అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 240

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 240)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థానవాహ]
భొః సుయొధన రాజేన్థ్ర భరతానాం కులొథ్వహ
శూరైః పరివృతొ నిత్యం తదైవ చ మహాత్మభిః
2 అకార్షీః సాహసమ ఇథం కస్మాత పరాయొపవేశనమ
ఆత్మత్యాగీ హయ అవాగ యాతి వాచ్యతాం చాయశస్కరీమ
3 న హి కార్యవిరుథ్ధేషు బహ్వ అపాయేషు కర్మసు
మూలఘాతిషు సజ్జన్తే బుథ్ధిమన్తొ భవథ్విధాః
4 నియచ్ఛైతాం మతిం రాజన ధర్మార్దసుఖనాశినీమ
యశః పరతాప ధైర్యఘ్నీం శత్రూణాం హర్షవర్ధనీమ
5 శరూయతాం చ పరభొ తత్త్వం థివ్యతాం చాత్మనొ నృప
నిర్మాణం చ శరీరస్య తతొ ధైర్యమ అవాప్నుహి
6 పురా తవం తపసాస్మాభిర లబ్ధొ థేవాన మహేశ్వరాత
పూర్వకాయశ చ సర్వస తే నిర్మితొ వజ్రసంచయైః
7 అస్తైర అభేథ్యః శస్తైశ చాప్య అధః కాయశ చ తే ఽనఘ
కృతః పుష్పమయొ థేవ్యా రూపతః సత్రీమనొహరః
8 ఏవమ ఈశ్వర సంయుక్తస తవ థేహొ నృపొత్తమ
థేవ్యా చ రాజశార్థూల థివ్యస తవం హి న మానుషః
9 కషత్రియాశ చ మహావీర్యా భగథత్తపురొగమాః
థివ్యాస్త్రవిథుషః శూరాః కషపయిష్యన్తి తే రిపూన
10 తథ అలం తే విషాథేన భయం తవ న విథ్యతే
సాహ్యార్దం చ హి తే వీరాః సంభూతా భువి థానవాః
11 భీష్మథ్రొణకృపాథీంశ చ పరవేక్ష్యన్త్య అపరే ఽసురాః
యైర ఆవిష్టా ఘృణాం తయక్త్వా యొత్స్యన్తే తవ వైరిభిః
12 నైవ పుత్రాన న చ భరాతౄన న పితౄన న చ బాన్ధవాన
నైవ శిష్యాన న చ జఞాతీన న బాలాన సదవిరాన న చ
13 యుధి సంప్రహరిష్యన్తొ మొక్ష్యన్తి కురుసత్తమ
నిఃస్నేహా థానవావిష్టాః సమాక్రాన్తాన్తర ఆత్మని
14 పరహరిష్యన్తి బన్ధుభ్యః సనేహమ ఉత్సృజ్య థూరతః
హృష్టాః పురుషశార్థూలాః కలుషీకృతమానసాః
అవిజ్ఞాన విమూఢాశ చ థైవాచ చ విధినిర్మితాత
15 వయాభాషమాణాశ చాన్యొన్యం న మే జీవన విమొక్ష్యసే
సర్వశస్త్రాస్త్రమొక్షేణ పౌరుషే సమవస్దితాః
శలాఘమానాః కురుశ్రేష్ఠ కరిష్యన్తి జనక్షయమ
16 తే ఽపి శక్త్యా మహాత్మానః పరతియొత్స్యన్తి పాణ్డవాః
వధం చైషాం కరిష్యన్తి థైవయుక్తా మహాబలాః
17 థైత్య రక్షొగణాశ చాపి సంభూతాః కషత్రయొనిషు
యొత్స్యన్తి యుధి విక్రమ్య శత్రుభిస తవ పార్దివ
గథాభిర ముసలైః ఖడ్గైః శస్త్రైర ఉచ్చావచైస తదా
18 యచ చ తే ఽనతర్గతం వీర భయమ అర్జున సంభవమ
తత్రాపి విహితొ ఽసమాభిర వధొపాయొ ఽరజునస్య వై
19 హతస్య నరకస్యాత్మా కర్ణ మూర్తిమ ఉపాశ్రితః
తథ వైరం సంస్మరన వీర యొత్స్యతే కేశవార్జునౌ
20 స తే విక్రమశౌణ్డీరొ రణే పార్దం విజేష్యతి
కర్ణః పరహరతాం శరేష్ఠః సర్వాంశ చారీన మహారదః
21 జఞాత్వైతచ ఛథ్మనా వజ్రీ రక్షార్దం సవ్యసాచినః
కుణ్డలే కవచం చైవ కర్ణస్యాపహరిష్యతి
22 తస్మాథ అస్మాభిర అప్య అత్ర థైత్యాః శతసహస్రశః
నియుక్తా రాక్షసశ చైవ యే తే సంశప్తకా ఇతి
పరఖ్యాతాస తే ఽరజునం వీరం నిహనిష్యన్తి మా శుచః
23 అసపత్నా తవయా హీయం భొక్తవ్యా వసుధా నృప
మా విషాథం నయస్వాస్మాన నైతత తవయ్య ఉపపథ్యతే
వినష్టే తవయి చాస్మాకం పక్షొ హీయేత కౌరవ
24 గచ్ఛ వీర న తే బుథ్ధిర అన్యా కార్యా కదంచనన
తవమ అస్మాకం గతిర నిత్యం థేవతానాం చ పాణ్డవాః
25 [వై]
ఏవమ ఉక్త్వా పరిష్వజ్య థైత్యాస తం రాజజుఞ్జరమ
సమాశ్వాస్య చ థుర్ధర్షం పుత్రవథ థానవర్షభాః
26 సదిరాం కృత్వా బుథ్ధిమ అస్య పరియాణ్య ఉక్త్వా చ భారత
గమ్యతామ ఇత్య అనుజ్ఞాయ జయమ ఆప్నుహి చేత్య అద
27 తైర విసృష్టం మహాబాహుం కృత్యా సైవానయత పునః
తమ ఏవ థేశం యత్రాసౌ తథా పరాయమ ఉపావిశత
28 పరతినిక్షిప్య తం వీరం కృత్యా సమభిపూజ్య చ
అనుజ్ఞాతా చ రాజ్ఞా సా తత్రైవాన్తరధీయత
29 గతాయామ అద తస్యాం తు రాజా థుర్యొధనస తథా
సవప్నభూతమ ఇథం సర్వమ అచిన్తయత భారత
విజేష్యమై రణే పాణ్డూన ఇతి తస్యాభవన మతిః
30 కర్ణం సంశప్తకాంశ చైవ పార్దస్యామిత్ర ఘాతినః
అమన్యత వధే యుక్తాన సమర్దాంశ చ సుయొధనః
31 ఏవమ ఆశా థృఢా తస్య ధార్తరాష్ట్రస్య థుర్మతేః
వినిర్జయే పాణ్డవానామ అభవథ భరతర్షభ
32 కర్ణొ ఽపయ ఆవిష్ట చిత్తాత్మా నరకస్యాన్తర ఆత్మనా
అర్జునస్య వధే కరూరామ అకరొత స మతిం తథా
33 సంశప్తకాశ చ తే వీరా రాక్షసావిష్ట చేతసః
రజస తమొభ్యామ ఆక్రాన్తాః ఫల్గునస్య వధైషిణః
34 భీష్మథ్రొణకృపాథ్యాశ చ థానవాక్రాన్త చేతసః
న తదా పాణ్డుపుత్రాణాం సనేహవన్తొ విశాం పతే
న చాచచక్షే కస్మై చిథ ఏతథ రాజా సుయొధనః
35 థుర్యొధనం నిశాన్తే చ కర్ణొ వైకర్తనొ ఽబరవీత
సమయన్న ఇవాఞ్జలిం కృత్వా పార్దివం హేతుమథ వచః
36 న మృతొ జయతే శత్రూఞ జీవన భథ్రాణి పశ్యతి
మృతస్య భథ్రాణి కుతః కౌరవేయ కుతొ జయః
న కాలొ ఽథయ విషాథస్య భయస్య మరణస్య వా
37 పరిష్వజ్యాబ్రవీచ చైనం భుజాభ్యాం స మహాభుజః
ఉత్తిష్ఠ రాజన కిం శేషే కస్మాచ ఛొచసి శత్రుహన
శత్రూన పరతాప్య వీర్యేణ స కదం మర్తుమ ఇచ్ఛసి
38 అద వా తే భయం జాతం థృష్ట్వార్జున పరాక్రమమ
సత్యం తే పరతిజానామి వధిష్యామి రణే ఽరజునమ
39 గతే తరయొథశే వర్షే సత్యేనాయుధమ ఆలభే
ఆనయిష్యామ్య అహం పార్దాన వశం తవ జనాధిప
40 ఏవమ ఉక్తస తు కర్ణేన థైత్యానాం వచనాత తదా
పరణిపాతేన చాన్యేషామ ఉథతిష్ఠత సుయొధనః
థైత్యానాం తథ వచొ శరుత్వా హృథి కృత్వా సదిరాం మతిమ
41 తతొ మనుజశార్థూలొ యొజయామ ఆస వాహినీమ
రదనాగాశ్వకలిలాం పథాతిజనసంకులామ
42 గఙ్గౌఘప్రతిమా రాజన పరయాతా సా మహాచమూః
శవేతఛత్రైః పతాకాభిశ చామరైశ చ సుపాణ్డురైః
43 రదైర నాగైః పథాతైశ చ శుశుభే ఽతీవ సంకులా
వయపేతాభ్ర ఘనే కాలే థయౌర ఇవావ్యక్త శారథీ
44 జయాశీర్భిర థవిజేన్థ్రైస తు సతూయమానొ ఽధిరాజవత
గృహ్ణన్న అఞ్జలిమాలాశ చ ధార్తరాష్ట్రొ జనాధిపః
45 సుయొధనొ యయావ అగ్రే శరియా పరమయా జవలన
కర్ణేన సార్ధం రాజేన్థ్ర సౌబలేన చ థేవినా
46 థుఃశాసనాథయశ చాస్య భరాతరః సర్వ ఏవ తే
భూరిశ్రవాః సొమథత్తొ మహారాజశ చ బాహ్లికః
47 రదైర నానావిధాకారైర హయైర గజవరైస తదా
పరయాన్తం నృప సింహం తమ అనుజగ్ముః కురూథ్వహాః
కాలేనాల్పేన రాజంస తే వివిశుః సవపురం తథా