అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 242

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 242)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తు శిల్పినః సర్వే అమాత్యప్రవరాశ చ హ
విథురశ చ మహాప్రాజ్ఞొ ధార్తరాష్ట్రే నయవేథయత
2 సజ్జం కరతువరం రాజన కాలప్రాప్తం చ భారత
సౌవర్ణం చ కృతం థివ్యం లాఙ్గలం సుమహాధనమ
3 ఏతచ ఛరుత్వా నృపశ్రేష్ఠొ ధార్తరాష్ట్రొ విశాం పతే
ఆజ్ఞాపయామ ఆస నృపః కరతురాజప్రవర్తనమ
4 తతః పరవవృతే యజ్ఞః పరభూతాన్నః సుసంస్కృతః
థీక్షితశ చాపి గాన్ధారిర యదా శాస్తం యదాక్రమమ
5 పరహృష్టొ ధృతరాష్ట్రొ ఽభూథ విథురశ చ మహాయశాః
భీష్మొ థరొణః కృపః కర్ణొ గాన్ధారీ చ యశస్వినీ
6 నిమన్త్రణార్దం థూతాంశ చ పరేషయామ ఆస శీఘ్రగాన
పార్దివానాం చ రాజేన్థ్ర బరాహ్మణానాం తదైవ చ
తే పరయాతా యదొథ్థిష్టం థూతాస తవరితవాహనాః
7 తత్ర కం చిత పరయాతం తు థూతం థుఃశాసనొ ఽబరవీత
గచ్ఛ థవైతవనం శీఘ్రం పాణ్డవాన పాపపూరుషాన
నిమన్త్రయ యదాన్యాయం విప్రాంస తస్మిన మహావనే
8 స గత్వా పాణ్డవావాసమ ఉవాచాభిప్రణమ్య తాన
థుర్యొధనొ మహారాజ యజతే నృపసత్తమః
9 సవవీర్యార్జితమ అర్దౌఘమ అవాప్య కురునన్థనః
తత్ర గచ్ఛన్తి రాజానొ బరాహ్మణాశ చ తతస తతః
10 అహం తు పరేషితొ రాజన కౌరవేణ మహాత్మనా
ఆమన్త్రయతి వొ రాజా ధార్తరాష్ట్రొ జనేశ్వరః
మనొ ఽభిలషితం రాజ్ఞస తం కరతుం థరష్టుమ అర్హద
11 తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా తచ ఛరుత్వా థూత భాషితమ
అబ్రవీన నృపశార్థూలొ థిష్ట్యా రాజా సుయొధనః
యజతే కరతుముఖ్యేన పూర్వేషాం కీర్తివర్ధనః
12 వయమ అప్య ఉపయాస్యామొ న తవ ఇథానీం కదం చన
సమయః పరిపాల్యొ నొ యావథ వర్షం తరయొథశమ
13 శరుత్వైతథ ధర్మరాజస్య భీమొ వచనమ అబ్రవీత
తథా తు నృపతిర గన్తా ధమ రాజొ యుధిష్ఠిరః
14 అస్త్రశస్త్రప్రథీప్తే ఽగనౌ యథా తం పాతయిష్యతి
వర్షాత తరయొథశాథ ఊర్ధ్వం రణసత్రే నరాధిపః
15 యథా కరొధహవిర మొక్తా ధార్తరాష్ట్రేషు పాణ్డవః
ఆగన్తారస తథా సమేతి వాచ్యస తే స సుయొధనః
16 శేషాస తు పాణ్డవా రాజన నైవొచుః కిం చిథ అప్రియమ
థూతశ చాపి యదావృత్తం ధార్తరాష్ట్రే నయవేథయత
17 అదాజగ్ముర నరశ్రేష్ఠా నానాజనపథేశ్వరాః
బరాహ్మణాశ చ మహాభాగా ధార్తరాష్ట్ర పురం పరతి
18 తే తవ అర్చితా యదాశాస్త్రం యదా వర్ణం యదాక్రమమ
ముథా పరమయా యుక్తాః పరీత్యా చాపి నరేశ్వర
19 ధృతరాష్ట్రొ ఽపి రాజేన్థ్ర సంవృతః సర్వకౌరవైః
హర్షేణ మహతా యుక్తొ విథురం పరత్యభాషత
20 యదాసుఖీ జనః సర్వః కషత్తః సయాథ అన్నసంయుతః
తుష్యేచ చ యజ్ఞసథనే తదా కషిప్రం విధీయతామ
21 విథురస తవ ఏవమ ఆజ్ఞప్తః సర్వవర్ణాన అరింథమ
యదా పరమాణతొ విథ్వాన పూజయామ ఆస ధర్మవిత
22 భక్ష్యభొజ్యాన్న పానేన మాల్యైశ చాపి సుగన్ధిభిః
వాసొభిర వివిధైశ చైవ యొజయామ ఆస హృష్టవత
23 కృత్వా హయ అవభృదం వీరొ యదాశాస్త్రం యదాక్రమమ
సాన్త్వయిత్వా చ రాజేన్థ్రొ థత్త్వా చ వివిధం వసు
విసర్జయామ ఆస నృపాన బరాహ్మణాంశ చ సహస్రశః
24 విసర్జయిత్వా స నృపాన భరాతృభిః పరివారితః
వివేశ హాస్తినపురం సహితః కర్ణ సౌబలైః