అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 248

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 248)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తస్మిన బహుమృగే ఽరణ్యే రమమాణా మహారదాః
కామ్యకే భరతశ్రేష్ఠా విజహ్రుస తే యదామరాః
2 పరేక్షమాణా బహువిధాన వనొథ్థేశాన సమన్తతః
యదర్తుకాలరమ్యాశ చ వనరాజీః సుపుష్పితాః
3 పాణ్డవా మృగయా శీలాశ చరన్తస తన మహావనమ
విజహ్రుర ఇన్థ్ర పరతిమాః కం చిత కాలమ అరింథమాః
4 తతస తే యౌగపథ్యేన యయుః సర్వే చతుర్థిశమ
మృగయాం పురుషవ్యాఘ్రా బరాహ్మణార్దే పరంతపాః
5 థరౌపథీమ ఆశ్రమే నయస్య తృణబిన్థొర అనుజ్ఞయా
మహర్షేర థీప్తతపసొ ధౌమ్యస్య చ పురొధసః
6 తతస తు రాజా సున్ధూనాం వార్థ్ధక్షత్రిర మయా యశాః
వివాహ కామః శాల్వేయాన పరయాతః సొ ఽభవత తథా
7 మహతా పరిబర్హేణ రాజయొగ్యేన సంవృతః
రాజభిర బహుభిః సార్ధమ ఉపాయాత కామ్యకం చ సః
8 తత్రాపశ్యత పరియాం భార్యాం పాణ్డవానాం యశస్వినామ
తిష్ఠన్తీమ ఆశ్రమథ్వారి థరౌపథీం నిర్జనే వనే
9 విభ్రాజమానాం వపుషా బిభ్రతీం రూపమ ఉత్తమమ
భరాజయన్తీం వనొథ్థేశం నీలాభ్రమ ఇవ విథ్యుతమ
10 అప్సరా థేవకన్యా వా మాయా వా థేవనిర్మితా
ఇతి కృత్వాఞ్జలిం సర్వే థథృశుస తామ అనిన్థితామ
11 తతః సరాజా సిన్ధూనాం వార్థ్ధక్షత్రిర జయథ్రదః
విస్మితస తామ అనిన్థ్యాఙ్గీం థృష్ట్వాసీథ ధృష్టమానసః
12 స కొటికాశ్యం రాజానమ అబ్రవీత కామమొహితః
కస్య తవ ఏషానవథ్యాఙ్గీ యథి వాపి న మానుషీ
13 వివాహార్దొ న మే కశ చిథ ఇమాం థృష్ట్వాతిసున్థరీమ
ఏతామ ఏవాహమ ఆథాయ గమిష్యామి సవమ ఆలయమ
14 గచ్ఛ జానీహి సౌమ్యైనాం కస్య కా చ కుతొ ఽపి వా
కిమర్దమ ఆగతా సుభ్రూర ఇథం కణ్టకితం వనమ
15 అపి నామ వరారొహా మామ ఏషా లొకసున్థరీ
భజేథ అథ్యాయతాపాఙ్గీ సుథతీ తనుమధ్యమా
16 అప్య అహం కృతకామః సయామ ఇమాం పరాప్య వరస్త్రియమ
గచ్ఛ జానీహి కొ నవ అస్యా నాద ఇత్య ఏవ కొటిక
17 స కొటికాశ్యస తచ ఛరుత్వా రదాత పరస్కన్థ్య కుణ్డలీ
ఉపేత్య పప్రచ్ఛ తథా కరొష్టా వయాఘ్రవధూమ ఇవ