అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 215

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 215)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ఋషయస తు మహాఘొరాన థృష్ట్వొత్పాతాన పృదగ్విధాన
అకుర్వఞ శాన్తిమ ఉథ్విగ్నా లొకానాం మొక భావనాః
2 నివసన్తి వనే యే తు తస్మింశ చైత్రరదే జనాః
తే ఽబరువన్న ఏష నొ ఽనర్దః పావకేనాహృతొ మహాన
సంగమ్య షడ్భిః పత్నీభిః సప్తర్షీణామ ఇతి సమ హ
3 అపరే గరుడీమ ఆహుస తవయానర్దొ ఽయమ ఆహృతః
యైర థృష్టా సా తథా థేవీ తస్యా రూపేణ గచ్ఛతీ
న తు తత సవాహయా కర్మకృతం జానాతి వై జనః
4 సుపర్ణీ తు వచొ శరుత్వా మమాయం తనయస తవ ఇతి
ఉపగమ్య శనైః సకన్థమ ఆహాహం జననీ తవ
5 అద సప్తర్షయః శరుత్వా జాతం పుత్రం మహౌజసమ
తత్యజుః షట తథా పత్నీర వినా థేవీమ అరున్ధతీమ
6 షడ్భిర ఏవ తథా జాతమ ఆహుస తథ వనవాసినః
సప్తర్షీన ఆహ చ సవాహా మమ పుత్రొ ఽయమ ఇత్య ఉత
అహం జానే నైతథ ఏవమ ఇతి రాజన పునః పునః
7 విశ్వామిత్రస తు కృత్వేష్టిం సప్తర్షీణాం మహామునిః
పావకం కామసంతప్తమ అథృష్టః పృష్ఠతొ ఽనవగాత
తత తేన నిఖిలం సర్వమ అవబుథ్ధం యదాతదమ
8 విశ్వామిత్రస తు పరదమం కుమారం శరణం గతః
సతవం థివ్యం సంప్రచక్రే మహాసేనస్య చాపి సః
9 మఙ్గలాని చ సర్వాణి కౌమారాణి తరయొథశ
జాతకర్మాథికాస తస్య కరియాశ చక్రే మహామునిః
10 షడ వక్త్రస్య తు మాహాత్మ్యం కుక్కుటస్య చ సాధనమ
శక్త్యా థేవ్యాః సాధనం చ తదా పారిషథామ అపి
11 విశ్వామిత్రశ చకారైతత కర్మ లొకహితాయ వై
తస్మాథ ఋషిః కుమారస్య విశ్వామిత్రాభవత పరియః
12 అన్వజానాచ చ సవాహాయా రూపాన్యత్వం మహామునిః
అబ్రవీచ చ మునీ సర్వాన నాపరాధ్యన్తి వై సత్రియః
శరుత్వా తు తత్త్వతస తస్మాత తే పత్నీః సర్వతొ ఽతయజన
13 సకన్థం శరుత్వా తతొ థేవా వాసవం సహితాబ్రువన
అవిషహ్య బలం సకన్థం జహి శక్రాశు మాచిరమ
14 యథి వా న నిహన్స్య ఏనమ అథ్యేన్థ్రొ ఽయం భవిష్యతి
తరైలొక్యం సంనిగృహ్యాస్మాంస తవాం చ శక్ర మహాబలః
15 స తాన ఉవాచ వయదితొ బాలొ ఽయం సుమహాబలః
సరష్టారమ అపి లొకానాం యుధి విక్రమ్య నాశయేత
16 సర్వాస తవయాభిగచ్ఛన్తు సకన్థం లొకస్య మాతరః
కామవీర్యా ఘనన్తు చైనం తదేత్య ఉక్త్వా చ తా యయుః
17 తమ అప్రతిబలం థృష్ట్వా విషణ్ణవనథాస తు తాః
అశక్యొ ఽయం విచిన్త్యైవం తమ ఏవ శరణం యయుః
18 ఊచుశ చాపి తవమ అస్మాకం పుత్రాస్మాభిర ధృతం జగత
అభినన్థస్వ నః సర్వాః పరస్నుతాః సనేహవిక్లవాః
19 తాః సంపూజ్య మహాసేనః కామాంశ చాసాం పరథాయ సః
అపశ్యథ అగ్నిమ ఆయాన్తం పితరం బలినాం బలీ
20 స తు సంపూజితస తేన సహ మాతృగణేన హ
పరివార్య మహాసేనం రక్షమాణః సదితః సదిరమ
21 సర్వాసాం యా తు మాతౄణాం నారీ కరొధసముథ్భవా
ధాత్రీ సా పుత్రవత సకన్థం శూలహస్తాభ్యరక్షత
22 లొహితస్యొథధేః కన్యా కరూరా లొహితభొజనా
పరిష్వజ్య మహాసేనం పుత్రవత పర్యరక్షత
23 అగ్నిర భూత్వా నైగమేయశ ఛాగ వక్త్రొ బహు పరజః
రమయామ ఆస శైలస్దం బాలం కరీడనకైర ఇవ