అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 212

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 212)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ఆపస్య ముథితా భార్యా సహస్య పరమా పరియా
భూపతిర భువ భర్తా చ జనయత పావకం పరమ
2 భూతానాం చాపి సర్వేషాం యం పరాహుః పావకం పతిమ
ఆత్మా భువన భర్తేతి సాన్వయేషు థవిజాతిషు
3 మహతాం చైవ భూతానాం సర్వేషామ ఇహ యః పతిః
భగవాన స మహాతేజా నిత్యం చరతి పావకః
4 అగ్నిర గృహపతిర నామ నిత్యం యజ్ఞేషు పూజ్యతే
హుతం వహతి యొ హవ్యమ అస్య లొకస్య పావకః
5 అపాం గర్భొ మహాభాగః సహపుత్రొ మహాథ్భుతః
భూపతిర భువ భర్తా చ మహతః పతిర ఉచ్యతే
6 థహన మృతాని భూతాని తస్యాగ్నిర భరతొ ఽభవత
అగ్నిష్టొమే చ నియతః కరతుశ్రేష్ఠొ భరస్య తు
7 ఆయాన్తం నియతం థృష్ట్వా పరవివేశార్ణవం భయాత
థేవాస తం నాధిగచ్ఛన్తి మార్గమాణా యదా థిశమ
8 థృష్ట్వా తవ అగ్నిర అదర్వాణం తతొ వచనమ అబ్రవీత
థేవానాం వహ హవ్యం తవమ అహం వీర సుథుర్బలః
అదర్వన గచ్ఛ మధ్వ అక్షం పరియమ ఏతత కురుష్వ మే
9 పరేష్యచాగ్నిర అదర్వాణమ అన్యం థేశం తతొ ఽగమత
మత్స్యాస తస్య సమాచఖ్యుః కరుథ్ధస తాన అగ్నిర అబ్రవీత
10 భక్ష్యా వై వివిధైర భావైర భవిష్యద శరీరిణామ
అదర్వాణం తదా చాపి హవ్యవాహొ ఽబరవీథ వచః
11 అనునీయమానొ ఽపి భృశం థేవవాక్యాథ ధి తేన సః
నైచ్ఛథ వొఢుం హవిః సర్వం శరీరం చ సమత్యజత
12 స తచ ఛరీరం సంత్యజ్య పరవివేశ ధరాం తథా
భూమిం సపృష్ట్వాసృజథ ధాతూన పృదక్పృదగ అతీవ హి
13 ఆస్యాత సుగన్ధి తేజశ చ అస్దిభ్యొ థేవథారు చ
శలేష్మణః సఫటికం తస్య పిత్తాన మరకతం తదా
14 యకృత కృష్ణాయసం తస్య తరిభిర ఏవ బభుః పరజాః
నఖాస తస్యాభ్ర పటలం శిరా జాలాని విథ్రుమమ
శరీరాథ వివిధాశ చాన్యే ధాతవొ ఽసయాభవన నృప
15 ఏవం తయక్త్వా శరీరం తు పరమే తపసి సదితః
భృగ్వఙ్గిరాథిభిర భూయస తపసొత్దాపితస తథా
16 భృశం జజ్వాల తేజస్వీ తపసాప్యాయితః శిఖీ
థృష్ట్వా ఋషీన భయాచ చాపి పరవివేశ మహార్ణవమ
17 తస్మిన నష్టే జగథ భీతమ అదర్వాణమ అదాశ్రితమ
అర్చయామ ఆసుర ఏవైనమ అదర్వాణం సురర్షయః
18 అదర్వా తవ అసృజల లొకాన ఆత్మనాలొక్య పావకమ
మిషతాం సర్వభూతానామ ఉన్మమాద మహార్ణవమ
19 ఏవమ అగ్నిర భగవతా నష్టః పూర్వమ అదర్వణా
ఆహూతః సర్వభూతానాం హవ్యం వహతి సర్వథా
20 ఏవం తవ అజనయథ ధిష్ణ్యాన వేథొక్తాన విబుధాన బహూన
విచరన వివిధాన థేశాన భరమమాణస తు తత్ర వై
21 సిన్ధువర్జం పఞ్చ నథ్యొ థేవికాద సరస్వతీ
గఙ్గా చ శతకుమ్భా చ శరయూర గణ్డసాహ్వయా
22 చర్మణ్వతీ మహీ చైవ మేధ్యా మేధాతిదిస తదా
తామ్రావతీ వేత్రవతీ నథ్యస తిస్రొ ఽద కౌశికీ
23 తమసా నర్మథా చైవ నథీ గొథావరీ తదా
వేణ్ణా పరవేణీ భీమా చ మేథ్రదా చైవ భారత
24 భారతీ సుప్రయొగా చ కావేరీ ముర్మురా తదా
కృష్ణా చ కృష్ణవేణ్ణా చ కపిలా శొణ ఏవ చ
ఏతా నథ్యస తు ధిష్ణ్యానాం మాతరొ యాః పరకీర్తితాః
25 అథ్భుతస్య పరియా భార్యా తస్యాః పుత్రొ విడూరదః
యావన్తః పావకాః పరొక్తాః సొమాస తావన్త ఏవ చ
26 అత్రేశ చాప్య అన్వయే జాతా బరహ్మణొ మానసాః పరజాః
అత్రిః పుత్రాన సరష్టుకామస తాన ఏవాత్మన్య అధారయత
తస్య తథ బరహ్మణః కాయాన నిర్హరన్తి హుతాశనాః
27 ఏవమ ఏతే మహాత్మానః కీర్తితాస తే ఽగనయొ మయా
అప్రమేయా యదొత్పన్నాః శరీమన్తస తిమిరాపహాః
28 అథ్భుతస్య తు మాహాత్మ్యం యదా వేథేషు కీర్తితమ
తాథృశం విథ్ధి సర్వేషామ ఏకొ హయ ఏష హుతాశనః
29 ఏక ఏవైష భగవాన విజ్ఞేయః పరదమొ ఽఙగిరాః
బహుధానిఃసృతః కాయాజ జయొతిష్టొమః కరతుర యదా
30 ఇత్య ఏష వంశః సుమహాన అగ్నీనాం కీర్తితొ మయా
పావితొ వివిధైర మన్త్రైర హవ్యం వహతి థేహినామ