అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 234)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ థివ్యాస్త్రసంపన్నా గన్ధర్వా హేమమాలినః
విసృజన్తః శరాన థీప్తాన సమన్తాత పర్యవారయన
2 చత్వారః పాణ్డవా వీరా గన్ధర్వాశ చ సహస్రశః
రణే సంన్యపతన రాజంస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
3 యదా కర్ణస్య చ రదొ ధార్తరాష్ట్రస్య చొభయొః
గన్ధర్వైః శతశొ ఛిన్నౌ తదా తేషాం పరచక్రిరే
4 తాన సమాపతతొ రాజన గన్ధర్వాఞ శతశొ రణే
పరత్యగృహ్ణన నరవ్యాఘ్రాః శరవర్షైర అనేకశః
5 అవకీర్యమాణాః ఖగమాః శరవర్షైః సమన్తతః
న శేకుః పాణ్డుపుత్రాణాం సమీపే పరివర్తితుమ
6 అభిక్రుథ్ధాన అభిప్రేక్ష్య గన్ధర్వాన అర్జునస తథా
లక్షయిత్వాద థివ్యాని మహాస్త్రాణ్య ఉపచక్రమే
7 సహస్రాణాం సహస్రం స పరాహిణొథ యమసాథనమ
ఆగ్నేయేనార్జునః సంఖ్యే గన్ధర్వాణాం బలొత్కటః
8 తదా భీమొ మహేష్వాసః సంయుగే బలినాం వరః
గన్ధర్వాఞ శతశొ రాజఞ జఘాన నిశితైః శరైః
9 మాథ్రీపుత్రావ అపి తదా యుధ్యమానౌ బలొత్కటౌ
పరిగృహ్యాగ్రతొ రాజఞ జఘ్నతుః శతశః పరాన
10 తే వధ్యమానా గన్ధర్వా థివ్యైర అస్త్రైర మహాత్మభిః
ఉత్పేతుః ఖమ ఉపాథాయ ధృతరాష్ట్ర సుతాంస తతః
11 తాన ఉత్పతిష్ణూన బుథ్ధ్వా తు కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
మహతా శరజాలేన సమన్తాత పర్యవారయత
12 తే బథ్ధాః శరజాలేన శకున్తా ఇవ పఞ్జరే
వవర్షుర అర్జునం కరొధాథ గథా శక్త్యృష్టి వృష్టిభిః
13 గథా శక్త్యసి వృష్టీస తా నిహత్య స మహాస్త్రవిత
గాత్రాణి చాహనథ భల్లైర గన్ధర్వాణాం ధనంజయః
14 శిరొభిః పరపతథ భిశ చ చరణైర బాహుభిస తదా
అశ్మవృష్టిర ఇవాభాతి పరేషామ అభవథ భయమ
15 తే వధ్యమానా గన్ధర్వాః పాణ్డవేన మహాత్మనా
భూమిష్ఠమ అన్తరిక్షస్దాః శరవర్షైర అవాకిరన
16 తేషాం తు శరవర్షాణి సవ్యసాచీ పరంతపః
అస్త్రైః సంవార్య తేజస్వీ గన్ధర్వాన పరత్యవిధ్యత
17 సదూణాకర్ణేన్థ్రజాలం చ సౌరం చాపి తదార్జునః
ఆగ్నేయం చాపి సౌమ్యం చ ససర్జ కురునన్థనః
18 తే థహ్యమానా గన్హర్వాః కున్తీపుత్రస్య సాయకైః
థైతేయా ఇవ శక్రేణ విషాథమ అగమన పరమ
19 ఊర్ధ్వమ ఆక్రమమాణాశ చ శరజాలేన వారితాః
విసర్పమాణా భల్లైశ చ వార్యన్తే సవ్యసాచినా
20 గన్ధర్వాంస తరాసితాన థృష్ట్వా కున్తీపుత్రేణ ధీమతా
చిత్రసేనొ గథాం గృహ్య సవ్యసాచినమ ఆథ్రవత
21 తస్యాభిపతతస తూర్ణం గథాహస్తస్య సంయుగే
గథాం సర్వాయసీం పార్దః శరైశ చిచ్ఛేథ సప్తధా
22 సగథాం బహుధా థృష్ట్వా కృత్తాం బాణైస తరస్వినా
సంవృత్య విథ్యయాత్మానం యొధయామ ఆస పాణ్డవమ
అస్త్రాణి తస్య థివ్యాని యొధయామ ఆస ఖే సదితః
23 గన్హర్వ రాజొ బలవాన మాయయాన్తర్హితస తథా
అన్తర్హితం సమాలక్ష్య పరహరన్తమ అదార్జునః
తాడయామ ఆస ఖచరైర థివ్యాస్త్రప్రతిమన్త్రితైః
24 అన్తర్ధానవధం చాస్య చక్రే కరుథ్ధొ ఽరజునస తథా
శబ్థవేథ్యమ ఉపాశ్రిత్య బహురూపొ ధనంజయః
25 స వథ్యమానస తైర అస్త్రైర అర్జునేన మహాత్మనా
అదాస్య థర్శయామ ఆస తథాత్మానం పరియం సఖా
26 చిత్రసేనమ అదాలక్ష్య సఖాయం యుధి థుర్బలమ
సంజహారాస్త్రమ అద తత పరసృష్టం పాణ్డవర్షభః
27 థృష్ట్వా తు పాణ్డవాః సర్వే సంహృతాస్త్రం ధనంజయమ
సంజహ్రుః పరథుతాన అశ్వాఞ శరవేగాన ధనూంషి చ
28 చిత్రసేనశ చ భీమశ చ సవ్యసాచీ యమావ అపి
పృష్ట్వా కౌశలమ అన్యొన్యం రదేష్వ ఏవావతస్దిరే