అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 226

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 226)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ధృతరాష్ట్రస్య తథ వాక్యం నిశమ్య సహ సౌబలః
థుర్యొధనమ ఇథం కాలే కర్ణొ వచనమ అబ్రవీత
2 పరవ్రాజ్య పాణ్డవాన వీరాన సవేన వీర్యేణ భారత
భుఙ్క్ష్వేమాం పృదివీమ ఏకొ థివం శమ్బరహా యదా
3 పరాచ్యాశ చ థాక్షిణాత్యాశ చ పరతీచ్యొథీచ్యవాసినః
కృతాః కరప్రథాః సర్వే రాజానస తే నరాధిప
4 యా హి సా థీప్యమానేవ పాణ్డవాన భజతే పురా
సాథ్య లక్ష్మీస తవయా రాజన్న అవాప్తా భరాతృభిః సహ
5 ఇన్థ్రప్రస్ద గతే యాం తాం థీప్యమానాం యుధిష్ఠిరే
అపశ్యామ శరియం రాజన్న అచిరం శొకకర్శితాః
6 సా తు బుథ్ధిబలేనేయం రాజ్ఞస తస్మాథ యుధిష్ఠిరాత
తవయాక్షిప్తా మహాబాహొ థీప్యమానేవ థృశ్యతే
7 తదైవ తవ రాజేన్థ్ర రాజానః పరవీరహన
శాసనే ఽధిష్ఠితాః సర్వే కిం కుర్మ ఇతి వాథినః
8 తవాథ్య పృదివీ రాజన నిఖిలా సాగరామ్బరా
సపర్వతవనా థేవీ సగ్రామ నగరాకరా
నానా వనొథ్థేశవతీ పత్తనైర ఉపశొభితా
9 వన్థ్యమానొ థవిజై రాజన పూజ్యమానశ చ రాజభిః
పౌరుషాథ థివి థేవేషు భరాజసే రశ్మివాన ఇవ
10 రుథ్రైర ఇవ యమొ రాజా మరుథ్భిర ఇవ వాసవః
కురుభిస తవం వృతొ రాజన భాసి నక్షత్రరాడ ఇవ
11 యే సమ తే నాథ్రియన్తే ఽఽజఞాం నొథ్విజన్తే కథా చ న
పశ్యామస తాఞ శరియా హీనాన పాణ్డవాన వనవాసినః
12 శరూయన్తే హి మహారాజ సరొ థవైతవనం పరతి
వసన్తః పాణ్డవాః సార్ధం బరాహ్మణైర వనవాసిభిః
13 స పరయాహి మహారాజ శరియా పరమయా యుతః
పరతపన పాణ్డుపుత్రాంస తవం రశ్మివాన ఇవ తేజసా
14 సదితొ రాజ్యే చయుతాన రాజ్యాచ ఛరియా హీనాఞ శరియా వృతః
అసమృథ్ధాన సమృథ్ధార్దః పశ్య పాణ్డుసుతాన నృప
15 మహాభిజన సంపన్నం భథ్రే మహతి సంస్దితమ
పాణ్డవాస తవాభివీక్షన్తాం యయాతిమ ఇవ నాహుషమ
16 యాం శరియం సుహృథశ చైవ థుర్హృథశ చ విశాం పతే
పశ్యన్తి పురుషే థీప్తాం సా సమర్దా భవత్య ఉత
17 సమస్దొ విషమస్దాన హి థుర్హృథొ యొ ఽభివీక్షతే
జగతీస్దాన ఇవాథ్రిస్దః కిం తతః పరమం సుఖమ
18 న పుత్ర ధనలాభేన న రాజ్యేనాపి విన్థతి
పరీతిం నృపతిశార్థూల యామ అమిత్రాఘ థర్శనాత
19 కిం ను తస్య సుఖం న సయాథ ఆశ్రమే యొ ధనంజయమ
అభివీక్షేత సిథ్ధార్దొ వకలాజిన వాససమ
20 సువాససొ హి తే భార్యా వకలాజిన వాససమ
పశ్యన్త్వ అసుఖితాం కృష్ణాం సా చ నిర్విథ్యతాం పునః
వినిన్థతాం తదాత్మానం జీవితం చ ధనచ్యుతా
21 న తదా హి సభామధ్యే తస్యా భవితుమ అర్హతి
వైమనస్య యదాథృష్ట్వా తవ భార్యాః సవలంకృతాః
22 ఏవమ ఉక్త్వా తు రాజానం కర్ణః శకునినా సహ
తూష్ణీం బభూవతుర ఉభౌ వాక్యాన్తే జనమేజయ