అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 219

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 219)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
శరియా జుష్టం మహాసేహం థేవ సేనాపతిం కృతమ
సప్తర్షిపత్న్యః షడ థేవ్యస తత సకాశమ అదాగమన
2 ఋషిభిః సంప్రరిత్యక్తా ధర్మయుక్తా మహావ్రతాః
థరుతమ ఆగమ్య చొచుస తా థేవ సేనాపతిం పరభుమ
3 వయం పుత్ర పరిత్యక్తా భర్తృభిర థేవ సంమితైః
అకారణాథ రుషా తాత పుణ్యస్దానాత పరిచ్యుతాః
4 అస్మాభిః కిల జాతస తవమ ఇతి కేనాప్య ఉథాహృతమ
అసత్యమ ఏతత సంశ్రుత్య తస్మాన నస తరాతుమ అర్హసి
5 అక్షయశ చ భవేత సవర్గస తవత్ప్రసాథాథ ధి నః పరభొ
తవాం పుత్రం చాప్య అభీప్సామః కృత్వైతథ అనృణొ భవ
6 [సకన్థ]
మాతరొ హి భవత్యొ మే సుతొ వొ ఽహమ అనిన్థితాః
యచ చాభీప్సద తత సర్వం సంభవిష్యతి వస తదా
7 [ఆర్కణ్డేయ]
ఏవమ ఉక్తే తతః శక్రం కిం కార్యమ ఇతి సొ ఽబరవీత
ఉక్తః సకన్థేన బరూహీతి సొ ఽబరవీథ వాసవస తతః
8 అభిజిత సపర్ధమానా తు రొహిణ్యా కన్యసీ సవసా
ఇచ్ఛన్తీ జయేష్ఠతాం థేవీ తపస తప్తుం వనం గతా
9 తత్ర మూఢొ ఽసమి భథ్రం తే నక్షత్రం గగనాచ చయుతమ
కాలం తవ ఇమం పరం సకన్థ బరహ్మణా సహ చిన్తయ
10 ధనిష్ఠాథిస తథా కాలొ బరహ్మణా పరినిర్మితః
రొహిణ్యాథ్యొ ఽభవత పూర్వమ ఏవం సంఖ్యా సమాభవత
11 ఏవమ ఉక్తే తు శక్రేణ తరివిథం కృత్తికా గతాః
నక్షత్రం శకటాకారం భాతి తథ వహ్ని థైవతమ
12 వినతా చాబ్రవీత సకన్థం మమ తవం పిణ్డథః సుతః
ఇచ్ఛామి నిత్యమ ఏవాహం తవయా పుత్ర సహాసితుమ
13 [సకన్థ]
ఏవమ అస్తు నమస తే ఽసతు పుత్రస్నేహాత పరశాధి మామ
సనుషయా పూజ్యమానా వై థేవి వత్స్యసి నిత్యథా
14 [మార్క]
అద మాతృగణః సర్వః సకన్థం వచనమ అబ్రవీత
వయం సర్వస్య లొకస్య మాతరః కవిభిః సతుతాః
ఇచ్ఛామొ మాతరస తుభ్యం భవితుం పూజయస్వ నః
15 [సకన్థ]
మాతరస తు భవత్యొ మే భవతీనామ అహం సుతః
ఉచ్యతాం యన మయా కార్యం భవతీనామ అదేప్సితమ
16 [మాతరస]
యాస తు తా మాతరః పూర్వం లొకస్యాస్య పరకల్పితాః
అస్మాకం తథ భవేత సదానం తాసాం చైవ న తథ భవేత
17 భవేమ పూజ్యా లొకస్య న తాః పూజ్యాః సురర్షభ
పరజాస్మాకం హృతాస తాభిస తవత్కృతే తాః పరయచ్ఛ నః
18 [సకన్థ]
థత్తాః పరజా న తాః శక్యా భవతీభిర నిషేవితుమ
అన్యాం వః కాం పరయచ్ఛామి పరజాం యాం మనసేచ్ఛద
19 [మాతరస]
ఇచ్ఛామ తాసాం మాతౄణాం పరజా భొక్తుం పరయచ్ఛ నః
తవయా సహ పృదగ భూతా యే చ తాసామ అదేశ్వరాః
20 [సకన్థ]
పరజా వొ థథ్మి కష్టం తు భవతీభిర ఉథాహృతమ
పరిరక్షత భథ్రం వః పరజాః సాధు నమస్కృతాః
21 పరిరక్షామ భథ్రం తే పరజాః సకన్థ యదేచ్ఛసి
తవయా నొ రొచతే సకన్థ సహ వాసశ చిరం పరభొ
22 [సకన్థ]
యావత షొడశవర్షాణి భవన్తి తరుణాః పరజాః
పరబాధత మనుష్యాణాం తావథ రూపైః పృదగ్విధైః
23 అహం చ వః పరథాస్యామి రౌథ్రమ ఆత్మానమ అవ్యయమ
పరమం తేన సహితా సుఖం వత్స్యద పూజితాః
24 [మార్క]
తతః శరీరాత సకన్థస్య పురుషః కాఞ్చనప్రభః
భొక్తుం పరజాః స మర్త్యానాం నిష్పపాత మహాబలః
25 అపతత స తథా భూమౌ విసంజ్ఞొ ఽద కషుధాన్వితః
సకన్థేన సొ ఽభయనుజ్ఞాతొ రౌథ్రరూపొ ఽభవథ గరహః
సకన్థాపస్మారమ ఇత్య ఆహుర గరహం తం థవిజసత్తమాః
26 వినతా తు మహారౌథ్రా కద్యతే శకునిగ్రహః
పూతనాం రాక్షసీం పరాహుస తం విథ్యాత పూతనా గరహమ
27 కష్టా థారుణరూపేణ ఘొరరూపా నిశాచరీ
పిశాచీ థారుణాకారా కద్యతే శీతపూతనా
గర్భాన సా మానుషీణాం తు హరతే ఘొరథర్శనా
28 అథితిం రేవతీం పరాహుర గరహస తస్యాస తు రైవతః
సొ ఽపి బాలాఞ శిశూన ఘొరొ బాధతే వై మహాగ్రహః
29 థైత్యానాం యా థితిర మాతా తామ ఆహుర ముఖమణ్డికామ
అత్యర్దం శిశుమాంసేన సంప్రహృష్టా థురాసథా
30 కుమారాశ చ కుమార్యశ చ యే పరొక్తాః సకన్థ సంభవాః
తే ఽపి గర్భభుజః సర్వే కౌరవ్య సుమహాగ్రహాః
31 తాసామ ఏవ కుమారీణాం పతయస తే పరకీర్తితాః
అజ్ఞాయమానా హృజ్ణన్తి బాలకాన రౌథ్రకర్మిణః
32 గవాం మాతా తు యా పరాజ్ఞైః కద్యతే సురభిర నృప
శకునిస తామ అదారుహ్య సహ భుఙ్క్తే శిశూన భువి
33 సరమా నామ యా మాతా శునాం థేవీ జనాధిప
సాపి గర్భాన సమాథత్తే మానుషీణాం సథైవ హి
34 పాథపానాం చయా మాతా కరఞ్జ నిలయా హి సా
కరఞ్జే తాం నమస్యన్తి తస్మాత పుత్రార్దినొ నరాః
35 ఇమే తవ అష్టాథశాన్యే వై గరహా మాంసమధు పరియాః
థవిపఞ్చరాత్రం తిష్ఠన్తి సతతం సూతికా గృహే
36 కథ్రూః సూక్ష్మవపుర భూత్వా గర్భిణీం పరవిశేథ యథా
భుఙ్క్తే సా తత్ర తం గర్భం సా తు నాగం పరసూయతే
37 గన్ధర్వాణాం తు యా మాతా సా గర్భం గృహ్య గచ్ఛతి
తతొ విలీన గర్భా సా మానుషీ భువి థృశ్యతే
38 యా జనిత్రీ తవ అప్సరసాం గర్భమ ఆస్తే పరగృహ్య సా
ఉపవిష్టం తతొ గర్భం కదయన్తి మనీషిణః
39 లొహితస్యొథధేః కన్యా ధాత్రీ సకన్థస్య సా సమృతా
లొహితాయనిర ఇత్య ఏవం కథమ్బే సా హి పూజ్యతే
40 పురుషేషు యదా రుథ్రస తదార్యా పరమథాస్వ అపి
ఆర్యా మాతా కుమారస్య పృదక కామార్దమ ఇజ్యతే
41 ఏవమ ఏతే కుమారాణాం మయా పరొక్తా మహాగ్రహాః
యావత షొడశవర్షాణి అశివాస తే శివాస తతః
42 యే చ మాతృగణాః పరొక్తాః పురుషాశ చైవ యే గరహాః
సర్వే సకన్థగ్రహా నామ జఞేయా నిత్యం శరీరిభిః
43 తేషాం పరశమనం కార్యం సనానం ధూపమ అదాఞ్జనమ
బలికర్మొపహారశ చ సకన్థస్యేజ్యా విశేషతః
44 ఏవమ ఏతే ఽరచితాః సర్వే పరయచ్ఛన్తి శుభం నృణామ
ఆయుర వీర్యం చ రాజేన్థ్ర సమ్యక పూజా నమస్కృతాః
45 ఊర్ధ్వం తు షొడశాథ వర్షాథ యే భవన్తి గరహా నృణామ
తాన అహం సంప్రవక్ష్యామి నమస్కృత్య మహేశ్వరమ
46 యః పశ్యతి నరొ థేవాడ జాగ్రథ వా శయితొ ఽపి వా
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం తం తు థేవ గరహం విథుః
47 ఆసీనశ చ శయానశ చ యః పశ్యతి నరః పితౄన
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం స జఞేయస తు పితృగ్రహః
48 అవమన్యతి యః సిథ్ధాన కరుథ్ధాశ చాపి శపన్తి యమ
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం జఞేయః సిథ్ధగ్రహస తు సః
49 ఉపాఘ్రాతి చ యొ గన్ధాన రసాంశ చాపి పృదగ్విధాన
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం స జఞేయొ రాక్షసొ గరహః
50 గన్ధర్వాశ చాపి యం థివ్యాః సంస్పృశన్తి నరం భువి
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం గరహొ గాన్ధర్వ ఏవ సః
51 ఆవిశన్తి చ యం యక్షాః పురుషం కాలపర్యయే
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం జఞేయొ యక్షగ్రహస తు సః
52 అధిరొహన్తి యం నిత్యం పిశాచాః పురుషం కవ చిత
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం పైశాచం తం గరహం విథుః
53 యస్య థొషైః పరకుపితం చిత్తం ముహ్యతి థేహినః
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం సాధనం తస్య శాస్త్రతః
54 వైక్లవ్యాచ చ భయాచ చైవ గొరాణాం చాపి థర్శనాత
ఉన్మాథ్యతి స తు కషిప్రం సత్త్వం తస్య తు సాధనమ
55 కశ చిత కరీడితు కామొ వై భొక్తుకామస తదాపరః
అభికామస తదైవాన్య ఇత్య ఏష తరివిధొ గరహః
56 యావత సప్తతి వర్షాణి భవన్త్య ఏతే గరహా నృణామ
అతః పరం థేహినాం తు గరహతుల్యొ భవేజ జవరః
57 అప్రకీర్ణేన్థ్రియం థాన్తం శుచిం నిత్యమ అతన్థ్రితమ
ఆస్తికం శరథ్థధానం చ వర్జయన్తి సథా గరహాః
58 ఇత్య ఏష తే గరహొథ్థేశొ మానుషాణాం పరకీర్తితః
న సపృశన్తి గరహా భక్తాన నరాన థేవం మహేశ్వరమ