అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 230

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 230)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతస తే సహితాః సర్వే థుర్యొధనమ ఉపాగమన
అబ్రువంశ చ మహారాజ యథ ఊచుః కౌరవం పరతి
2 గన్ధర్వైర వారితే సైన్యే ధార్తరాష్ట్రః పరతాపవాన
అమర్షపూర్ణః సైన్యాని పరత్యభాషత భారత
3 శాసతైనాన అధర్మజ్ఞాన మమ విప్రియకారిణః
యథి పరక్రీడితొ థేవైః సర్వైః సహ శతక్రతుః
4 థుర్యొధన వచొ శరుత్వా ధార్తరాష్ట్రా మహాబలాః
సర్వ ఏవాభిసంనథ్ధా యొధాశ చాపి సహస్రశః
5 తతః పరమద్య గన్ధర్వాంస తథ వనం వివిశుర బలాత
సింహనాథేన మహతా పూరయన్తొ థిశొ థశ
6 తతొ ఽపరైర అవార్యన్త గన్ధర్వైః కురు సైనికాః
తే వార్యమాణా గన్ధర్వైః సామ్నైవ వసుధాధిప
తాన అనాథృత్య గన్ధర్వాంస తథ వనం వివిశుర మహత
7 యథా వాచా న తిష్ఠన్తి ధార్తరాష్ట్రాః సరాజకాః
తతస తే ఖేచరాః సర్వే చిత్రసేనే నయవేథయన
8 గన్ధర్వరాజస తాన సర్వాన అబ్రవీత కౌరవాన పరతి
అనార్యాఞ శాసతేత్య ఏవం చిత్రసేనొ ఽతయమర్షణః
9 అనుజ్ఞాతాస తు గన్ధర్వాశ చిత్రసేనేన భారత
పరగృహీతాయుధాః సర్వే ధార్తరాష్ట్రాన అభిథ్రవన
10 తాన థృష్ట్వా పతతః శీఘ్రాన గన్ధర్వాన ఉథ్యతాయుధాన
సర్వే తే పరాథ్రవన సంఖ్యే ధార్తరాష్ట్రస్య పశ్యతః
11 తాన థృష్ట్వా థరవతః సర్వాన ధార్తరాష్ట్రాన పరాఙ్ముఖాన
వైకర్తనస తథా వీరొ నాసీత తత్ర పరాఙ్ముఖః
12 ఆపతన్తీం తు సంప్రేక్ష్య గన్ధర్వాణాం మహాచమూమ
మహతా శరవర్షేణ రాధేయః పరత్యవారయత
13 కషురపైర విశిఖైర భల్లైర వత్సథన్తైస తదాయసైః
గన్ధర్వాఞ శతశాభ్యఘ్నఁల లఘుత్వాత సూతనన్థనః
14 పాతయన్న ఉత్తమాఙ్గాని గన్ధర్వాణాం మహారదాః
కషణేన వయధమత సర్వాం చిత్రసేనస్య వాహినీమ
15 తే వధ్యమానా గన్ధర్వాః సూతపుత్రేణ ధీమతా
భూయ ఏవాభ్యవర్తన్త శతశొ ఽద సహస్రశః
16 గన్ధర్వభూతా పృదివీ కషణేన సమపథ్యత
ఆపతథ్భిర మహావేగైశ చిత్రసేనస్య సైనికైః
17 అద థుర్యొధనొ రాజా శకునిశ చాపి సౌబలః
థుఃశాసనొ వికర్ణశ చ యే చాన్యే ధృతరాష్ట్రజాః
నయహనంస తత తథా సైన్యం రదైర గరుడ నిస్వనైః
18 భూయొ చ యొధయామ ఆసుః కృత్వా కర్ణమ అదాగ్రతః
మహతా రదఘొషేణ హయచారేణ చాప్య ఉత
వైకర్తనం పరీప్సన్తొ గన్ధర్వాన సమవారయన
19 తతః సంన్యపతన సర్వే గన్ధర్వాః కౌరవైః సహ
తథా సుతుములం యుథ్ధమ అభవల లొమహర్షణమ
20 తతస తే మృథవొ ఽభూవన గన్ధర్వాః శరపీడితాః
ఉచ్చుక్రుశుశ చ కౌరవ్యా గన్ధర్వాన పరేక్ష్య పీడితాన
21 గన్ధర్వాంస తరాసితాన థృష్ట్వా చిత్రసేనొ ఽతయమర్షణః
ఉత్పపాతాసనాత కరుథ్ధొ వధే తేషాం సమాహితః
22 తతొ మాయాస్త్రమ ఆస్దాయ యుయుధే చిత్రమార్గవిత
తయాముహ్యన్త కౌరవ్యాశ చిత్రసేనస్య మాయయా
23 ఏకైకొ హి తథా యొధొ ధార్తరాష్ట్రస్య భారత
పర్యవర్తత గన్ధర్వైర థశభిర థశభిః సహ
24 తతః సంపీడ్యమానాస తే బలేన మహతా తథా
పరాథ్రవన్త రణే భీతా యత్ర రాజా యుధిష్ఠిరః
25 భజ్యమానేష్వ అనీకేషు ధార్తరాష్ట్రేషు సర్వశః
కర్ణొ వైకర్తనొ రాజంస తస్దౌ గిరిర ఇవాచలః
26 థుర్యొధనశ చ కర్ణశ చ శకునిశ చాపి సౌబలః
గన్ధర్వాన యొధయాం చక్రుః సమరే భృశవిక్షతాః
27 సర్వ ఏవ తు గన్ధర్వాః శతశొ ఽద సహస్రశః
జిఘాంసమానాః సహితాః కర్ణమ అభ్యథ్రవన రణే
28 అసిభిః పట్టిశైః శూలైర గథాభిశ చ మహాబలాః
సూతపుత్రం జిఘాంసన్తః సమన్తాత పర్యవారయన
29 అన్యే ఽసయ యుగమచ ఛిన్థన ధవజమ అన్యే నయపాతయన
ఈషామ అన్యే హయాన అన్యే సూతమ అన్యే నయపాతయన
30 అన్యే ఛత్రం వరూదం చ వన్ధురం చ తదాపరే
గన్ధర్వా బహుసాహస్రాః ఖణ్డశొ ఽభయహనన రదమ
31 తతొ రదాథ అవప్లుత్య సూతపుత్రొ ఽసి చర్మ భృత
వికర్ణ రదమ ఆస్దాయ మొక్షాయాశ్వాన అచొథయత