అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 213

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 213)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
అగ్నీనాం వివిధొ వంశః పీర్తితస తే మయానఘ
శృణు జన్మ తు కౌరవ్య కార్త్తికేయస్య ధీమతః
2 అథ్భుతస్యాథ్భుతం పుత్రం పరవక్ష్యామ్య అమితౌజసమ
జాతం సప్తర్షిభార్యాభిర బరహ్మణ్యం కీర్తివర్ధనమ
3 థేవాసురాః పురా యత్తా వినిఘ్నన్తః పరస్పరమ
తత్రాజయన సథా థేవాన థానవా ఘొరరూపిణః
4 వధ్యమానం బలం థృష్ట్వా బహుశస తైః పురంథరః
సవసైన్యనాయకార్దాయ చిన్తామ ఆప భృశం తథా
5 థేవసేనాం థానవైర యొ భగ్నాం థృష్ట్వా మహాబలః
పాలయేథ వీర్యమ ఆశ్రిత్య స జఞేయః పురుషొ మయా
6 స శైలం మానసం గత్వా ధయాయన్న అర్దమ ఇమం భృశమ
శుశ్రావార్తస్వరం ఘొరమ అద ముక్తం సత్రియా తథా
7 అభిధావతు మా కశ చిత పురుషస తరాతుచైవ హ
పతిం చ మే పరథిశతు సవయం వా పతిర అస్తు మే
8 పురంథరస తు తామ ఆహ మా భైర నాస్తి భయం తవ
ఏవమ ఉక్త్వా తతొ ఽపశ్యత కేశినం సదితమ అగ్రతః
9 కిరీటినం గథాపాణిం ధాతుమన్తమ ఇవాచలమ
హస్తే గృహీత్వా తాం కన్యామ అదైనం వాసవొ ఽబరవీత
10 అనార్యకర్మన కస్మాత తవమ ఇమాం కన్యాం జిహీర్షసి
వర్జిణం మాం విజానీహి విరమాస్యాః పరబాధనాత
11 [కేషిన]
విసృజస్వ తవమ ఏవైనాం శక్రైషా పరార్దితా మయా
కషమం తే జీవతొ గన్తుం సవపురం పాకశాసన
12 [మార్క]
ఏవమ ఉక్త్వా గథాం కేశీ చిక్షేపేన్థ్ర వధాయ వై
తామ ఆపతన్తీం చిచ్ఛేథ మధ్యే వజ్రేణ వాసవః
13 అదాస్య శైలశిఖరం కేశీ కరుథ్ధొ వయవాసృజత
తథ ఆపతన్తం సంప్రేక్ష్య శైలశృఙ్గం శతక్రతుః
బిభేథ రాజన వజ్రేణ భువి తన నిపపాత హ
14 పతతా తు తథా కేశీ తేన శృఙ్గేణ తాడితః
హిత్వా కన్యాం మహాభాగాం పరాథ్రవథ భృశపీడితః
15 అపయాతే ఽసురే తస్మింస తాం కన్యాం వాసవొ ఽబరవీత
కాసి కస్యాసి కిం చేహ కురుషే తవం శుభాననే
16 [కన్యా]
అహం పరజాపతేః కన్యా థేవసేనేతి విశ్రుతా
భగినీ థైత్యసేనా మే సా పూర్వం కేశినా హృతా
17 సహైవావాం భగిన్యౌ తు సఖీభిః సహ మానసమ
ఆగచ్ఛావేహ రత్యర్దమ అనుజ్ఞాప్య పరజాపతిమ
18 నిత్యం చావాం పరార్దయతే హర్తుం కేశీ మహాసురః
ఇచ్ఛత్య ఏనం థైత్యసేనా న తవ అహం పాకశాసన
19 సా హృతా తేన భగవన ముక్తాహం తవథ బలేన తు
తవయా థేవేన్థ్ర నిర్థిష్టం పతిమ ఇచ్ఛామి థుర్జయమ
20 [ఇన్థ్ర]
మమ మాతృస్వసేయా తవం మాతా థాక్షాయణీ మమ
ఆఖ్యాతం తవ అహమ ఇచ్ఛామి సవయమ ఆత్మబలం తవయా
21 [కన్యా]
అబలాహం మహాబాహొ పతిస తు బలవాన మమ
వరథానాత పితుర భావీ సురాసురనమస్కృతః
22 [ఇన్థ్ర]
కీథృశం వై బలం థేవి పత్యుస తవ భవిష్యతి
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తవ వాక్యమ అనిన్థితే
23 [కన్యా]
థేవథానవ యక్షాణాం కింనరొరగరక్షసామ
జేతా స థృష్టొ థుష్టానాం మహావీర్యొ మహాబలః
24 యస తు సర్వాణి భూతాని తవయా సహ విజేష్యతి
స హి మే భవితా భర్తా బరహ్మణ్యః కీర్తివర్ధనః
25 [మార్క]
ఇన్థ్రస తస్యా వచొ శరుత్వా థుఃఖితొ ఽచిన్తయథ భృశమ
అస్యా థేవ్యాః పతిర నాస్తి యాథృశం సంప్రభాషతే
26 అదాపశ్యత స ఉథయే భాస్కరం భాస్కరథ్యుతిః
సొమం చైవ మహాభాగం విశమానం థివాకరమ
27 అమావాస్యాం సంప్రవృత్తం ముహూర్తం రౌథ్రమ ఏవ చ
థేవాసురం చ సంగ్రామం సొ ఽపశ్యథ ఉథయే గిరౌ
28 లొహితైశ చ ఘనైర యుక్తాం పూర్వాం సంధ్యాం శతక్రతుః
అపశ్యల లొహితొథం చ భగవాన వరుణాలయమ
29 భృగుభిశ చాఙ్గిరొభిశ చ హుతం మన్త్రైః పృదగ్విధైః
హవ్యం గృహీత్వా వహ్నిం చ పరవిశన్తం థివాకరమ
30 పర్వ చైవ చతుర్వింశం తథా సూర్యమ ఉపస్దితమ
తదా ధర్మగతం రౌథ్రం సొమం సూర్యగతం చ తమ
31 సమాలొక్యైకతామ ఏవ శశినొ భాస్కరస్య చ
సమవాయం తు తం రౌథ్రం థృష్ట్వా శక్రొ వయచిన్తయత
32 ఏష రౌథ్రశ చ సంఘాతొ మహాన యుక్తశ చ తేజసా
సొమస్య వహ్ని సూర్యాభ్యామ అథ్భుతొ ఽయం సమాగమః
జనయేథ యం సుతం సొమః సొ ఽసయా థేవ్యాః పతిర భవేత
33 అగ్నిశ్చ చైతైర గుణైర యుక్తః సర్వైర అగ్నిశ చ థేవతా
ఏష చేజ జనయేథ గర్భం సొ ఽసయా థేవ్యాః పతిర భవేత
34 ఏవం సంచిన్త్య భగవాన బరహ్మలొకం తథా గతః
గృహీత్వా థేవసేనాం తామ అవన్థత స పితామహమ
ఉవాచ చాస్యా థేవ్యాస తవం సాధు శూరం పతిం థిశ
35 [బరహ్మా]
యదైతచ చిన్తితం కార్యం తవయా థానవ సూథన
తదా స భవితా గర్భొ బలవాన ఉరువిక్రమః
36 స భవిష్యతి సేనానీస తవయా సహ శతక్రతొ
అస్యా థేవ్యాః పతిశ చైవ స భవిష్యతి వీర్యవాన
37 [మార్క]
ఏతచ ఛరుత్వా నమస తస్మై కృత్వాసౌ సహ కన్యయా
తత్రాభ్యగచ్ఛథ థేవేన్థ్రొ యత్ర థేవర్షయొ ఽభవన
వసిష్ఠప్రముఖా ముఖ్యా విప్రేన్థ్రాః సుమహావ్రతాః
38 భాగార్దం తపసొపాత్తం తేషాం సొమం తదాధ్వరే
పిపాసవొ యయుర థేవాః శతక్రతు పురొగమాః
39 ఇష్టిం కృత్వా యదాన్యాయం సుసమిథ్ధే హుతాశనే
జుహువుస తే మహాత్మానొ హవ్యం సర్వథివౌకసామ
40 సమాహూతొ హుతవహః సొ ఽథభుతః సూర్యమణ్డలాత
వినిఃసృత్యాయయౌ వహ్నిర వాగ్యతొ విధివత పరభుః
ఆగమ్యాహవనీయం వై తైర థవిజైర మన్త్రతొ హుతమ
41 స తత్ర వివిధం హవ్యం పరతిగృహ్య హుతాశనః
ఋషిభ్యొ భరతశ్రేష్ఠ పరాయచ్ఛత థివౌకసామ
42 నిష్క్రామంశ చాప్య అపశ్యత స పత్నీస తేషాం మహాత్మనామ
సవేష్వ ఆశ్రమేషూపవిష్టాః సనాయన్తీశ చ యదాసుఖమ
43 రుక్మవేథినిభాస తాస తు చన్థ్రలేఖా ఇవామలాః
హుతాశనార్చి పరతిమాః సర్వాస తారా ఇవాథ్భుతాః
44 స తథ్గతేన మనసా బభూవ కషుభితేన్థ్రియః
పత్నీర థృష్ట్వా థవిజేన్థ్రాణాం వహ్నిః కామవశం యయౌ
45 స భూయొ చిన్తయామ ఆస న నయాయ్యం కషుభితొ ఽసమి యత
సాధ్వీః పత్నీర థవిజేన్థ్రాణామ అకామాః కామయామ్య అహమ
46 నైతాః శక్యా మయా థరష్టుం సప్రష్టుం వాప్య అనిమిత్తతః
గార్హపత్యం సమావిశ్య తస్మాత పశ్యామ్య అభీక్ష్ణశః
47 సంస్పృశన్న ఇవ సర్వాస తాః శిఖాభిః కాఞ్చనప్రభాః
పశ్యమానశ చ ముముథే గార్హపత్యం సమాశ్రితః
48 నిరుష్య తత్ర సుచిరమ ఏవం వహ్నిర వశంగతః
మనస తాసు వినిక్షిప్య కామయానొ వరాఙ్గనాః
49 కామసంతప్త హృథయొ థేహత్యాగే సునిశ్చితః
అలాభే బరాహ్మణ సత్రీణామ అగ్నిర వనమ ఉపాగతః
50 సవాహా తం థక్షథుహితా పరదమం కామయత తథా
సా తస్య ఛిథ్రమ అన్వైచ్ఛచ చిరాత పరభృతి భామినీ
అప్రమత్తస్య థైవస్య న చాపశ్యథ అనిన్థితా
51 సా తం జఞాత్వా యదావత తు వహ్నిం వనమ ఉపాగతమ
తత్త్వతః కామసంతప్తం చిన్తయామ ఆస భామినీ
52 అహం సప్తర్షిపత్నీనాం కృత్వా రూపాణి పావకమ
కామయిష్యామి కామార్తం తాసాం రూపేణ మొహితమ
ఏవం కృతే పరీతిర అస్య కామావాప్తిశ చ మే భవేత