ధ్యం పురీషం మూత్రమ ఏవ చ
తేషాం న చ రజొ వస్త్రం బాధతే తత్ర వై మునే
15 న మలాయన్తి సరజస తేషాం థివ్యగన్ధా మనొరమాః
పర్యుహ్యన్తే విమానైశ చ బరహ్మన్న ఏవంవిధాశ చ తే
16 ఈర్ష్యా శొకక్లమాపేతా మొహమాత్సర్య వర్జితాః
సుఖం సవర్గజితస తత్ర వర్తయన్తి మహామునే
17 తేషాం తదావిధానాం తు లొకానాం మునిపుంగవ
ఉపర్య ఉపరి శక్రస్య లొకా థివ్యగుణాన్వితాః
18 పురస్తాథ బరహ్మణస తత్ర లొకాస తేజొమయాః శుభాః
యత్ర యాన్త్య ఋషయొ బరహ్మన పూతాః సవైః కర్మభిః శుభైః
19 ఋభవొ నామ తత్రాన్యే థేవానామ అపి థేవతాః
తేషాం లొకాః పరతరే తాన యజన్తీహ థేవతాః
20 సవయంప్రభాస తే భాస్వన్తొ లొకాః కామథుఘాః పరే
న తేషాం సత్రీకృతస తాపొ న లొకైశ్వర్యమత్సరః
21 న వర్తయన్త్య ఆహుతిభిస తే నాప్య అమృతభొజనాః
తదా థివ్యశరీరాస తే న చ విగ్రహమూర్తయః
22 న శుఖే సుఖకామాశ చ థేవథేవాః సనాతనాః
న కల్పపరివర్తేషు పరివర్తన్తి తే తదా
23 జరామృత్యుః కుతస తేషాం హర్షః పరీతిః సుఖం న చ
న థుఃఖం న సుఖం చాపి రాగథ్వేషౌ కుతొ మునే
24 థేవానామ అపి మౌథ్గల్య కాఙ్క్షితా సా గతిః పరా
థుష్ప్రాపా పరమా సిథ్ధిర అగమ్యా కామగొచరైః
25 తరయస్త్రింశథ ఇమే లొకాః శేషా లొకా మనీషిభిః
గమ్యన్తే నియమైః శరేష్ఠైర థానైర వా విధిపూర్వకైః
26 సేయం థానకృతా వయుష్టిర అత్ర పరాప్తా సుఖావహా
తాం భుఙ్క్ష్వ సుకృతైర లబ్ధాం తపసా థయొతితప్రభః
27 ఏతత సవర్గసుఖం విప్ర లొకా నానావిధాస తదా
గుణాః సవర్గస్య పరొక్తాస తే థొషాన అపి నిబొధ మే
28 కృతస్య కర్మణస తత్ర భుజ్యతే యత ఫలం థివి
న చాన్యత కరియతే కర్మ మూలఛేథేన భుజ్యతే
29 సొ ఽతర థొషొ మమ మతస తస్యాన్తే పతనం చ యత
సుఖవ్యాప్త మనస్కానాం పతనం యచ చ ముథ్గల
30 అసంతొషః పరీతాపొ థృష్ట్వా థీప్తతరాః శరియః
యథ భవత్య అవరే సదానే సదితానాం తచ చ థుష్కరమ
31 సంజ్ఞా మొహశ చ పతతాం రజసా చ పరధర్షణమ
పరమ్లానేషు చ మాల్యేషు తతః పిపతిషొర భయమ
32 ఆ బరహ్మభవనాథ ఏతే థొషా మౌథ్గల్య థారుణాః
నాకలొకే సుకృతినాం గుణాస తవ అయుతశొ నృణామ
33 అయం తవ అన్యొ గునః శరేష్ఠశ చయుతానాం సవర్గతొ మునే
శుభానుశయ యొగేన మనుష్యేషూపజాయతే
34 తత్రాపి సుమహాభాగః సుఖభాడ అభిజాయతే
న చేత సంబుధ్యతే తత్ర గచ్ఛత్య అధమతాం తతః
35 ఇహ యత కరియతే కర్మ తత్పరత్రొపభుజ్యతే
కర్మభూమిర ఇయం బరహ్మన ఫలభూమిర అసౌ మతా
36 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం యన మాం పృచ్ఛసి ముథ్గల
తవానుకమ్పయా సాధొ సాధు గచ్ఛామ మాచిరమ
37 [వయాస]
ఏతచ ఛరుత్వా తు మౌథ్గల్యొ వాక్యం విమమృశే ధియా
విమృశ్య చ మునిశ్రేష్ఠొ థేవథూతమ ఉవాచ హ
38 థేవథూత నమస తే ఽసతు గచ్ఛ తాత యదాసుఖమ
మహాథొషేణ మే కార్యం న సవర్గేణ సుఖేన వా
39 పతనం తన మహథ థుఃఖం పరితాపః సుథారుణః
సవర్గభాజశ చయవన్తీహ తస్మాత సవర్గం న కామయే
40 యత్ర గత్వా న శొచన్తి న వయదన్తి చలన్తి వా
తథ అహం సదానమ అత్యన్తం మార్గయిష్యామి కేవలమ
41 ఇత్య ఉక్త్వా స మునిర వాక్యం థేవథూతం విసృజ్య తమ
శిలొఞ్ఛ వృత్తిమ ఉత్సృజ్య శమమ ఆతిష్ఠథ ఉత్తమామ
42 తుల్యనిన్థాస్తుతిర భూత్వా సమలొష్టాశ్మకాఞ్చనః
జఞానయొగేన శుథ్ధేన ధయాననిత్యొ బభూవ హ
43 ధయానయొగాథ బలం లబ్ధ్వా పరాప్య చర్థ్ధిమ అనుత్తమామ
జగామ శాశ్వతీం సిథ్ధిం పరాం నిర్వాణలక్షణామ
44 తస్మాత తవమ అపి కౌన్తేయ న శొకం కర్తుమ అర్హసి
రాజ్యాత సఫీతాత పరిభ్రష్టస తపసా తథ అవాప్స్యసి
45 సుఖస్యానన్తరం థుఃఖం థుఃఖస్యానన్తరం సుఖమ
పర్యాయేణొపవర్తన్తే నరం నేమిమ అరా ఇవ
46 పితృపైతామహం రాజ్యం పరాప్స్యస్య అమితవిక్రమ
వర్షాత తరయొథశాథ ఊర్ధ్వం వయేతు తే మానసొ జవరః
47 [వై]
ఏవమ ఉక్త్వా స భగవాన వయాసః పాణ్డవనన్థనమ
జగామ తపసే ధీమాన పునర ఏవాశ్రమం పరతి