అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 235

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 235)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ ఽరజునశ చిత్రసేనం పరహసన్న ఇథమ అబ్రవీత
మధ్యే గన్ధర్వసైన్యానాం మహేష్వాసొ మహాథ్యుతిః
2 కిం తే వయవసితం వీర కౌరవాణాం వినిగ్రహే
కిమర్దం చ సథారొ ఽయం నిగృహీతః సుయొధనః
3 [చిత్ర]
విథితొ ఽయమ అభిప్రాయస తతస్దేన మహాత్మనా
థుర్యొధనస్య పాపస్య కర్ణస్య చ ధనంజయ
4 వనస్దాన భవతొ జఞాత్వా కలిశ్యమానాన అనర్హవత
ఇమే ఽవహసితుం పరాప్తా థరౌపథీం చ యశస్వినీమ
5 జఞాత్వా చికీర్షితం చైషాం మామ ఉవాచ సురేశ్వరః
గచ్ఛ థుర్యొధనం బథ్ధ్వా సామాత్యం తవమ ఇహానయ
6 ధనంజయశ చ తే రక్ష్యః సహ భరాతృభిర ఆహవే
స హి పరియః సఖా తుభ్యం శిష్యశ చ తవ పాణ్టవః
7 వచనాథ థేవరాజస్య తతొ ఽసమీహాగతొ థరుతమ
అయం థురాత్మా బథ్ధశ చ గమిష్యామి సురాలయమ
8 [అర్జ]
ఉత్సృజ్యతాం చిత్రసేన భరాతాస్మాకం సుయొధనః
ధర్మరాజస్య సంథేశాన మమ చేథ ఇచ్ఛసి పరియమ
9 [చిత్ర]
పాపొ ఽయం నిత్యసంథుష్టొ న విమొక్షణమ అర్హతి
పరలబ్ధా ధర్మరాజస్య కృష్ణాయాశ చ ధనంజయ
10 నేథం చికీర్షితం తస్య కున్తీపుత్రొ మహావ్రతః
జానాతి ధర్మరాజొ హి శరుత్వా కురు యదేచ్ఛసి
11 [వై]
తే సర్వ ఏవ రాజానమ అభిజగ్ముర యుధిష్ఠిరమ
అభిగమ్య చ తత సర్వం శశంసుస తస్య థుష్కృతమ
12 అజాతశత్రుస తచ ఛరుత్వా గన్ధర్వస్య వచస తథా
మొక్షయామ ఆస తాన సర్వాన గన్ధర్వాన పరశశంస చ
13 థిష్ట్యా భవథ్భిర బలిభిః శక్తైః సర్వైర న హింసితః
థుర్వృత్తొ థార్తరాష్ట్రొ ఽయం సామాత్యజ్ఞాతి బాన్ధవః
14 ఉపకారొ మహాంస తాత కృతొ ఽయం మమ ఖేచరాః
కులం న పరిభూతం మే మొక్షేణాస్య థురాత్మనః
15 ఆజ్ఞాపయధ్వమ ఇష్టాని పరీయామొ థర్శనేన వః
పరాప్య సర్వాన అభిప్రాయాంస తతొ వరజత మాచిరమ
16 అనుజ్ఞాతాస తు గన్ధర్వాః పాణ్డుపుత్రేణ ధీమతా
సహాప్సరొభిః సంహృష్టాశ చిత్రసేన ముఖా యయుః
17 థేవరాడ అపి గన్ధర్వాన మృతాంస తాన సమజీవయత
థివ్యేనామృత వర్షేణ యే హతాః కౌరవైర యుధి
18 జఞాతీంస తాన అవముచ్యాద రాజథారాంశ చ సర్వశః
కృత్వా చ థుష్కరం కర్మ పరీతియుక్తాశ చ పాణ్డవాః
19 సస్త్రీ కుమారైః కురుభిః పూజ్యమానా మహారదాః
బభ్రాజిరే మహాత్మానః కురుమధ్యే యదాగ్నయః
20 తతొ థుర్యొధనం ముచ్య భరాతృభిః సహితం తథా
యుధిష్ఠిరః సప్రణయమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
21 మా సమ తాత పునః కార్షీర ఈథృశం సాహసం కవ చిత
న హి సాహస కర్తారః సుఖమ ఏధన్తి భారత
22 సవస్తిమాన సహితః సర్వైర భరాతృభిః కురునన్థన
గృహాన వరజ యదాకామం వైమనస్యం చ మా కృదాః
23 పాణ్డవేనాభ్యనుజ్ఞాతొ రాజా థుర్యొధనస తథా
విథీర్యమాణొ వరీడేన జగామ గనరం పరతి
24 తస్మిన గతే కౌరవేయే కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
భరాతృభిః సహితొ వీరః పూజ్యమానొ థవిజాతిభిః
25 తపొధనైశ చ తైః సర్వైర వృతః శక్ర ఇవామరైః
వనే థవైతవనే తస్మిన విజహార ముథా యుతః