అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 241

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 241)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
వసమానేషు పార్దేషు వనే తస్మిన మహాత్మసు
ధార్తరాష్ట్రా మహేష్వాసాః కిమ అకుర్వన్త సత్తమ
2 కర్ణొ వైకర్తనశ చాపి శకునిశ చ మహాబలః
భీష్మథ్రొణకృపాశ చైవ తన మే శంసితుమ అర్హసి
3 [వై]
ఏవంగతేషు పార్దేషు విసృష్టే చ సుయొధనే
ఆగతే హాస్తినపురం మొక్షితే పాణ్డునన్థనైః
భీష్మొ ఽబరవీన మహారాజ ధార్తరాష్ట్రమ ఇథం వచః
4 ఉక్తం తాత మయా పూర్వం గచ్ఛతస తే తపొవనమ
గమనం మే న రుచితం తవ తన న కృతం చ తే
5 తతః పరాప్తం తవయా వీర గరహణం శత్రుభిర బలాత
మొక్షితశ చాసి ధర్మజ్ఞైః పాణ్డవైర న చ లజ్జసే
6 పరత్యక్షం తవ గాన్ధారే ససైన్యస్య విశాం పతే
సూతపుత్రొ ఽపయాథ భీతొ గన్ధర్వాణాం తథా రణాత
కరొశతస తవ రాజేన్థ్ర ససైన్యస్య నృపాత్మజ
7 థృష్టస తే విక్రమశ చైవ పాణ్డవానాం మహాత్మనామ
కర్ణస్య చ మహాబాహొ సూతపుత్రస్య థుర్మతేః
8 న చాపి పాథభాక కర్ణః పాణ్డవానాం నృపొత్తమ
ధనుర్వేథే చ శౌర్యే చ ధర్మే వా ధర్మవత్సల
9 తస్య తే ఽహం కషమం మన్యే పాణ్డవైస తైర మహాత్మభిః
సంధిం సంధివిథాం శరేష్ఠ కులస్యాస్య వివృథ్ధయే
10 ఏవమ ఉక్తస తు భీష్మేణ ధార్తరాష్ట్రొ జనేశ్వరః
పరహస్య సహసా రాజన విప్రతస్దే ససౌబలః
11 తం తు పరస్దితమ ఆజ్ఞాయ కర్ణ థుఃశాసనాథయః
అనుజగ్ముర మహేష్వాసా ధార్తరాష్ట్రం మహాబలమ
12 తాంస తు సంప్రస్దితాన థృష్ట్వా భీష్మః కురుపితామహః
లజ్జయా వరీడితొ రాజఞ జగామ సవం నివేశనమ
13 గతే భీష్మే మరా రాజధార్తరాష్ట్రొ జనాధిపః
పునర ఆగమ్య తం థేశమ అమన్త్రయత మన్త్రిభిః
14 కిమ అస్మాకం భవేచ ఛరేయొ కిం కార్యమ అవశిష్యతే
కదం ను సుకృతం చ సయాన మన్త్రయామ ఆస భారత
15 [కణ]
థుర్యొధన నిబొధేథం యత తవా వక్ష్యామి కౌరవ
శరుత్వా చ తత తదా సర్వం కర్తుమ అర్హస్య అరింథమ
16 తవాథ్య పృదివీ వీర నిఃసపత్నా నృపొత్తమ
తాం పాలయ యదా శక్రొ హతశత్రుర మహామనాః
17 [వై]
ఏవమ ఉక్తస తు కర్ణేన కర్ణం రాజాబ్రవీత పునః
న కిం చిథ థుర్లభం తస్య యస్య తవం పురుషర్షభ
18 సహాయశ చానురక్తశ చ మథర్దం చ సముథ్యతః
అభిప్రాయస తు మే కశ చిత తం వై శృణు యదాతదమ
19 రాజసూయం పాణ్డవస్య థృష్ట్వా కరతువరం తథా
మమ సపృహా సముత్పన్నా తాం సంపాథయ సూజత
20 ఏవమ ఉక్తస తతః కర్ణొ రాజానమ ఇథమ అబ్రవీత
తవాథ్య పృదివీపాలా వశ్యాః సర్వే నృపొత్తమ
21 ఆహూయన్తాం థవిజ వరాః సంభారాశ చ యదావిధి
సంభ్రియన్తాం కురుశ్రేష్ఠ యజ్ఞొపకరణాని చ
22 ఋత్విజశ చ సమాహూతా యదొక్తం వేథపారగాః
కరియాం కుర్వన్తు తే రాజన యదాశాస్త్రమ అరింథమ
23 బహ్వ అన్నపానసంయుక్తః సుసమృథ్ధగునాన్వితః
పరవర్తతాం మహాయజ్ఞస తవాపి భరతర్షభ
24 ఏవమ ఉక్తస తు కర్ణేన ధార్తరాష్టొ విశాం పతే
పురొహితం సమానాయ్య ఇథం వచనమ అబ్రవీత
25 రాజసూయం కరతుశ్రేష్ఠం సమాప్తవరథక్షిణమ
ఆహర తవం మమ కృతే యదాన్యాయం యదాక్రమమ
26 స ఏవమ ఉక్తొ నృపతిమ ఉవాచ థవిజపుంగవః
న స శక్యః కరతుశ్రేష్ఠొ జీవమానే యుధిష్ఠిరే
ఆహర్తుం కౌరవశ్రేష్ఠ కులే తవ నృపొత్తమ
27 థీర్ఘాయుర జీవతి చ వై ధృతరాష్ట్రః పితా తవ
అతశ చాపి విరుథ్ధస తే కరతుర ఏష నృపొత్తమ
28 అస్తి తవ అన్యన మహత సత్రం రాజసూయ సమం పరభొ
తేన తవం యజ రాజేన్థ్ర శృణు చేథం వచొ మమ
29 య ఇమే పృదివీపాలాః కరథాస తవ పార్దివ
తే కరాన సంప్రయచ్ఛన్తు సువర్ణం చ కృతాకృతమ
30 తేన తే కరియతామ అథ్య లాఙ్గలం నృపసత్తమ
యజ్ఞవాటస్య తే భూమిః కృష్యతాం తేన భారత
31 తత్ర యజ్ఞొ నృపశ్రేష్ఠ పరభూతాన్నః సుసంస్కృతః
పరవర్తతాం యదాన్యాయం సర్వతొ హయ అనివారితః
32 ఏష తే వైష్ణవొ నామయజ్ఞః సత్పురుషొచితః
ఏతేన నేష్టవాన కశ చిథ ఋతే విష్ణుం పురాతనమ
33 రాజసూయం కరతుశ్రేష్ఠం సపర్ధత్య ఏష మహాక్రతుః
అస్మాకం రొచతే చైవ శరేయొ చ తవ భారత
అవిఘ్న చ భవేథ ఏష సఫలా సయాత సపృహా తవ
34 ఏవమ ఉక్తస తు తైర విప్రైర ధార్తరాష్ట్రొ మహీపతిః
కర్ణం చ సౌబలం చైవ భరాతౄంశ చైవేథమ అబ్రవీత
35 రొచతే మే వచొ కృత్స్నం బరాహ్మణానాం న సంశయః
రొచతే యథి యుష్మాకం తన మా పరబ్రూత మాచిరమ
36 ఏవమ ఉక్తాస తు తే సర్వే తదేత్య ఊచుర నరాధిపమ
సంథిథేశ తతొ రాజా వయాపార సదాన యదాక్రమమ
37 హలస్య కరణే చాపి వయాథిష్టాః సర్వశిల్పినః
యదొక్తం చ నృపశ్రేష్ఠ కృతం సర్వం యదాక్రమమ