అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 225

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 225)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [జనమ]
ఏవం వనే వర్తమానా నరాగ్ర్యాః; శీతొష్ణవాతాతప కర్శితాఙ్గాః
సరస తథ ఆసాథ్య వనం చ పుణ్యం; తతః పరం కిమ అకుర్వన్త పార్దాః
2 [వై]
సరస తథ ఆసాథ్య తు పాణ్డుపుత్రా; జనం సముత్సృజ్య విధాయ చైషామ
వనాని రమ్యాణ్య అద పర్వతాంశ చ; నథీ పరథేశాంశ చ తథా విచేరుః
3 తదా వనే తాన వసతః పరవీరాన; సవాధ్యాయవన్తశ చ తపొధనాశ చ
అభ్యాయయుర వేథ విథః పురాణాస; తాన పూజయామ ఆసుర అదొ నరాగ్ర్యాః
4 తతః కథా చిత కుశలః కదాసు; విప్రొ ఽభయగచ్ఛథ భువి కౌరవేయాన
స తైః సమేత్యాద యథృచ్ఛయైవ; వైచిత్రవీర్యం నృపమ అభ్యగచ్ఛత
5 అదొపవిష్టః పరతిసత్కృతశ చ; వృథ్ధేన రాజ్ఞా కురుసత్తమేన
పరచొథితః సన కదయాం బభూవ; ధర్మానిలేన్థ్ర పరభవాన యమౌ చ
6 కృశాంశ చ వాతాతపకర్శితాఙ్గాన; థుఃఖస్య చొగ్రస్య ముఖే పరపన్నాన
తాం చాప్య అనాదామ ఇవ వీర నాదాం; కృష్ణాం పరిక్లేశ గుణేన యుక్తామ
7 తతః కదాం తస్య నిశమ్య రాజా; వైచిత్రవీర్యః కృపయాభితప్తః
వనే సదితాన పార్దివ పుత్రపౌత్రాఞ; శరుత్వా తథా థుఃఖనథీం పరపన్నాన
8 పరొవాచ థైత్యాభిహతాన్తర ఆత్మా; నిఃశ్వాసబాస్పొపహతః స పార్దాన
వాచం కదం చిత సదిరతామ ఉపేత్య; తత సర్వమ ఆత్మప్రభవం విచిన్త్య
9 కదం ను సత్యః శుచిర ఆర్య వృత్తొ; జయేష్ఠః సుతానాం మమ ధర్మరాజః
అజాతశత్రుః పృదివీతలస్దః; శేతే పురా రాఙ్కవ కూటశాయీ
10 పరబొథ్యతే మాగధ సూత పూగైర; నిత్యం సతువథ్భిః సవయమ ఇన్థ్రకల్పః
పతత్రిసంఘైః స జఘన్యరాత్రే; పరబొధ్యతే నూనమ ఇడా తలస్దః
11 కదం ను వాతాతపకర్శితాఙ్గొ; వృకొథరః కొపపరిప్లుతాఙ్గః
శేతే పృదివ్యామ అతదొచితాఙ్గః; కృష్ణా సమక్షం వసుధాతలస్దః
12 తదార్జునః సుకుమారొ మనస్వీ; వశే సదితొ ధర్మసుతస్య రాజ్ఞః
విథూయమానైర ఇవ సర్గ గాత్రైర; ధరువం న శేతే వసతీర అమర్షాత
13 యమౌ చ కృష్ణాం చ యుధిష్ఠిరం చ; భీమం చ థృష్ట్వా సుఖవిప్రయుక్తాన
వినిఃశ్వసన సర్ప ఇవొగ్రతేజా; ధరువం న శేతే వసతీర అమర్షాత
14 తదా యమౌ చాప్య అసుఖౌ సుఖార్హౌ; సమృథ్ధరూపావ అమరౌ థివీవ
పరజాగరస్దౌ ధరువమ అప్రశాన్తౌ; ధర్మేణ సత్యేన చ వార్యమాణౌ
15 సమీరణేనాపి సమొ బలేన; సమీరణస్యైవ సుతొ బలీయాన
స ధర్మపాశేన సితొగ్ర తేజా; ధరువం వినిఃశ్వస్య సహత్య అమర్షమ
16 స చాపి భూమౌ పరివర్తమానొ; వధం సుతానాం మమ కాఙ్క్షమాణః
సత్యేన ధర్మేణ చ వార్యమాణః; కాలం పరతీక్షత్య అధికొ రణే ఽనయైః
17 అజాతశత్రౌ తు జితే నికృత్యా; థుఃశాసనొ యత పరుషాణ్య అవొచత
తాని పరవిష్టాని వృకొథరాఙ్గం; థహన్తి మర్మాగ్నిర ఇవేన్ధనాని
18 న పాపకం ధయాస్యతి ధర్మపుత్రొ; ధనంజయశ చాప్య అనువర్తతే తమ
అరణ్యవాసేన వివర్ధతే తు; భీమస్య కొపొ ఽగనిర ఇవానలేన
19 స తేన కొపేన విథీర్యమాణః; కరం కరేణాభినిపీడ్య వీరః
వినిఃశ్వసత్య ఉష్ణమ అతీవ ఘొరం; థహన్న ఇవేమాన మమ పుత్రపౌత్రాన
20 గాణ్డీవధన్వా చ వృకొథరశ చ; సంరమ్భిణావ అన్తకకాలకల్పౌ
న శేషయేతాం యుధి శత్రుసేనాం; శరాన కిరన్తావ అశనిప్రకాశాన
21 థుర్యొధనః శకునిః సూతపుత్రొ; థుఃశాసనశ చాపి సుమన్థచేతాః
మధు పరపశ్యన్తి న తు పరపాతం; వృకొథరం చైవ ధనంజయం చ
22 శుభాశుభం పురుషః కర్మకృత్వా; పరతీక్షతే తస్య ఫలం సమ కర్తా
స తేన యుజ్యత్య అవశః ఫలేన; మొక్షః కదం సయాత పురుషస్య తస్మాత
23 కషేత్రే సుకృష్టే హయ ఉపితే చ బీజే; థేవే చ వర్షత్య ఋతుకాలయుక్తమ
న సయాత ఫలం తస్య కుతః పరసిథ్ధిర; అన్యత్ర థైవాథ ఇతి చిన్తయామి
24 కృతం మతాక్షేణ యదా న సాధు సాధు; పరవృత్తేన చ పాణ్డవేన
మయా చ థుష్పుత్ర వశానుగేన; యదా కురూణామ అయమ అన్తకాలః
25 ధరువం పరవాస్యత్య అసమీరితొ ఽపి; ధరువం పరజాస్యత్య ఉత గర్భిణీ యా
ధరువం థినాథౌ రజనీ పరణాశస; తదా కషపాథౌ చ థినప్రణాశః
26 కరియేత కస్మాన న పరే చ కుర్యుర; విత్తం న థథ్యుః పురుషాః కదం చిత
పరాప్యార్ద కాలం చ భవేథ అనర్దః; కదం ను తత సయాథ ఇతి తత కుతః సయాత
27 కదం న భిథ్యేత న చ సరవేత; న చ పరసిచ్యేథ ఇతి రక్షితవ్యమ
అరక్ష్యమాణః శతధా విశీర్యేథ; ధరువం న నాశొ ఽసతి కృతస్య లొకే
28 గతొ హయ అరణ్యాథ అపి శక్ర లొకం; ధనంజయః పశ్యత వీర్యమ అస్య
అస్త్రాణి థివ్యాని చతుర్విధాని; జఞాత్వా పునర లొకమ ఇమం పరపన్నః
29 సవర్గం హి గత్వా సశరీర ఏవ; కొ మానుషః పునర ఆగన్తుమ ఇచ్ఛేత
అన్యత్ర కాలొపహతాన అనేకాన; సమీక్షమాణస తు కురూన ముమూర్షాన
30 ధనుర గరాహశ చార్జునః సవ్యసాచీ; ధనుశ చ తథ గాణ్డివం లొకసారమ
అస్త్రాణి థివ్యాని చ తాని తస్య; తరయస్య తేజొ పరసహేత కొ ను
31 నిశమ్య తథ వచనం పార్దివస్య; థుర్యొధనొ రహితే సౌబలశ చ
అబొధయత కర్ణమ ఉపేత్య సర్వం; స చాప్య అహృష్టొ ఽభవథ అల్పచేతాః