అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 231

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 231)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
గన్ధర్వైస తు మహారాజ భగ్నే కర్ణే మహారదే
సంప్రాథ్రవచ చమూః సర్వా ధార్తరాష్ట్రస్య పశ్యతః
2 తాన థృష్ట్వా థరవతః సర్వాన ధార్తరాష్ట్రాన పరాఙ్ముఖాన
థుర్యొధనొ మహారాజ నాసీత తత్ర పరాఙ్ముఖః
3 తామ ఆపతన్తీం సంప్రేక్ష్య గన్ధర్వాణాం మహాచమూమ
మహతా శరవర్షేణ సొ ఽభయవర్షథ అరింథమః
4 అచిన్త్యశరవర్షం తు గన్ధర్వాస తస్య తం రదమ
థుర్యొధనం జిఘాంసన్తః సమన్తాత పర్యవారయన
5 యుగమీషాం వరూదం చ తదైవ ధవజసారదీ
అశ్వాంస తరివేణుం తల్పం చ తిలశొ ఽభయహనథ రదమ
6 థుర్యొధనం చిత్రసేనొ విరదం పతితం భువి
అభిథ్రుత్య మహాబాహుర జీవగ్రాహమ అదాగ్రహీత
7 తస్మిన గృహీతే రాజేన్థ్ర సదితం థుఃశాసనం రదే
పర్యగృహ్ణన్త గన్ధర్వాః పరివార్య సమన్తతః
8 వివింశతిం చిత్రసేనమ ఆథాయాన్యే పరథుథ్రువుః
విన్థానువిన్థావ అపరే రాజథారాంశ చ సర్వశః
9 సైన్యాస తు ధార్తరాష్ట్రస్య గన్ధర్వైః సమభిథ్రుతాః
పూర్వం పరభగ్నైః సహితాః పాణ్డవాన అభ్యయుస తథా
10 శకటాపణ వేశ్యాశ చ యానయుగ్యం చ సర్వశః
శరణం పాణ్డవాఞ జగ్ముర హరియమాణే మహీపతౌ
11 పరియథర్శనొ మహాబాహుర ధార్తరాష్ట్రొ మహాబలః
గన్ధర్వైర హరియతే రాజా పార్దాస తమ అనుధావత
12 థుఃశాసనొ థుర్విషహొ థుర్ముఖొ థుర్జయస తదా
బథ్ధ్వా హరియన్తే గన్ధర్వై రాజథారాశ చ సర్వశః
13 ఇతి థుర్యొధనామాత్యాః కరొశన్తొ రాజగృథ్ధినః
ఆర్తా థీనస్వరాః సర్వే యుధిష్ఠిరమ ఉపాగమన
14 తాంస తదా వయదితాన థీనాన భిక్షమాణాన యుధిష్ఠిరమ
వృథ్ధాన థుర్యొధనామాత్యాన భిమసేనొ ఽభయభాషత
15 అన్యదా వర్తమానానామ అర్దొ జాతాయమ అన్యదా
అస్మాభిర యథ అనుష్ఠేయం గన్ధర్వైస తథ అనుష్ఠితమ
16 థుర్మన్త్రితమ ఇథం తాత రాజ్ఞొ థుర్థ్యూత థేవినః
థవేష్టారమ అన్యే కలీబస్య పాతయన్తీతి నః శరుతమ
17 తథ ఇథం కృతం నః పరత్యక్షం గన్ధర్వై రతిమానుషమ
థిష్ట్యా లొకే పుమాన అస్తి కశ చిథ అస్మత్ప్రియే సదితః
యేనాస్మాకం హృతొ భార ఆసీనానాం సుఖావహః
18 శీతవాతాతప సహాంస తపసా చైవ కర్శితాన
సమస్దొ విషమస్దాన హి థరష్టుమ ఇచ్ఛతి థుర్మతిః
19 అధర్మచారిణస తస్య కౌరవ్యస్య థురాత్మనః
యే శీలమ అనువర్తన్తే తే పశ్యన్తి పరాభవమ
20 అధర్మొ హి కృతస తేన యేనైతథ ఉపశిక్షితమ
అనృశంసాస తు కౌన్తేయాస తస్యాధ్యక్షాన బరవీమి వః
21 ఏవం బరువాణం కౌన్తేయం భీమసేనమ అమర్షణమ
న కాలః పరుషస్యాయమ ఇతి రాజాభ్యభాషత