అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 246

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 246)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
వరీహిథ్రొణః పరిత్యక్తః కదం తేన మహాత్మనా
కస్మై థత్తశ చ భగవన విధినా కేన చాత్ద మే
2 పరత్యక్షధర్మా భగవాన యస్య తుష్టొ హి కర్మభిః
సఫలం తస్య జన్మాహం మన్యే సథ్ధర్మచారిణః
3 [వయాస]
శిలొఞ్ఛ వృత్తిర ధర్మాత్మా ముథ్గలః సంశితవ్రతః
ఆసీథ రాజన కురుక్షేత్రే సత్యవాగ అనసూయకః
4 అతిదివ్రతీ కరియావాంశ చ కాపొతీం వృత్తిమ ఆస్దితః
సత్రమ ఇష్టీ కృతం నామ సముపాస్తే మహాతపాః
5 సపుత్రథారొ హి మునిః పక్షాహారొ బభూవ సః
కపొత వృత్త్యా పక్షేణ వరీహి థరొణమ ఉపార్జయత
6 థర్శం చ పౌర్ణమాసం చ కుర్వన విగతమత్సరః
థేవతాతిదిశేషేణ కురుతే థేహయాపనమ
7 తస్యేన్థ్రః సహితొ థేవైః సాక్షాత తరిభువణేశ్వరః
పత్యగృహ్ణాన మహారాజ భాగం పర్వణి పర్వణి
8 స పర్వకాలం కృత్వా తు మునివృత్త్యా సమన్వితః
అతిదిభ్యొ థథావ అన్నం పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
9 వరీహి థరొణస్య తథ అహొ థథతొ ఽననం మహాత్మనః
శిష్టం మాత్సర్య హీనస్య వర్ధత్య అతిదిథర్శనాత
10 తచ ఛతాన్య అపి బుఞ్జన్తి బరాహ్మణానాం మనీషిణామ
మునేస తయాగవిశుథ్ధ్యా తు తథన్నం వృథ్ధిమ ఋచ్ఛతి
11 తం తు శుశ్రావ ధర్మిష్ఠం ముథ్గలం సంశితవ్రతమ
థుర్వాసా నృప థిగ వాసాస తమ అదాభ్యాజగామ హ
12 బిభ్రచ చానియతం వేషమ ఉన్మత్త ఇవ పాణ్డవ
వికచః పరుషా వాచొ వయాహరన వివిధా మునిః
13 అభిగమ్యాద తం విప్రమ ఉవాచ మునిసత్తమః
అన్నార్దినమ అనుప్రాప్తం విథ్ధి మాం మునిసత్తమ
14 సవాగతం తే ఽసత్వ ఇతి మునిం ముథ్గలః పరత్యభాషత
పాథ్యమ ఆచమనీయం చ పరతివేథ్యాన్నమ ఉత్తమమ
15 పరాథాత స తపసొపాత్తం కషుధితాయాతిది వరతీ
ఉన్మత్తాయ పరాం శరథ్ధామ ఆస్దాయ స ధృతవ్రతః
16 తతస తథన్నం రసవత స ఏవ కషుధయాన్వితః
బుభుజే కృత్స్నమ ఉన్మత్తః పరాథాత తస్మై చ ముథ్గలః
17 బుక్తా చాన్నం తతః సర్వమ ఉచ్ఛిష్టేనాత్మనస తతః
అదానులిలిపే ఽఙగాని జగామ చ యదాగతమ
18 ఏవం థవితీయే సంప్రాప్తే పర్వకాలే మనీషిణః
ఆగమ్య బుబ్భుజే సర్వమ అన్నమ ఉఞ్ఛొపజీవినః
19 నిరాహారస తు స మునిర ఉఞ్ఛమ ఆర్జయతే పునః
న చైనం విక్రియాం నేతుమ అశకన ముథ్గలం కషుధా
20 న కరొధొ న చ మాత్సర్యం నావమానొ న సంభ్రమః
సపుత్రథారమ ఉఞ్ఛన్తమ ఆవిశేశ థవిజొత్తమమ
21 తదా తమ ఉఞ్ఛధర్మాణం థుర్వాసా మునిసత్తమమ
ఉపతస్దే యదాకాలం షట కృత్వః కృతనిశ్చయః
22 న చాస్య మానసం కిం చిథ వికారం థథృశే మునిః
శుథ్ధసత్త్వస్య శుథ్ధం స థథృశే నిర్మలం మనః
23 తమ ఉవాచ తతః పరీతః స మునిర ముథ్గలం తథా
తవత్సమొ నాస్తి లొకే ఽసమిన థాతా మాత్సర్య వర్జితః
24 కషుథ ధర్మసంజ్ఞాం పరణుథత్య ఆథత్తే ధైర్యమ ఏవ చ
విషయానుసారిణీ జిహ్వా కర్షత్య ఏవ రసాన పరతి
25 ఆహారప్రభవాః పరాణా మనొ థుర్నిగ్రహం చలమ
మనసొ చేన్థ్రియాణాం చాప్య ఐకాగ్ర్యం నిశ్చితం తపః
26 శరమేణొపార్జితం తయక్తుం థుఃఖం శుథ్ధేన చేతసా
తత సర్వం భవతా సాధొ యదావథ ఉపపాథితమ
27 పరీతాః సమొ ఽనుగృహీతాశ చ సమేత్య భవతా సహ
ఇన్థ్రియాభిజయొ ధైర్యం సంవిభాగొ థమః శమః
28 థయా సత్యం చ ధర్మశ చ తవయి సర్వం పరతిష్ఠితమ
జితాస తే కర్మభిర లొకాః పరాపొ ఽసి పరమాం గతిమ
29 అహొ థానం విఘుష్టం తే సుమహత సవర్గవాసిభిః
సశరీరొ భవాన గన్తా సవర్గం సుచరితవ్రత
30 ఇత్య ఏవం వథతస తస్య తథా థుర్వాససొ మునేః
థేవథూతొ విమానేన ముథ్గలం పరత్యుపస్దితః
31 హంససారసయుక్తేన కిఙ్కిణీజాలమాలినా
కామగేన విచిత్రేణ థివ్యగన్ధవతా తదా
32 ఉవాచ చైనం విప్రర్షిం విమానం కర్మభిర జితమ
సముపారొహ సంసిథ్ధిం పరాప్తొ ఽసి పరమాం మునే
33 తమ ఏవం వాథినమ ఋషిర థేవథూతమ ఉవాచ హ
ఇచ్ఛామి భవతా పరొక్తాన గుణాన సవర్గనివాసినామ
34 కే గుణాస తత్ర వసతాం కిం తపొ కశ చ నిశ్చయః
సవర్గే సవర్గసుఖం కిం చ థొషొ వా థేవథూతక
35 సతాం సప్త వథం మిత్రమ ఆహుః సన్తః కులొచితాః
మిత్రతాం చ పురస్కృత్య పృచ్ఛామి తవామ అహం విభొ
36 యథ అత్ర తద్యం పద్యం చ తథ వరవీహ్య అవిచారయన
శరుత్వా తదా కరిష్యామి వయవసాయం గిరా తవ