అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 236

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 236)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
శత్రుభిర జితబథ్ధస్య పాణ్డవైశ చ మహాత్మభిః
మొక్షితస్య యుధా పశ్చాన మానస్దస్య థురాత్మనః
2 కత్దనస్యావలిప్తస్య గర్వితస్య చ నిత్యశః
సథా చ పౌరుషాథ ఆర్యైః పాణ్డవాన అవమన్యతః
3 థుర్యొధనస్య పాపస్య నిత్యాహంకార వాథినః
పరవేశొ హాస్తినపురే థుష్కరః పరతిభాతి మే
4 తస్య లజ్జాన్వితస్యైవ శొకవ్యాకుల చేతసః
పరవేశం విస్తరేణ తవం వైశమ్పాయన కీర్తయ
5 [వై]
ధర్మరాజ నిసృష్టస తు ధార్తరాష్ట్రః సుయొధనః
లజ్జయాధొముఖః సీథన్న ఉపాసర్పత సుథుఃఖితః
6 సవపురం పరయయౌ రాజా చతురఙ్గ బలానుగః
శొకొపహతయా బుథ్ధ్యా చిన్తయానః పరాభవమ
7 విచుమ్య పది యానాని థేశే సుయవసొథకే
సంనివిష్టః శుభే రమ్యే భూమిభాగే యదేప్సితమ
హస్త్యశ్వరదపాతాతం యదాస్దానం నయవేశయత
8 అదొపవిష్టం రాజానం పర్యఙ్కే జవలనప్రభే
ఉపప్లుతం యదా సొమం రాహుణా రాత్రిసంక్షయే
ఉపగమ్యాబ్రవీత కర్ణొ థుర్యొధనమ ఇథం తథా
9 థిష్ట్యా జీవసి గాన్ధారే థిష్ట్యా నః సంగమః పునః
థిష్ట్యా తవయా జితాశ చైవ గన్ధర్వాః కామరూపిణః
10 థిష్ట్యా సమగ్రాన పశ్యామి భరాతౄంస తే కురునన్థన
విజిగీషూన రణాన ముక్తాన నిర్జితారీన మహారదాన
11 అహం తవ అభిథ్రుతః సర్వైర గన్ధర్వైః పశ్యతస తవ
నాశక్నువం సదాపయితుం థీర్యమాణాం సవవాహినీమ
12 శరక్షతాఙ్గశ చ భృశం వయపయాతొ ఽభిపీడితః
ఇథం తవ అత్యథ్భుతం మన్యే యథ యుష్మాన ఇహ భారత
13 అరిష్టాన అక్షతాంశ చాపి సథార ధనవాహనాన
విముక్తాన సంప్రపశ్యామి తస్మాథ యుథ్ధాథ అమానుషాత
14 నైతస్య కర్తా లొకే ఽసమిన పుమాన విథ్యేత భారత
యత్కృతం తే మహారాజ సహ భరాతృభిర ఆహవే
15 ఏవమ ఉక్తస తు కర్ణేన రాజా థుర్యొధనస తథా
ఉవాచావాక శిరా రాజన బాష్పగథ్గథయా గిరా