అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 217

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 217)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
సకన్థస్య పార్షథాన ఘొరాఞ శృణుష్వాథ్భుత థర్శనాన
వజ్రప్రహారాత సకన్థస్య జజ్ఞుస తత్ర కుమారకాః
యే హరన్తి శిశూఞ జాతాన గర్భస్దాంశ చైవ థారుణాః
2 వజ్రప్రహారాత కన్యాశ చ జజ్ఞిరే ఽసయ మహాబలాః
కుమారాశ చ విశాఖం తం పితృత్వే సమకల్పయన
3 స భూత్వా భగవాన సంఖ్యే రక్షంశ ఛాగ ముఖస తథా
వృతః కన్యా గణైః సర్వైర ఆత్మనీనైశ చ పుత్రకైః
4 మాతౄణాం పరేక్షతీనాం చ భథ్రశాఖశ చ కౌశలః
తతః కుమార పితరం సకన్థమ ఆహుర జనా భువి
5 రుథ్రమ అగ్నిమ ఉమాం సవాహాం పరథేశేషు మహాబలామ
యజన్తి పుత్ర కామాశ చ పుత్రిణశ చ సథా జనాః
6 యాస తాస తవ అజనయత కన్యాస తపొ నామ హుతాశనః
కిం కరొమీతి తాః సకన్థం సంప్రాప్తాః సమభాషత
7 [మాతరహ]
భవేమ సర్వలొకస్య వయం మాతర ఉత్తమాః
పరసాథాత తవ పూజ్యాశ చ పరియమ ఏతత కురుష్వ నః
8 [మార్క]
సొ ఽబరవీథ బాఢమ ఇత్య ఏవం భవిష్యధ్వం పృదగ్విధాః
అశివాశ చ శివాశ చైవ పునః పునర ఉథారధీః
9 తతః సంకల్ప్య పుత్రత్వే సకంథం మాతృగణొ ఽగమత
కాకీ చ హలిమా చైవ రుథ్రాద బృహలీ తదా
ఆర్యా పలాలా వై మిత్రా సత్న్ప్తైతాః శుశు మాతరః
10 ఏతాసాం వీర్యసంపన్నః శిశుర నామాతిథారుణః
సకన్థ పరసాథజః పుత్రొ లొహితాక్షొ భయంకరః
11 ఏష వీరాష్టకః పరొక్తః సకన్థ మాతృగణొథ్భవః
ఛాగ వక్త్రేణ సహితొ నవకః పరికీర్యతే
12 షష్ఠం ఛాగమయం వక్త్రం సకన్థస్యైవేతి విథ్ధి తత
షష షిరొ ఽభయన్తరం రాజన నిత్యం మాతృగణార్చితమ
13 షణ్ణాం తు పరవరం తస్య శీర్షాణామ ఇహ శబ్థ్యతే
శక్తిం యేనాసృజథ థివ్యాం భథ్రశాఖ ఇతి సమ హ
14 ఇత్య ఏతథ వివిధాకారం వృత్తం శుక్లస్య పఞ్చమీమ
తత్ర యుథ్ధం మహాఘొరం వృత్తం షష్ఠ్యాం జనాధిప