అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 239

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 239)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
పరాయొపవిష్టం రాజానం థుర్యొధనమ అమర్షణమ
ఉవాచ సాన్త్వయన రాజఞ శకునిః సౌబలస తథా
2 సమ్యగ ఉక్తం హి కర్ణేన తచ ఛరుతం కౌరవ తవయా
మయాహృతాం శరియం సఫీతాం మొహాత సమపహాయ కిమ
తవమ అబుథ్ధ్యా నృప వరప్రాణాన ఉత్స్రష్టుమ ఇచ్ఛసి
3 అథ్య చాప్య అవగచ్ఛామి న వృథ్ధాః సేవితాస తవయా
యః సముత్పతితం హర్షం థైన్యం వా న నియచ్ఛతి
స నశ్యతి శరియం పరాప్య పాత్రమ ఆమమ ఇవామ్భసి
4 అతిభీరుమ అతిక్లీబం థీర్ఘసూత్రం పరమాథినమ
వయసనాథ విషయాక్రాన్తం న భజన్తి నృపం శరియః
5 సత్కృతస్య హి తే శొకొ విపరీతే కదం భవేత
మా కృతం శొభనం పార్దైః శొకమ ఆలమ్బ్య నాశయ
6 యత్ర హర్షస తవయా కార్యః సత్కర్తవ్యాశ చ పాణ్డవాః
తత్ర శొచసి రాజేన్థ్ర విపరీతమ ఇథం తవ
7 పరసీథ మా తయజాత్మానం తుష్టశ చ సుకృతం సమర
పరయచ్ఛ రాజ్యం పార్దానాం యశొధర్మమ అవాప్నుహి
8 కరియామ ఏతాం సమాజ్ఞాయ కృతఘ్నొ న భవిష్యసి
సౌభ్రాత్రం పాణ్డవైః కృత్వా సమవస్దాప్య చైవ తాన
పిత్ర్యం రాజ్యం పరయచ్ఛైషాం తతః సుఖమ అవాప్నుహి
9 శకునేస తు వచొ శరుత్వా థుఃశాసనమ అవేక్ష్య చ
పాథయొః పతితం వీరం విక్లవం భరాతృసౌహృథాత
10 బాహుభ్యాం సాధుజాతాభ్యాం థుఃశాసనమ అరింథమమ
ఉత్దాప్య సంపరిష్వజ్య పరీత్యాజిఘ్రత మూర్ధని
11 కర్ణ సౌబలయొశ చాపి సంస్మృత్య వచనాన్య అసౌ
నిర్వేథం పరమం గత్వా రాజా థుర్యొధనస తథా
వరీడయాభిపరీతాత్మా నైరాశ్యమ అగమత పరమ
12 సుహృథాం చైవ తచ ఛరుత్వా సమన్యుర ఇథమ అబ్రవీత
న ధర్మధనసౌఖ్యేన నైశ్వర్యేణ న చాజ్ఞయా
నైవ భొగైశ చ మే కార్యం మా విహన్యత గచ్ఛత
13 నిశ్చితేయం మమ మతిః సదితా పరాయొపవేశనే
గచ్ఛధ్వం నగరం సర్వే పూజ్యాశ చ గురవొ మమ
14 త ఏవమ ఉక్తాః పరత్యూచూ రాజానమ అరిమర్థనమ
యా గతిస తవ రాజేన్థ్ర సాస్మాకమ అపి భారత
కదం వా సంప్రవేక్ష్యామస తవథ్విహీనాః పురం వయమ
15 ససుహృథ్భిర అమాత్యైశ చ భరాతృభిః సవజనేన చ
బహుప్రకారమ అప్య ఉక్తొ నిశ్చయాన న వయచాల్యత
16 థర్భప్రస్తరమ ఆస్తీర్య నిశ్చయాథ ధృతరాష్టజః
సంస్పృశ్యాపొ శుచిర భూత్వా భూతలం సముపాశ్రితః
17 కుశచీరామ్బర ధరః పరం నియమమ ఆస్దితః
వాగ్యతొ రాజశార్థూలః సస్వర్గగతికాఙ్క్షయా
మనసొపచితిం కృత్వా నిరస్య చ బహిష్క్రియాః
18 అద తం నిశ్చయం తస్య బుథ్ధ్వా థైతేయ థానవాః
పాతాలవాసినొ రౌథ్రాః పూర్వం థేవైర వినిర్జితాః
19 తే సవపక్ష కషయం తం తు జఞాత్వా థుర్యొధనస్య వై
ఆహ్వానాయ తథా చక్రుః కర్మ వైతాన సంభవమ
20 బృహస్పత్యుశనొక్తైశ చ మన్త్రైర మన్త్రవిశారథాః
అదర్వవేథ పరొక్తైశ చ యాశ చొపనిషథి కరియాః
మన్త్రజప్య సమాయుక్తాస తాస తథా సమవర్తయన
21 జుహ్వత్య అగ్నౌ హవిః కషీరం మన్త్రవత సుసమాహితాః
బరాహ్మణా వేథవేథాఙ్గపారగాః సుథృఢ వరతాః
22 కర్మసిథ్ధౌ తథా తత్ర జృమ్భమాణా మహాథ్భుతా
కృత్యా సముత్దితా రాజన కిం కరొమీతి చాబ్రవీత
23 ఆహుర థైత్యాశ చతాం తత్ర సుప్రీతేనాన్తరాత్మనా
పరాయొపవిష్టం రాజానం ధార్తరాష్ట్రమ ఇహానయ
24 తదేతి చ పరతిశ్రుత్య సా కృత్యా పరయయౌ తథా
నిమేషాథ అగమచ చాపి యత్ర రాజా సుయొధనః
25 సమాథాయ చ రాజానం పరవివేశ రసాతలమ
థానవానాం ముహూర్తాచ చ తమ ఆనీతం నయవేథయత
26 తమ ఆనీతం నృపం థృష్ట్వా రాత్రౌ సంహత్య థానవాః
పరహృష్టమనసః సర్వే కిం చిథ ఉత్ఫుల్లలొచనాః
సాభిమానమ ఇథం వాక్యం థుర్యొధనమ అదాబ్రువన