అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 223)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరౌ]
ఇమం తు తే మార్గమ అపేతథొషం; వక్ష్యామి చిత్తగ్రహణాయ భర్తుః
యస్మిన యదావత సఖివర్తమానా; భర్తారమ ఆచ్ఛేత్స్యసి కామినీభ్యః
2 నైతాథృశం థైవతమ అస్తి సత్యే; సర్వేషు లొకేషు సథైవతేషు
యదా పతిస తస్య హి సర్వకామా; లభ్యాః పరసాథే కుపితశ చ హన్యాత
3 తస్మాథ అపత్యం వివిధాశ చ భొగాః; శయ్యాసనాన్య అథ్భుతథర్శనాని
వస్త్రాణి మాల్యాని తదైవ గన్ధాః; సవర్గశ చ లొకొ విషమా చ కీర్తిః
4 సుఖం సుఖేనేహ న జాతు లభ్యం; థుఃఖేన సాధ్వీ లభతే సుఖాని
సా కృష్ణమ ఆరాధయ సౌహృథేన; పరేమ్ణా చ నిత్యం పరతికర్మణా చ
5 తదాశనైశ చారుభిర అగ్ర్యమాల్యైర; థాక్షిణ్యయొగైర వివిధైశ చ గన్ధైః
అస్యాః పరియొ ఽసమీతి యదా విథిత్వా; తవామ ఏవ సంశ్లిష్యతి సర్వభావైః
6 శరుత్వా సవరం థవారగతస్య భర్తుః; పరత్యుత్దితా తిష్ఠ గృహస్య మధ్యే
థృష్ట్వా పరవిష్టం తవరితాసనేన; పాథ్యేన చైవ పరతిపూజయ తవమ
7 సంప్రేషితాయామ అద చైవ థాస్యామ; ఉత్దాయ సర్వం సవయమ ఏవ కుర్యాః
జానాతు కృష్ణస తవ భావమ ఏతం; సర్వాత్మనా మాం భజతీతి సత్యే
8 తవత్సంనిధే యత కదయేత పతిస తే; యథ్య అప్య అగుహ్యం పరిరక్షితవ్యమ
కా చిత సపత్నీ తవ వాసుథేవం; పరత్యాథిశేత తేన భవేథ విరాగః
9 పరియాంశ చ రక్తాంశ చ హితాంశ చ భర్తుస; తాన భొజయేదా వివిధైర ఉపాయైః
థవేష్యైర అపక్షైర అహితైశ చ తస్య; భిథ్యస్వ నిత్యం కుహకొథ్ధతైశ చ
10 మథం పరమాథం పురుషేషు హిత్వా; సంయచ్ఛ భావం పరతిగృహ్య మౌనమ
పరథ్యుమ్న సామ్బావ అపి తే కుమారౌ; నొపాసితవ్యౌ రహితే కథా చిత
11 మహాకులీనాభిర అపాపికాభిః; సత్రీభిః సతీభిస తవ సఖ్యమ అస్తు
చణ్డాశ చ శౌణ్డాశ చ మహాశనాశ చ; చౌరాశ చ థుష్టాశ చపలాశ చ వర్జ్యాః
12 ఏతథ యశస్యం భగ వేథనం చ; సవర్గ్యం తదా శత్రునిబర్హణం చ
మహార్హమాల్యాభరణాఙ్గరాగా; భర్తారమ ఆరాధయ పుణ్యగన్ధా