అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 237

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 237)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
అజానతస తే రాధేయ నాభ్యసూయామ్య అహం వచః
జానాసి తవం జితాఞ శత్రూన గన్ధర్వాంస తేజసా మయా
2 ఆయొధితాస తు గన్ధర్వాః సుచిరం సొథరైర మమమ
మయా సహ మహాబాహొ కృతశ చొభయతః కషయః
3 మాయాధికాస తవ అయుధ్యన్త యథా శూరా వియథ గతాః
తథా నొ నసమం యుథ్ధమ అభవత సహ ఖేచరైః
4 పరాజయం చ పరాప్తాః సమ రణే బన్ధనమ ఏవ చ
సభృత్యామాత్య పుత్రాశ చ సథార ధనవాహనాః
ఉచ్చైర ఆకాశమార్గేణ హరియామస తైః సుథుఃఖితాః
5 అద నః సైనికాః కే చిథ అమాత్యాశ చ మహారదాన
ఉపగమ్యాబ్రువన థీనాః పాణ్డవాఞ శరణప్రథాన
6 ఏష థుర్యొధనొ రాజా ధార్తరాష్ట్రః సహానుజః
సామాత్యథారొ హరియతే గన్ధర్వైర థివమ ఆస్దితైః
7 తం మొక్షయత భథ్రం వః సహ థారం నరాధిపమ
పరామర్శొ మా భవిష్యత కురు థారేషు సర్వశః
8 ఏవమ ఉక్తే తు ధర్మాత్మా జయేష్ఠః పాణ్డుసుతస తథా
పరసాథ్య సొథరాన సర్వాన ఆజ్ఞాపయత మొక్షణే
9 అదాగమ్య తమ ఉథ్థేశం పాణ్డవాః పురుషర్షభాః
సాన్త్వపూర్వమ అయాచన్త శక్తాః సన్తొ మహారదాః
10 యథా చాస్మాన న ముముచుర గన్ధర్వాః సాన్త్వితా అపి
తతొ ఽరజునశ చ భీమశ చ యమజౌ చ బలొత్కటౌ
ముముచుః శరవర్షాణి గన్ధర్వాన పరత్యనేకశః
11 అద సర్వే రణం ముక్త్వా పరయాతాః ఖచరా థివమ
అస్మాన ఏవాభికర్షన్తొ థీనాన ముథితమానసాః
12 తతః సమన్తాత పశ్యామి శరజాలేన వేష్టితమ
అమానుషాణి చాస్త్రాణి పరయుఞ్జానం ధనంజయమ
13 సమావృతా థిశొ థేష్ట్వా పాణ్డవేన శితైః శరైః
ధనంజయ సఖాత్మానం థర్శయామ ఆస వై తథా
14 చిత్రసేనః పాణ్డవేన సమాశ్లిష్య పరంతపః
కుశలం పరిపప్రచ్ఛ తైః పృష్టశ చాప్య అనామయమ
15 తే సమేత్య తదాన్యొన్యం సంనాహాన విప్రముచ్య చ
ఏకీభూతాస తతొ వీరా గన్ధర్వాః సహ పాణ్డవైః
అపూజయేతామ అన్యొన్యం చిత్రసేన ధనంజయౌ