అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 218

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 218)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ఉపవిష్టం తతః సకన్థం హిరణ్యకవచ సరజమ
హిరణ్యచూడ ముకుటం హిరణ్యాక్షం మహాప్రభమ
2 లొహితామ్బర సంవీతం తీక్ష్ణథంష్ట్రం మనొరమమ
సర్వలక్షణసంపన్నం తరైలొక్యస్యాపి సుప్రియమ
3 తతస తం వరథం శూరం యువానం మృష్టకుణ్డలమ
అభజత పథ్మరూపా శరీః సవయమ ఏవ శరీరిణీ
4 శరియా జుష్టః పృదు యశాః స కుమార వరస తథా
నిషణ్ణొ థృశ్యతే భూతైః పౌర్ణమాస్యాం యదా శశీ
5 అపూజయన మహాత్మానొ బరాహ్మణాస తం మహాబలమ
ఇథమ ఆహుస తథా చైవ సకన్థం తత్ర మహర్షయః
6 హిరణ్యవర్ణభథ్రం తే లొకానాం శంకరొ భవ
తవయా షష రాత్రజాతేన సర్వే లొకా వశీకృతాః
7 అభయం చ పునర థత్తం తవయైవైషాం సురొత్తమ
తస్మాథ ఇన్థ్రొ భవాన అస్తు తరైలొక్యస్యాభయంకరః
8 [సకన్థ]
కిమ ఇన్థ్రః సర్వలొకానాం కరొతీహ తపొధనాః
కదం థేవ గనాంశ చైవ పాతి నిత్యం సురేశ్వరః
9 [రసయహ]
ఇన్థ్రొ థిశతి భూతానాం బలం తేజొ పరజాః సుఖమ
తుష్టః పరయచ్ఛతి తదా సర్వాన థాయాన సురేశ్వరః
10 థుర్వృత్తానాం సంహరతి వృత్తస్దానాం పరయచ్ఛతి
అనుశాస్తి చ భూతాని కార్యేషు బలసూథనః
11 అసూర్యే చ భవేత సూర్యస తదాచన్థ్రే చ చన్థ్రమాః
భవత్య అగ్నిశ చ వాయుశ చ పృదివ్య ఆపశ చ కారణైః
12 ఏతథ ఇన్థ్రేణ కర్తవ్యమ ఇన్థ్రే హి విపులం బలమ
తవం చ వీర బలశ్రేష్ఠస తస్మాథ ఇన్థ్రొ భవస్వ నః
13 [షక్ర]
భవస్వేన్థ్రొ మహాబాహొ సర్వేషాం నః సుఖావహః
అభిషిచ్యస్వ చైవాథ్య పరాప్తరూపొ ఽసి సత్తమ
14 [సకన్థ]
శాధి తవమ ఏవ తరైలొక్యమ అవ్యగ్రొ విజయే రతః
అహం తే కింకరః శక్ర న మమేన్థ్రత్వమ ఈప్సితమ
15 [షక్ర]
బలం తవాథ్భుతం వీర తవం థేవానామ అరీఞ జహి
అవజ్ఞాస్యన్తి మాం లొకా వీర్యేణ తవ విస్మితాః
16 ఇన్థ్రత్వే ఽపి సదితం వీర బలహీనం పరాజితమ
ఆవయొశ చ మిదొ భేథే పరయతిష్యన్త్య అతన్థ్రితాః
17 భేథితే చ తవయి విభొ లొకొ థవైధమ ఉపేష్యతి
థవిధా భూతేషు లొకేషు నిశ్చితేష్వ ఆవయొస తదా
విగ్రహః సంప్రవర్తేత భూతభేథాన మహాబల
18 తత్ర తవం మాం రణే తాత యదాశ్రథ్ధం విజేష్యసి
తస్మాథ ఇన్థ్రొ భవాన అథ్య భవితా మా విచారయ
19 [సకన్థ]
తవమ ఏవ రాజా భథ్రం తే తరైలొక్యస్య మమైవ చ
కరొమి కిం చ తే శక్ర శాసనం తథ బరవీహి మే
20 [షక్ర]
యథి సత్యమ ఇథం వాక్యం నిశ్చయాథ భాషితం తవయా
యథి వా శాసనం సకన్థ కర్తుమ ఇచ్ఛసి మే శృణు
21 అభిషిచ్యస్వ థేవానాం సేనాపత్యే మహాబల
అహమ ఇన్థ్రొ భవిష్యామి తవ వాక్యాన మహాబల
22 [సకన్థ]
థానవానాం వినాశాయ థేవానామ అర్దసిథ్ధయే
గొబ్రాహ్మణస్య తరాణార్దం సేనాపత్యే ఽభిషిఞ్చ మామ
23 [మార్క]
సొ ఽభిషిక్తొ మఘవతా సర్వైర థేవగణైః సహ
అతీవ శుశుభే తత్ర పూజ్యమానొ మహర్షిభిః
24 తస్య తత కాఞ్చనం ఛత్రం ధరియమాణం వయరొచత
యదైవ సుసమిథ్ధస్య పావకస్యాత్మ మణ్డలమ
25 విశ్వకర్మ కృతా చాస్య థివ్యా మాలా హిరణ్మయీ
ఆబథ్ధా తరిపురఘ్నేన సవయమ ఏవ యశస్వినా
26 ఆగమ్య మనుజవ్యాఘ్రసహథేవ్యా పరంతప
అర్చయామ ఆస సుప్రీతొ భగవాన గొవృషధ్వజః
27 రుథ్రమ అగ్నిం థవిజాః పరాహూ రుథ్ర సూనుస తతస తు సః
రుథ్రేణ శుక్రమ ఉత్సృష్టం తచ ఛవేతః పర్వతొ ఽభవత
పావకస్యేన్థ్రియం శవేతే కృత్తికాభిః కృతం నగే
28 పూజ్యమానం తు రుథ్రేణ థృష్ట్వా సర్వే థివౌకసః
రుథ్ర సూనుం తతః పరాహుర గుహం గుణవతాం వరమ
29 అనుప్రవిశ్య రుథ్రేణ వహ్నిం జాతొ హయ అయం శిశుః
తత్ర జాతస తతః సకన్థొ రుథ్ర సూనుస తతొ ఽభవత
30 రుథ్రస్య వహ్నేః సవాహాయాః షణ్ణాం సత్రీణాం చ తేజసా
జాతః సకన్థః సురశ్రేష్ఠొ రుథ్ర సూనుస తతొ ఽభవత
31 అరజే వాససీ రక్తే వసానః పావకాత్మజః
భాతి థీప్తవపుః శరీమాన రక్తాభ్రాభ్యామ ఇవాంశుమాన
32 కుక్కుటశ చాగ్నినా థత్తస తస్య కేతుర అలంకృతః
రదే సముచ్ఛ్రితొ భాతి కాలాగ్నిర ఇవ లొహితః
33 వివేశ కవచం చాస్య శరీరం సహజం తతః
యుధ్యమానస్య థేహస్య పరాథుర్భవతి తత సథా
34 శక్తిర వర్మ బలం తేజొ కాన్తత్వం సత్యమ అక్షతిః
బరహ్మణ్యత్వమ అసంమొహొ భక్తానాం పరిరక్షణమ
35 నికృన్తనం చ శత్రూణాం లొకానాం చాభిరక్షణమ
సకన్థేన సహ జాతాని సర్వాణ్య ఏవ జనాధిప
36 ఏవం థేవగణైః సర్వైః సొ ఽభిషిక్తః సవలంకృతః
బభౌ పరతీతః సుమనాః పరిపూర్ణేన్థు థర్శనః
37 ఇష్టైః సవాధ్యాయఘొషైశ చ థేవ తూర్యరవైర అపి
థేవగన్ధర్వగీతైశ చ సర్వైర అప్సరసాం గణైః
38 ఏతైశ చాన్యైశ చ వివిధైర హృష్టతుష్టైర అలంకృతైః
కరీడన్న ఇవ తథా థేవైర అభిషిక్తః స పావకిః
39 అభిషిక్తం మహాసేనమ అపశ్యన్త థివౌకసః
వినిహత్య తమొ సూర్యం యదేహాభ్యుథితం తదా
40 అదైనమ అభ్యయుః సర్వా థేవ సేనాః సహస్రశః
అస్మాకం తవం పతిర ఇతి బరువాణాః సర్వతొథిశమ
41 తాః సమాసాథ్య భగవాన సర్వభూతగణైర వృతః
అర్చితశ చ సతుతశ చైవ సాన్త్వయామ ఆస తా అపి
42 శతక్రతుశ చాభిషిచ్య సకన్థం సేనాపతిం తథా
సస్మార తాం థేవ సేనాం యా సా తేన విమొక్షితా
43 అయం తస్యాః పతిర నూనం విహితొ బరహ్మణా సవయమ
ఇతి చిన్త్యానయామ ఆస థేవసేనాం సవలంకృతామ
44 సకన్థం చొవాచ బలభిథ ఇయం కన్యా సురొత్తమ
అజాతే తవయి నిర్థిష్టా తవ పత్నీ సవయమ్భువా
45 తస్మాత తవమ అస్యా విధివత పాణిం మన్త్రపురస్కృతమ
గృహాణ థక్షిణం థేవ్యాః పాణినా పథ్మవర్చసమ
46 ఏవమ ఉక్తః స జగ్రాహ తస్యాః పాణిం యదావిధి
బృహస్పతిర మన్త్రవిధం జజాప చ జుహావ చ
47 ఏవం సకన్థస్య మహిషీం థేవసేనాం విథుర బుధాః
షష్ఠీం యాం బరాహ్మణాః పరాహుర లక్ష్మీమ ఆశాం సుఖప్రథామ
సినీవాలీం కుహూం చైవ సథ్వృత్తిమ అపరాజితామ
48 యథా సకన్థః పతిర లబ్ధః శాశ్వతొ థేవసేనయా
తథా తమ ఆశ్రయల లక్ష్మీః సవయం థేవీ శరీరిణీ
49 శరీజుష్టః పఞ్చమీం సకన్థస తస్మాచ ఛరీ పఞ్చమీ సమృతా
షష్ఠ్యాం కృతార్దొ ఽభూథ యస్మాత తస్మాత షష్ఠీ మహాతిదిః