అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 222

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 222)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఉపాసీనేషు విప్రేషు పాణ్డవేషు మహాత్మసు
థరౌపథీ సత్యభామా చ వివిశాతే తథా సమమ
జాహస్యమానే సుప్రీతే సుఖం తత్ర నిషీథతుః
2 చిరస్య థృష్ట్వా రాజేన్థ్ర తే ఽనయొన్యస్య పరియంవథే
కదయామ ఆసతుశ చైత్రాః కదాః కురు యథుక్షితామ
3 అదాబ్రవీత సత్యభామా కృష్ణస్య మహిషీ పరియా
సాత్రాజితీ యాజ్ఞసేనీం రహసీథం సుమధ్యమా
4 కేన థరౌపథి వృత్తేన పాణ్డవాన ఉపతిష్ఠసి
లొకపాలొపమాన వీరాన యూనః పరమసంమతాన
కదం చ వశగాస తుభ్యం న కుప్యన్తి చ తే శుభే
5 తవ వశ్యాహి సతతం పాణ్డవాః పరియథర్శనే
ముఖప్రేక్షాశ చ తే సర్వే తత్త్వమ ఏతథ బరవీహి మే
6 వరతచర్యా తపొ వాపి సనానమన్త్రౌషధాని వా
విథ్యా వీర్యం మూలవీర్యం జపహొమస తదాగథాః
7 మమ ఆచక్ష్వ పాఞ్చాలి యశస్యం భగ వేథనమ
యేన కృష్ణే భవేన నిత్యం మమ కృష్ణొ వశానుగః
8 ఏవమ ఉక్త్వా సత్యభామా విరరామ యశస్వినీ
పతివ్రతా మహాభాగా థరౌపథీ పరత్యువాచ తామ
9 అసత సత్రీణాం సమాచారం సత్యే మామ అనుపృచ్ఛసి
అసథ ఆచరితే మార్గే కదం సయాథ అనుకీర్తనమ
10 అనుప్రశ్నః సంశయొ వా నైతత తవయ్య ఉపపథ్యతే
తదా హయ ఉపేతా బుథ్ధ్యా తవం కృష్టస్య మహిషీ పరియా
11 యథైవ భర్తా జానీయాన మన్త్రమూలపరాం సత్రియమ
ఉథ్విజేత తథైవాస్యాః సర్వాథ వేశ్మ గతాథ ఇవ
12 ఉథ్విగ్నస్య కుతః శాన్తిర అశాన్తస్య కుతః సుఖమ
న జాతు వశగొ భర్తా సత్రియాః సయాన మన్త్రకారణాత
13 అమిత్రప్రహితాంశ చాపి గథాన పరమథారుణాన
మూలప్రవాథైర హి విషం పరయచ్ఛన్తి జిఘాంసవః
14 జిహ్వయా యాని పురుషస తవచా వాప్య ఉపసేవతే
తత్ర చూర్ణాని థత్తాని హన్యుః కషిప్రమ అసంశయమ
15 జలొథర సమాయుక్తాః శవిత్రిణః పలితాస తదా
అపుమాంసః కృతాః సత్రీభిర జడాన్ధబధిరాస తదా
16 పాపానుగాస తు పాపాస తాః పతీన ఉపసృజన్త్య ఉత
న జాతు విప్రియం భర్తుః సత్రియా కార్యం కదం చన
17 వర్తామ్య అహం తు యాం వృత్తిం పాణ్డవేషు మహాత్మసు
తాం సర్వాం శృణు మే సత్యాం సత్యభామే యశస్విని
18 అహంకారం విహాయాహం కామక్రొధౌ చ సర్వథా
సథారాన పాణ్డవాన నిత్యం పరయతొపచరామ్య అహమ
19 పరణయం పరతిసంగృహ్య నిధాయాత్మానమ ఆత్మని
శుశ్రూషుర నిరభీమానా పతీనాం చిత్తరక్షణీ
20 థుర్వ్యాహృతాచ ఛఙ్కమానా థుఃఖితా థథురవేక్షితాత
థురాసితాథ థుర్వ్రజితాథ ఇఙ్గితాధ్యాసితాథ అపి
21 సూర్యవైశ్వానర నిభాన సొమకల్పాన మహారదాన
సేవే చక్షుర్హణః పార్దాన ఉగ్రతేజః పరతాపినః
22 థేవొ మనుష్యొ గన్ధర్వొ యువా చాపి సవలంకృతః
థరవ్యవాన అభిరూపొ వా న మే ఽనయః పురుషొ మతః
23 నాభుక్తవతి నాస్నాతే నాసంవిష్టే చ భర్తరి
న సంవిశామి నాశ్నామి సథా కర్మ కరేష్వ అపి
24 కషేత్రాథ వనాథ వా గరామాథ వా భర్తారం గృహమ ఆగతమ
పరత్యుత్దాయాభినన్థామి ఆసనేనొథకేన చ
25 పరమృష్ట భాణ్డా మృష్టాన్నా కాలే భొజనథాయినీ
సంయతా గుప్తధాన్యా చ సుసంమృష్ట నివేశనా
26 అతిరస్కృత సంభాషా థుఃస్త్రియొ నానుసేవతీ
అనుకూలవతీ నిత్యం భవామ్య అనలసా సథా
27 అనర్మే చాపి హసనం థవారి సదానమ అభీక్ష్ణశః
అవస్కరే చిరస్దానం నిష్కుటేషు చ వర్జయే
28 అతిహాసాతిరొషౌ చ కరొధస్దానం చ వర్జయే
నిరతాహం సథా సత్యే భర్తౄణామ ఉపసేనవే
సర్వదా భర్తృరహితం న మమేష్టం కదం చన
29 యథా పరవసతే భర్తా కుటుమ్బార్దేన కేన చిత
సుమనొవర్ణకాపేతా భవామి వరతచారిణీ
30 యచ చ భర్తా న పిబతి యచ చ భర్తా న ఖాథతి
యచ చ నాశ్నాతి మే భర్తా సర్వం తథ వర్జయామ్య అహమ
31 యదొపథేశం నియతా వర్తమానా వరాఙ్గనే
సవలంకృతా సుప్రయతా భర్తుః పరియహితే రతా
32 యే చ ధర్మాః కుటుమ్బేషు శవశ్ర్వా మే కదితాః పురా
భిక్షా బలిశ్రాధమ ఇతి సదాలీ పాకాశ చ పర్వసు
మాన్యానాం మానసత్కారా యే చాన్యే విథితా మయా
33 తాన సర్వాన అనువర్తామి థివారాత్రమ అతన్థ్రితా
వినయాన నియమాంశ చాపి సథా సర్వాత్మనా శరితా
34 మృథూన సతః సత్యశీలాన సత్యధర్మానుపాలినః
ఆశీవిషాన ఇవ కరుథ్ధాన పతీన పరిచరామ్య అహమ
35 పత్యాశ్రయొ హి మే ధర్మొ మతః సత్రీణాం సనాతనః
స థేవః సాగతిర నాన్యా తస్య కా విప్రియం చరేత
36 అహం పతీన నాతిశయే నాత్యశ్నే నాతిభూషయే
నాపి పరివథే శవశ్రూం సర్వథా పరియన్త్రితా
37 అవధానేన సుభగే నిత్యొత్దానతయైవ చ
భర్తారొ వశగా మహ్యం గురుశుశ్రూషణేన చ
38 నిత్యమ ఆర్యామ అహం కున్తీం వీరసూం సత్యవాథినీమ
సవయం పరిచరామ్య ఏకా సనానాచ ఛాథనభొజనైః
39 నైతామ అతిశయే జాతు వస్త్రభూషణ భొజనైః
నాపి పరివథే చాహం తాం పృదాం పృదివీసమామ
40 అష్టావ అగ్రే బరాహ్మణానాం సహస్రాణి సమ నిత్యథా
భుఞ్జతే రుక్మపాత్రీషు యుధిష్ఠిర నివేశనే
41 అష్టాశీతి సహస్రాణి సనాతకా గృహమేధినః
తరింశథ థాసీక ఏకైకొ యాన బిభర్తి యుధిష్ఠిరః
42 థశాన్యాని సహస్రాణి యేషామ అన్నం సుసంస్కృతమ
హరియతే రుక్మపాత్రీభిర యతీనామ ఊర్ధ్వరేతసామ
43 తాన సర్వాన అగ్రహారేణ బరాహ్మణాన బరహ్మవాథినః
యదార్హం పూజయామి సమ పానాచ ఛాథనభొజనైః
44 శతం థాసీ సహస్రాణి కౌన్తేయస్య మహాత్మనః
కమ్బుకేయూర ధారిణ్యొ నిష్కకణ్ఠ్యొ సవలంకృతాః
45 మహార్హమాల్యాభరణాః సువర్ణాశ చన్థనొక్షితాః
మణీన హేమచ బిభ్రత్యొ నృత్యగీతవిశారథాః
46 తాసాం నామ చ రూపం చ భొజనాచ ఛాథనాని చ
సర్వాసామ ఏవ వేథాహం కర్మ చైవ కృతాకృతమ
47 శతం థాసీ సహస్రాణి కున్తీపుత్రస్య ధీమతః
పాత్రీ హస్తా థివారాత్రమ అతిదీన భొజయన్త్య ఉత
48 శతమ అశ్వసహస్రాణి థశనాగాయుతాని చ
యుధిష్ఠిరస్యానుయాత్రమ ఇన్థ్రప్రస్ద నివాసినః
49 ఏతథ ఆసీత తథా రాజ్ఞొ యన మహీం పర్యపాలయత
యేషాం సంఖ్యా విధిం చైవ పరథిశామి శృణొమి చ
50 అన్తఃపురాణాం సర్వేషాం భృత్యానాం చైవ సర్వశః
ఆ గొపాలావిపాలేభ్యః సర్వం వేథ కృతాకృతమ
51 సర్వం రాజ్ఞః సముథయమ ఆయం చ వయయమ ఏవ చ
ఏకాహం వేథ్మి కల్యాణి పాణ్డవానాం యశస్వినామ
52 మయి సర్వం సమాసజ్య కుటుమ్బం భరతర్షభాః
ఉపాసన రతాః సర్వే ఘటన్తే సమ శుభాననే
53 తమ అహం భారమ ఆసక్తమ అనాధృష్యం థురాత్మభిః
సుఖం సర్వం పరిత్యజ్య రాత్ర్యహాని ఘటామి వై
54 అధృష్యం వరుణస్యేవ నిధిపూర్ణమ ఇవొథధిమ
ఏకాహం వేథ్మి కొశం వై పతీనాం ధర్మచారిణామ
55 అనిశాయాం నిశాయాం చ సహాయాః కషుత్పిపాసయొః
ఆరాధయన్త్యాః కౌరవ్యాంస తుల్యా రాత్రిర అహొ చ మే
56 పరదమం పరతిబుధ్యామి చరమం సంవిశామి చ
నిత్యకాలమ అహం సత్యే ఏతత సంవననం మమ
57 ఏతజ జానామ్య అహం కర్తుం భర్తృసంవననం మహత
అసత సత్రీణాం సమాచారం నాహం కుర్యాం న కామయే
58 తచ ఛరుత్వా ధర్మసహితం వయాహృతం కృష్ణయా తథా
ఉవాచ సత్యా సత్కృత్య పాఞ్చాలీం ధర్మచారిణీమ
59 అభిపన్నాస్మి పాఞ్చాలి యాజ్ఞసేని కషమస్వ మే
కామకారః సఖీనాం హి సొపహాసం పరభాషితుమ