అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 243

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 243)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
పరవిశన్తం మహారాజ సూతాస తుష్టువుర అచ్యుతమ
జనాశ చాపి మహేష్వాసం తుష్టువూ రాజసత్తమమ
2 లాజైశ చన్థనచూర్ణైశ చాప్య అవకీర్య జనాస తథా
ఊచుర థిష్ట్యా నృపావిఘ్నాత సమాప్తొ ఽయం కరతుస తవ
3 అపరే తవ అబ్రువంస తత్ర వాతికాస తం మహీపతిమ
యుధిష్ఠిరస్య యజ్ఞేన న సమొ హయ ఏష తు కరతుః
నైవ తస్య కరతొర ఏష కలామ అర్హతి షొడశీమ
4 ఏవం తత్రాబ్రువన కే చిథ వాతికాస తం నరేశ్వరమ
సుహృథస తవ అబ్రువంస తత్ర అతి సర్వాన అయం కరతుః
5 యయాతిర నహుషశ చాపి మాన్ధాతా భరతస తదా
కరతుమ ఏనం సమాహృత్య పూతాః సర్వే థివం గతాః
6 ఏతా వాచః శుభాః శృణ్వన సుహృథాం భరతర్షభ
పరవివేశ పురం హృష్టః సవవేశ్మ చ నరాధిపః
7 అభివాథ్య తతః పాథౌ మాతాపిత్రొర విశాం పతే
భీష్మథ్రొణపృపాణాం చ విథురస్య చ ధీమతః
8 అభివాథితః కనీయొభిర భరాతృభిర భరాతృవత్సలః
నిషసాథాసనే ముఖ్యే భరాతృభిః పరివారితః
9 తమ ఉత్దాయ మహారాజ సూతపుత్రొ ఽబరవీథ వచః
థిష్ట్యా తే భరతశ్రేష్ఠ సమాప్తొ ఽయం మహాక్రతుః
10 హతేషు యుధి పార్దేషు రాజసూయే తదా తవయా
ఆహృతే ఽహం నరశ్రేష్ఠ తవాం సభాజయితా పునః
11 తమ అబ్రవీన మహారాజొ ధార్తరాష్ట్రొ మహాయశః
సత్యమ ఏతత తవయా వీర పాణ్డవేషు థురాత్మసు
12 నిహతేషు నరశ్రేష్ఠ పరాప్తే చాపి మహాక్రతౌ
రాజసూయే పునర వీర తవం మాం సంవర్ధయిష్యసి
13 ఏవమ ఉక్త్వా మహాప్రాజ్ఞః కర్ణమ ఆశ్లిష్య భారత
రాజసూయం కరతుశ్రేష్ఠం చిన్తయామ ఆస కౌరవః
14 సొ ఽబరవీత సుహృథశ చాపి పార్శ్వస్దాన నృపసత్తమః
కథా తు తం కరతువరం రాజసూయం మహాధనమ
నిహత్య పాణ్డవాన సర్వాన ఆహరిష్యామి కౌరవాః
15 తమ అబ్రవీత తథా కర్ణః శృణు మే రాజకుఞ్జర
పాథౌ న ధావయే తావథ యావన న నిహతొ ఽరజునః
16 అదొత్క్రుష్టం మహేష్వాసైర ధార్తరాష్ట్రైర మహారదైః
పరతిజ్ఞాతే ఫల్గునస్య వధే కర్ణేన సంయుగే
విజితాంశ చాప్య అమన్యన్త పాణ్డవాన ధృతరాష్ట్రజాః
17 థుర్యొధనొ ఽపి రాజేన్థ్ర విసృజ్య నరపుంగవాన
పరవివేశ గృహం శరీమాన యదా చైత్రరదం పరభుః
తే ఽపి సర్వే మహేష్వాసా జగ్ముర వేశ్మాని భారత
18 పాణ్డవాశ చ మహేష్వాసా థూతవాక్యప్రచొథితాః
చిన్తయన్తస తమ ఏవాదం నాలభన్త సుఖం కవ చిత
19 భూయొ చ చారై రాజేన్థ్ర పరవృత్తిర ఉపపాథితా
పరతిజ్ఞా సూతపుత్రస్య విజయస్య వధం పరతి
20 ఏతచ ఛరుత్వా ధర్మసుతః సముథ్విగ్నొ నరాధిప
అభేథ్యకవచం మత్వా కర్ణమ అథ్భుతవిక్రమమ
అనుస్మరంశ చ సంక్లేశాన న శాన్తిమ ఉపయాతి సః
21 తస్య చిన్తాపరీతస్య బుథ్ధిజజ్ఞే మహాత్మనః
బహు వయాలమృగాకీర్ణం తయక్తుం థవైతవనం వనమ
22 ధార్తరాష్ట్రొ ఽపి నృపతిః పరశశాస వసుంధరామ
భరాతృభిః సహితొ వీరైర భీష్మథ్రొణకృపైస తదా
23 సంగమ్య సూతపుత్రేణ కర్ణేనాహవ శొభినా
థుర్యొధనః పరియే నిత్యం వర్తమానొ మహీపతిః
పూజయామ ఆస విప్రేన్థ్రాన కరతుభిర భూరిథక్షిణైః
24 భరాతౄణాం చ పరియం రాజన స చకార పరంతపః
నిశ్చిత్య మనసా వీరొ థత్తభుక్త ఫలం ధనమ