అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 244

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 244)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
థుర్యొధనం మొచయిత్వా పాణ్డుపుత్రా మహాబలాః
కిమ అకార్షుర వనే తస్మింస తన మమాఖ్యాతుమ అర్హసి
2 [వై]
తతః శయానం కౌన్తేయం రాత్రౌ థవైతవనే మృగాః
సవప్నాన్తే థర్శయామ ఆసుర బాష్పకణ్ఠా యుధిష్ఠిరమ
3 తాన అబ్రవీత స రాజేన్థ్రొ వేపమానాన కృతాఞ్జలీన
బరూత యథ వక్తుకామాః సద కే భవన్తః కిమ ఇష్యతే
4 ఏవమ ఉక్తాః పాణ్డవేన కౌన్తేయేన యశస్వినా
పరత్యబ్రువన మృగాస తత్ర హతశేషా యుధిష్ఠిరమ
5 వయం మృగా థవైతవనే హతశిష్టాః సమ భారత
నొత్సీథేమ మహారాజ కరియతాం వాసపర్యయః
6 భవన్తొ భరాతరః శూరాః సర్వ ఏవాస్త్ర కొవిథాః
కులాన్య అల్పావశిష్టాని కృతవన్తొ వనౌకసామ
7 బీజభూతా వయం కే చిథ అవశిష్టా మహామతే
వివర్ధేమహి రాజేన్థ్ర పరసాథాత తే యుధిష్ఠిర
8 తాన వేపమానాన విత్రస్తాన బీజమాత్రావశేషితాన
మృగాన థృష్ట్వా సుథుఃఖార్తొ ధర్మరాజొ యుధిష్ఠిరః
9 తాంస తదేత్య అబ్రవీథ రాజా సర్వభూతహితే రతః
తద్యం భవన్తొ బరువతే కరిష్యామి చ తత తదా
10 ఇత్య ఏవం పరతిబుథ్ధః స రాత్ర్యన్తే రాజసత్తమః
అబ్రవీత సహితాన భరాతౄన థయాపన్నొ మృగాన పరతి
11 ఉక్తొ రాత్రౌ మృగైర అస్మి సవప్నాన్తే హతశేషితైః
తను భూతాః సమ భథ్రం తే థయా నః కరియతామ ఇతి
12 తే సత్యమ ఆహుః కర్తవ్యా థయాస్మాభిర వనౌకసామ
సాష్ట మాసం హి నొ వర్షం యథ ఏనాన ఉపయుఞ్జ్మహే
13 పునర బహుమృగం రమ్యం కామ్యకం కాననొత్తమమ
మరు భూమేః శిరొ ఖయాతం తృణబిన్థు సరొ పరతి
తత్రేమా వసతీః శిష్టా విహరన్తొ రమేమహి
14 తతస తే పాణ్డవాః శీఘ్రం పరయయుర ధర్మకొవిథాః
బరాహ్మణైః సహితా రాజన యే చ తత్ర సహొషితాః
ఇన్థ్రసేనాథిభిశ చైవ పరేష్యైర అనుగతాస తథా
15 తే యాత్వానుసృతైర మార్గైః సవన్నైః శుచి జలాన్వితైః
థథృశుః కామ్యకం పుణ్యమ ఆశ్రమం తాపసాయుతమ
16 వివిశుస తే సమ కౌరవ్యా వృతా విప్రర్షభైర తథా
తథ వనం భరతశ్రేష్ఠాః సవర్గం సుకృతినొ యదా