అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 216

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 216)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
గరహాః సొపగ్రహాశ చైవ ఋషయొ మాతరస తదా
హుతాశనముఖాశ చాపి థీప్తాః పారిషథాం గణాః
2 ఏతే చాన్యే చ బహవొ ఘొరాస తరిథివవాసినః
పరివార్య మహాసేనం సదితా మాతృగణైః సహ
3 సంథిగ్ధం విజయం థృష్ట్వా విజయేప్సుః సురేశ్వరః
ఆరుహ్యైరావత సకన్ధం పరయయౌ థైవతైః సహ
విజిఘాంసుర మహాసేనమ ఇన్థ్రస తూర్ణతరం యయౌ
4 ఉగ్రం తచ చ మహావేగం థేవానీకం మహాప్రభమ
విచిత్రధ్వజసంనాహం నానా వాహన కార్ముకమ
పరవరామ్బర సంవీతం శరియా జుష్టమ అలంకృతమ
5 విజిఘాంసుం తథ ఆయాన్తం కుమారః శక్రమ అభ్యయాత
వినథన పది శక్రస తు థరుతం యాతి మహాబలః
సంహర్షయన థేవసేనాం జిఘాంసుః పావకాత్మజమ
6 సంపూజ్యమానస తరిథశైస తదైవ పరమర్షిభిః
సమీపమ ఉపసంప్రాప్తః కార్త్తికేయస్య వాసవః
7 సింహనాథం తతశ చక్రే థేవేశః సహితః సురైః
గుహొ ఽపి శబ్థం తం శరుత్వా వయనథత సాగరొ యదా
8 తస్య శబ్థేన మహతా సముథ్ధూతొథధి పరభమ
బభ్రామ తత్ర తత్రైవ థేవసైన్యమ అచేతనమ
9 జిఘాంసూన ఉపసంప్రాప్తాన థేవాన థృష్ట్వా స పావకిః
విససర్జ ముఖాత కరుథ్ధః పరవృథ్ధాః పావకార్చిషః
తా థేవసైన్యాన్య అథహన వేష్టమానాని భూతలే
10 తే పరథీప్తశిరొ థేహాః పరథీప్తాయుధ వాహనాః
పరచ్యుతాః సహసా భాన్తి చిత్రాస తారాగణా ఇవ
11 థహ్యమానాః పరపన్నాస తే శరణం పావకాత్మజమ
థేవా వజ్రధరం తయక్త్వా తతః శాన్తిమ ఉపాగతాః
12 తయక్తొ థేవైస తతః సకన్థే వజ్రం శక్రాభ్యవాసృజత
తథ విసృష్టం జఘానాశు పార్శ్వం సకన్థస్య థక్షిణమ
బిభేథ చ మహారాజ పార్శ్వం తస్య మహాత్మనః
13 వజ్రప్రహారాత సకన్థస్య సంజాతః పురుషొ ఽపరః
యువా కాఞ్చనసంనాహః శక్తిధృగ థివ్యకుణ్డలః
యథ వజ్రవిశనాజ జాతొ విశాఖస తేన సొ ఽభవత
14 తం జాతమ అపరం థృష్ట్వా కాలానలసమథ్యుతిమ
భయాథ ఇన్థ్రస తతః సకన్థం పరాఞ్జలిః శరణం గతః
15 తస్యాభయం థథౌ సకన్థః సహ సైన్యస్య సత్తమ
తతః పరహృష్టాస తరిథశా వాథిత్రాణ్య అభ్యవాథయన