అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 232

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 232)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
అస్మాన అభిగతాంస తాత భయార్తాఞ శరణైషిణః
కౌరవాన విషమప్రాప్తాన కదం బరూయాస తమ ఈథృశమ
2 భవన్తి భేథా జఞాతీనాం కలహాశ చ వృకొథర
పరసక్తాని చ వైరాణి జఞాతిధర్మొ న నశ్యతి
3 యథా తు కశ చిజ జఞాతీనాం బాహ్యః పరార్దయతే కులమ
న మర్షయన్తి తత సన్తొ బాహ్యేనాభిప్రమర్షణమ
4 జానాతి హయ ఏష థుర్బుథ్ధిర అస్మాన ఇహ చిరొషితాన
స ఏష పరిభూయాస్మాన అకార్షీథ ఇథమ అప్రియమ
5 థుర్యొధనస్య గరహణాథ గన్ధర్వేణ బలాథ రణే
సత్రీణాం బాహ్యాభిమర్శాచ చ హతం భవతి నః కులమ
6 శరణం చ పరపన్నానాం తరాణార్దం చ కులస్య నః
ఉత్తిష్ఠధ్వం నరవ్యాఘ్రాః సజ్జీభవత మాచిరమ
7 అర్జునశ చ యమౌ చైవ తవం చ భీమాపరాజితః
మొక్షయధ్వం ధార్తరాష్ట్రం హరియమాణం సుయొధనమ
8 ఏతే రదా నరవ్యాఘ్రాః సర్వశస్త్రసమన్వితాః
ఇన్థ్రసేనాథిభిః సూతైః సంయతాః కనకధ్వజాః
9 ఏతాన ఆస్దాయ వై తాత గన్ధర్వాన యొథ్ధుమ ఆహవే
సుయొధనస్య మొక్షాయ పరయతధ్వమ అతన్థ్రితాః
10 య ఏవ కశ చిథ రాజన్యః శరణార్దమ ఇహాగతమ
పరం శక్త్యాభిరక్షేత కిం పునస తవం వృకొథర
11 క ఇహాన్యొ భవేత తరాణమ అభిధావేతి చొథితః
పరాఞ్జలిం శరణాపన్నం థృష్ట్వా శత్రుమ అపి ధరువమ
12 వరప్రథానం రాజ్యం చ పుత్ర జన్మ చ పాణ్డవ
శత్రొశ చ మొక్షణం కలేశాత తరీణి చైకం చ తత సమమ
13 కిం హయ అభ్యధికమ ఏతస్మాథ యథ ఆపన్నః సుయొధనః
తవథ బాహుబలమ ఆశ్రిత్య జీవితం పరిమార్గతి
14 సవయమ ఏవ పరధావేయం యథి న సయాథ వృకొథర
వితతొ ఽయం కరతుర వీర న హి మే ఽతర విచారణా
15 సామ్నైవ తు యదా భీమ మొక్షయేదాః సుయొధనమ
తదా సర్వైర ఉపాయైస తవం యతేదాః కురునన్థన
16 న సామ్నా పరతిపథ్యేత యథి గన్ధర్వరాడ అసౌ
పరాక్రమేణ మృథునా మొక్షయేదాః సుయొధనమ
17 అదాసౌ మృథు యుథ్ధేన న ముఞ్చేథ భీమకౌరవాన
సర్వొపాయైర విమొచ్యాస తే నిగృహ్య పరిపన్దినః
18 ఏతావథ ధి మయా శక్యం సంథేష్టుం వై వృకొథర
వైతానే కర్మణి తతే వర్తమానే చ భారత
19 [వై]
అజాతశత్రొర వచనం తచ ఛరుత్వా తు ధనంజయః
పరతిజజ్ఞే గురొర వాక్యం కౌరవాణాం విమొక్షణమ
20 [అర్జ]
యథి సామ్నా న మొక్ష్యన్తి గన్ధవా ధృతరాష్ట్రజాన
అథ్య గన్ధర్వరాజస్య భూమిః పాస్యతి శొణితమ
21 [వై]
అర్జునస్య తు తాం శరుత్వా పరతిజ్ఞాం సత్యవాథినః
కౌరవాణాం తథా రాజన పునః పరత్యాగతం మనః