అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 224

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 224)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
మార్కణ్డేయాధిభిర విప్రైః పాణ్డవైశ చ మహాత్మభిః
కదాభిర అనుకూలాభిః సహాసిత్వా జనార్థనః
2 తతస తైః సంవిథం కృత్వా యదావన మధుసూథనః
ఆరురుక్షూ రదం సత్యామ ఆహ్వయామ ఆస కేశవః
3 సత్యభామా తతస తత్ర సవజిత్వా థరుపథాత్మజామ
ఉవాచ వచనం హృథ్యం యదా భావసమాహితమ
4 కృష్ణే మా భూత తవొత్కణ్ఠా మా వయదా మా పరజాగరః
భర్తృభిర థేవసంకాశైర జితాం పరాప్స్యసి మేథినీమ
5 న హయ ఏవం శీలసంపన్నా నైవం పూజిత లక్షణాః
పరాప్నువన్తి చిరం కలేశం యదా తవమ అసితేక్షణే
6 అవశ్యం చ తవయా భూమిర ఇయం నిహతకణ్టకా
భర్తృభిః సహ భొక్తవ్యా నిర్థ్వన్థ్వేతి శరుతం మయా
7 ధార్తరాష్ట్ర వధం కృత్వా వౌరాణి పరతియాత్య చ
యుధిష్ఠిరస్దాం పృదివీం థరష్టాసి థరుపథాత్మజే
8 యాస తాః పరవ్రాజమానాం తవాం పరాహసన థర్పమొహితాః
తాః కషిప్రం హతసంకల్పా థరక్ష్యసి తవం కురు సత్రియః
9 తవ థుఃఖొపపన్నాయా యైర ఆచరితమ అప్రియమ
విథ్ధి సంప్రస్దితాన సర్వాంస తాన కృష్ణే యమసాథనమ
10 పుత్రస తే పరతివిన్ధ్యశ చ సుత సొమస తదా విభుః
శరుతకర్మార్జునిశ చైవ శతానీకశ చ నాకులిః
సహథేవాచ చ యొ జాతః శరుతసేనస తవాత్మజః
11 సర్వే కుశలినొ వీరాః కృతాస్త్రాశ చ సుతాస తవ
అభిమన్యుర ఇవ పరీతా థవారవత్యాం రతా భృశమ
12 తవమ ఇవైషాం సుభథ్రాచ పరీత్యా సర్వాత్మనా సదితా
పరీయతే భావనిర్థ్వన్థ్వా తేభ్యశ చ విగతజ్వరా
13 భేజే సర్వాత్మనా చైవ పరథ్యుమ్న జననీ తదా
భానుప్రభృతిభిశ చైనాన విశినష్టి చ కేశవః
14 భొజనాచ ఛాథనే చైషాం నిత్యం మే శవశురః సదితః
రామప్రభృతయః సర్వే భజన్త్య అన్ధకవృష్ణయః
తుల్యొ హి పరణయస తేషాం పరథ్యుమ్నస్య చ భామిని
15 ఏవమాథి పరియం పరీత్యా హృథ్యమ ఉక్త్వా మనొఽనుగమ
గమనాయ మనొ చక్రే వాసుథేవ రదం పరతి
16 తాం కృష్ణాం కృష్ణ మహిషీ చకారాభిప్రథక్షిణమ
ఆరురొహ రదం శౌరేః సత్యభామా చ భామినీ
17 సమయిత్వా తు యథుశ్రేష్ఠొ థరౌపథీం పరిసాన్త్వ్య చ
ఉపావర్త్య తతః శీఘ్రైర హయైః పరాయాత పరంతపః