అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 220

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 220)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
యథా సకన్థేన మాతౄణామ ఏవమ ఏతత పరియం కృతమ
అదైనమ అబ్రవీత సవాహా మమ పుత్రస తవమ ఔరసః
2 ఇచ్ఛామ్య అహం తవయా థత్తాం పరీతిం పరమథుర్లభామ
తామ అబ్రవీత తతః సకన్థః పరీతిమ ఇచ్ఛసి కీథృశీమ
3 [సవాహా]
థక్షస్యాహం పరియా కన్యా సవాహా నామ మహాభుజ
బాల్యాత పరభృతి నిత్యం చ జాతకామా హుతాశనే
4 న చ మాం కామినీం పుత్రసమ్యగ జానాతి పావకః
ఇచ్ఛామి శాశ్వతం వాసం వస్తుం పుత్ర సహాగ్నినా
5 [సకన్థ]
హవ్యం కవ్యం చ యత కిం చిథ థవిజా మన్త్రపురస్కృతమ
హొష్యన్త్య అగ్నౌ సథా థేవి సవాహేత్య ఉక్త్వా సముథ్యతమ
6 అథ్య పరభృతి థాస్యన్తి సువృత్తాః సత్పదే సదితాః
ఏవమ అగ్నిస తవయా సార్ధం సథా వత్స్యతి శొభనే
7 [మార్క]
ఏవమ ఉక్తా తతః సవాహా తుష్టా సకన్థేన పూజితా
పావకేన సమాయుక్తా భర్త్రా సకన్థమ అపూజయత
8 తతొ బరహ్మా మహాసేనం పరజాపతిర అదాబ్రవీత
అభిగచ్ఛ మహాథేవం పితరం తరిపురార్థనమ
9 రుథ్రేణాగ్నిం సమావిశ్య సవాహామ ఆవిశ్య చొమయా
హితార్దం సర్వలొకానాం జాతస తవమ అపరాజితః
10 ఉమా యొన్యాం చ రుథ్రేణ శుక్రం సిక్తం మహాత్మనా
ఆస్తే గిరౌ నిపతితం మిఞ్జికా మిఞ్జికం యతః
11 సంభూతం లొహితొథే తు శొక్ర శేషమ అవాపతత
సూర్యరశ్మిషు చాప్య అన్యథ అన్యచ చైవాపతథ భువి
ఆసక్తమ అన్యథ వృక్షేషు తథ ఏవం పఞ్చధాపతత
12 త ఏతే వివిధాకారా గణా జఞేయా మనీషిభిః
తవ పారిషథా ఘొరా య ఏతే పిశితాశనాః
13 ఏవమ అస్త్వ ఇతి చాప్య ఉక్త్వా మహాసేనొ మహేశ్వరమ
అపూజయథ అమేయాత్మా పితరం పితృవత్సలః
14 అర్కపుష్పైస తు తే పఞ్చ గణాః పూజ్యా ధనార్దిభి
వయాధిప్రశమనార్దం చ తేషాం పూజాం సమాచరేత
15 మిఞ్జికా మిఞ్జికం చైవ మిదునం రుథ్ర సంభవమ
నమః కార్యం సథైవేహ బాలానాం హితమ ఇచ్ఛతా
16 సత్రియొ మానుషమాంసాథా వృథ్ధికా నామ నామతః
వృక్షేషు జాతాస తా థేవ్యొ నమః కార్యాః పరజార్దిభిః
17 ఏవమ ఏతే పిశాచానామ అసంఖ్యేయా గణాః సమృతాః
ఘణ్టాయాః సపతాకాయాః శృణు మే సంభవం నృప
18 ఐరావతస్య ఘణ్టే థవే వైజయన్త్యావ ఇతి శరుతే
గుహస్య తే సవయం థత్తే శక్రేణానాయ్య ధీమతా
19 ఏకా తత్ర విశాఖస్య ఘణ్టా సకన్థస్య చాపరా
పతాకా కార్త్తికేయస్య విశాఖస్య చ లొహితా
20 యాని కరీడనకాన్య అస్య థేవైర థత్తాని వై తథా
తైర ఏవ రమతే థేవొ మహాసేనొ మహాబలః
21 స సంవృతః పిశాచానాం గణైర థేవగణైస తదా
శుశుభే కాఞ్చనే శైలే థీప్యమానః శరియా వృతః
22 తేన వీరేణ శుశుభే స శైలః శుభకాననః
ఆథిత్యేణేవాంశుమతా మన్థరశ చారుకన్థరః
23 సంతానకవనైః ఫుల్లైః కరవీర వనైర అపి
పారిజాత వనైశ చైవ జపా శొకవనైస తదా
24 కథమ్బతరుషణ్డైశ చ థివ్యైర మృగగణైర అపి
థివ్యైః పక్షిగణైశ చైవ శుశుభే శవేతపర్వతః
25 తత్ర థేవగణాః సర్వే సర్వే చైవ మహర్షయః
మేఘతూర్య రవాశ చైవ కషుబ్ధొథధి సమస్వనాః
26 తత్ర థివ్యాశ చ గన్ధర్వా నృత్యన్త్య అప్సరసస తదా
హృష్టానాం తత్ర భూతానాం శరూయతే నినథొ మహాన
27 ఏవం సేన్థ్రం జగత సర్వం శవేతపర్వతసంస్దితమ
పరహృష్టం పరేక్షతే సకన్థం న చ గలాయతి థర్శనాత