అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 233

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 233)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
యుధిష్ఠిరవచః శరుత్వా భీమసేనపురొగమాః
పరహృష్టవథనాః సర్వే సముత్తస్దుర నరర్షభాః
2 అభేథ్యాని తతః సర్వే సమనహ్యన్త భారత
జామ్బూనథవిచిత్రాణి కవచాని మహారదాః
3 తే థంశితా రదైః సర్వే ధవజినః సశరాసనాః
పాణ్డవాః పరత్యథృశ్యన్త జవలితా ఇవ పావకాః
4 తాన రదాన సాధు సంపన్నాన సంయుక్తాఞ జవనైర హయైః
ఆస్దాయ రదశార్థూలాః శీఘ్రమ ఏవ యయుస తతః
5 తతః కౌరవ సైన్యానాం పరాథురాసీన మహాస్వనః
పరయాతాన సహితాన థృష్ట్వా పాణ్డుపుత్రాన మహారదాన
6 జితకాశినశ చ ఖచరాస తవరితాశ చ మహారదాః
కషణేనైవ వనే తస్మిన సమాజగ్ముర అభీతవత
7 నయవర్తన్త తతః సర్వే గన్ధర్వా జితకాశినః
థృష్ట్వా రదగతాన వీరాన పాణ్డవాంశ చతురొ రణే
8 తాంస తు విభ్రాజతొ థృష్ట్వా లొకపాలాన ఇవొథ్యతాన
వయూఢానీకా వయతిష్ఠన్త గన్ధమాథనవాసినః
9 రాజ్ఞస తు వచనం శరుత్వా ధర్మరాజస్య ధీమతః
కరమేణ మృథునా యుథ్ధమ ఉపక్రామన్త భారత
10 న తు గన్ధర్వరాజస్య సైనికా మన్థచేతసః
శక్యన్తే మృథునా శరేయొ పరతిపాథయితుం తథా
11 తతస తాన యుధి థుర్ధర్షః సవ్యసాచీ పరంతపః
సాన్త్వపూర్వమ ఇథం వాక్యమ ఉవాచ ఖచరాన రణే
12 నైతథ గన్ధర్వరాజస్య యుక్తం కర్మ జుగుప్సితమ
పరథారాభిమర్శశ చ మానుషైశ చ సమాగమః
13 ఉత్సృజధ్వం మహావీర్యాన ధృతరాష్ట్ర సుతాన ఇమాన
థారాంశ చైషాం విముఞ్చధ్వం ధర్మరాజస్య శాసనాత
14 ఏవమ ఉక్తాస తు గన్ధర్వాః పాణ్డవేన యశస్వినా
ఉత్స్మయన్తస తథా పార్దమ ఇథం వచనమ అబ్రువన
15 ఏకస్యైవ వయం తాత కుర్యామ వచనం భువి
యస్య శాసనమ ఆజ్ఞాయ చరామ విగతజ్వరాః
16 తేనైకేన యదాథిష్టం తదా వర్తామ భారత
న శాస్తా విథ్యతే ఽసమాకమ అన్యస తస్మాత సురేశ్వరాత
17 ఏవమ ఉక్తస తు గన్ధర్వైః కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
గన్ధర్వాన పునర ఏవేథం వచనం పరత్యభాషత
18 యథి సామ్నా న మొక్షధ్వం గన్ధర్వా ధృతరాష్ట్రజమ
మొక్షయిష్యామి విక్రమ్య సవయమ ఏవ సుయొధనమ
19 ఏవమ ఉక్త్వా తతః పార్దః సవ్యసాచీ ధనంజయః
ససర్వ నిశితాన బాణాన ఖచరాన ఖచరాన పరతి
20 తదైవ శరవర్షేణ గన్ధర్వాస తే బలొత్కటాః
పాణ్డవాన అభ్యవర్తన్త పాణ్డవాశ చ థివౌకసః
21 తతః సుతుములం యుథ్ధం గన్ధర్వాణాం తరస్వినామ
బభూవ భీమవేగానాం పాణ్డవానాం చ భారత