అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 214

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 214)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
శివా భార్యా తవాఙ్గిరసః శీలరూపగుణాన్వితా
తస్యాః సా పరదమం రూపం కృత్వా థేవీ జనాధిప
జగామ పావకాభ్యాశం తం చొవాచ వరాఙ్గనా
2 మామ అగ్నే కామసంతప్తాం తవం కామయితుమ అర్హసి
కరిష్యసి న చేథ ఏవం మృతాం మామ ఉపధారయ
3 అహమ అఙ్గిరసొ భార్యా శివా నామ హుతాశన
సఖీభిః సహితా పరాప్తా మన్త్రయిత్వా వినిశ్చయమ
4 [అగ్ని]
కదం మాం తవం విజానీషే కామార్తమ ఇతరాః కదమ
యాస తవయా కీర్తితాః సర్వాః సప్తర్షీణాం పరియాః సత్రియః
5 [షివా]
అస్మాకం తవం పరియొ నిత్యం బిభీమస తు వయం తవ
తవచ చిత్తమ ఇఙ్గితైర జఞాత్వా పరేషితాస్మి తవాన్తికమ
6 మైదునాయేహ సంప్రాప్తా కామం పరాప్తం థరుతం చర
మాతరొ మాం పరతీక్షన్తే గమిష్యామి హుతాశన
7 [మార్క]
తతొ ఽగనిర ఉపయేమే తాం శివాం పరీతిముథా యుతః
పరీత్యా థేవీ చ సంయుక్తా శుక్రం జగ్రాహ పాణినా
8 అచిన్తయన మమేథం యే రూపం థరక్ష్యన్తి కాననే
తే బరాహ్మణీనామ అనృతం థొషం వక్ష్యన్తి పావకే
9 తస్మాథ ఏతథ థరక్ష్యమాణా గరుడీ సంభవామ్య అహమ
వనాన నిర్గమనం చైవ సుఖం మమ భవిష్యతి
10 సుపర్ణీ సా తథా భూత్వా నిర్జగామ మహావనాత
అపశ్యత పర్వతం శవేతం శరస్తమ్బైః సుసంవృతమ
11 థృష్టీ విషైః సప్త శీర్షైర గుప్తం భొగిభిర అథ్భుతైః
రక్షొభిశ చ పిశాచైశ చ రౌథ్రైర భూతగణైస తదా
రాక్షసీభిశ చ సంపూర్ణమ అనేకైశ చ మృగథ్విజైః
12 సా తత్ర సహసా గత్వా శైలపృష్ఠం సుథుర్గమమ
పరాక్షిపత కాఞ్చనే కుణ్డే శుక్రం సా తవరితా సతీ
13 శిష్టానామ అపి సా థేవీ సప్తర్షీణాం మహాత్మనామ
పత్నీ సరూపతాం కృత్వా కామయామ ఆస పావకమ
14 థివ్యరూపమ అరున్ధత్యాః కర్తుం న శకితం తయా
తస్యాస తపః పరభావేణ భర్తృశుశ్రూషణేన చ
15 షట్కృత్వస తత తు నిక్షిప్తమ అగ్నే రేతొ కురూత్తమ
తస్మిన కుణ్టే పరతిపథి కామిన్యా సవాహయా తథా
16 తత సకన్నం తేజసా తత్ర సంభృతం జనయత సుతమ
ఋషిభిః పూజితం సకన్నమ అనయత సకన్థతాం తతః
17 షట్శిరా థవిగుణశ్రొత్రొ థవాథశాక్షి భుజక్రమః
ఏకగ్రీపస తవ ఏకకాయః కుమారః సమపథ్యత
18 థవితీయాయామ అభివ్యక్తస తృతీయాయాం శిశుర బభౌ
అఙ్గప్రత్యఙ్గ సంభూతశ చతుర్ద్యామ అభవథ గుహః
19 లొహితాభ్రేణ మహతా సంవృతః సహ విథ్యుతా
లొహితాభ్రే సుమహతి భాతి సూర్య ఇవొథితః
20 గృహీతం తు ధనుస తేన విపులం లొమహర్షణమ
నయస్తం యత తరిపురఘ్నేన సురారివినికృన్తనమ
21 తథ్గృహీత్వా ధనుఃశ్రేష్ఠం ననాథ బలవాంస తథా
సంమొహయన్న ఇవేమాం స తరీఁల లొకాన సచరాచరాన
22 తస్య తం నినథం శరుత్వా మహామేఘౌఘనిస్వనమ
ఉత్పేతతుర మహానాగౌ చిత్రశ చైరావతశ చ హ
23 తావ ఆపతన్తౌ సంప్రేక్ష్య స బాలార్కసమథ్యుదిః
థవాభ్యాం గృహీత్వా పాణిభ్యాం శక్తిం చాన్యేన పాణినా
అపరేణాగ్నిథాయాథస తామ్రచూడం భుజేన సః
24 మహాకాయమ ఉపశ్లిష్టం కుక్కుటం బలినాం వరమ
గృహీత్వా వయనథథ భీమం చిక్రీడ చ మహాబలః
25 థవాభ్యాం భుజాభ్యాం బలవాన గృహీత్వా శఙ్ఖమ ఉత్తమమ
పరాధ్మాపయత భూతానాం తరాసనం బలినామ అపి
26 థవాభ్యాం భుజాభ్యామ ఆకాశం బహుశొ నిజఘాన సః
కరీడన భాతి మహాసేనస తరీఁల లొకాన వథనైః పిబన
పర్వతాగ్రే ఽపరమేయాత్మా రశ్మిమాన ఉథయే యదా
27 స తస్య పర్వతస్యాగ్రే నిషణ్ణొ ఽథభుతవిక్రమః
వయలొకయథ అమేయాత్మా ముఖైర నానావిధైర థిశః
స పశ్యన వివిధాన భావాంశ చకార నినథం పునః
28 తస్య తం నినథం శరుత్వా నయపతన బహుధా జనాః
భీతాశ చొథ్విగ్న మనసస తమ ఏవ శరణం యయుః
29 యే తు తం సంశ్రితా థేవం నానావర్ణాస తథా జనాః
తాన అప్య ఆహుః పారిషథాన బరాహ్మణాః సుమహాబలాన
30 స తూత్దాయ మహాబాహుర ఉపసాన్త్వ్య చ తాఞ జనాన
ధనుర వికృష్య వయసృజథ బాణాఞ శవేతే మహాగిరౌ
31 బిభేథ స శరైః శైలం కరౌఞ్చం హిమవతః సుతమ
తేన హంసాశ చ గృఘ్రాశ చ మేరుం గచ్ఛన్తి పర్వతమ
32 స విశీర్ణొ ఽపతచ ఛైలొ భృశమ ఆర్తస్వరాన రువన
తస్మిన నిపతితే తవ అన్యే నేథుః శైలా భృశం భయాత
33 స తం నాథం భృశార్తానాం శరుత్వాపి బలినాం వరః
న పరావ్యదథ అమేయాత్మా శక్తిమ ఉథ్యమ్య చానథత
34 సా తథా విపులా శక్తిః కషిప్తా తేన మహాత్మనా
బిభేథ శిఖరం ఘొరం శవేతస్య తరసా గిరౌ
35 స తేనాభిహతొ థీనొ గిరిః శవేతొ ఽచలైః సహ
ఉత్పపాత మహీం తయక్త్వా భీతస తస్మాన మహాత్మనః
36 తతః పరవ్యదితా భూమిర వయశీర్యత సమన్తతః
ఆర్తా సకన్థం సమాసాథ్య పునర బలవతీ బభౌ
37 పర్వతాశ చ నమస్కృత్య తమ ఏవ పృదివీం గతాః
అదాయమ అభజల లొకః సకన్థ శుక్లస్య పఞ్చమీమ