అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 211)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
గురుభిర నియమైర యుక్తొ భరతొ నామ పావకః
అగ్నిః పుష్టిమతిర నామ తుష్టః పుష్టిం పరయచ్ఛతి
భరత్య ఏష పరజాః సర్వాస తతొ భరత ఉచ్యతే
2 అగ్నిర యస తు శివొ నామ శక్తిపూజా పరశ చ సః
థుఃఖార్తానాం స సర్వేషాం శివ కృత సతతం శివః
3 తపసస తు ఫలం థృష్ట్వా సంప్రవృథ్ధం తపొ మహత
ఉథ్ధర్తు కామొ మతిమాన పుత్రొ జజ్ఞే పురంథరః
4 ఊష్మా చైవొష్మణొ జజ్ఞే సొ ఽగనిర భూతేషు లక్ష్యతే
అగ్నిశ చాపి మనుర నామ పరాజాపత్యమ అకారయత
5 శమ్భుమ అగ్నిమ అద పరాహుర బరాహ్మణా వేథపారగాః
ఆవసద్యం థవిజాః పరాహుర థీప్తమ అగ్నిం మహాప్రభమ
6 ఊర్జః కరాన హవ్యవాహాన సువర్ణసథృశప్రభాన
అగ్నిస తపొ హయ అజనయత పఞ్చ యజ్ఞసుతాన ఇహ
7 పరశాన్తే ఽగనిర మహాభాగ పరిశ్రన్తొ గవాం పతిః
అసురాఞ జనయన ఘొరాన మర్త్యాంశ చైవ పృదగ్విధాన
8 తపసశ చ మనుం పుత్రం భానుం చాప్య అఙ్గిరాసృజత
బృహథ్భానుం తు తం పరాహుర బరాహ్మణా వేథపారగాః
9 భానొర భార్యా సుప్రజా తు బృహథ్భాసా తు సొమజా
అసృజేతాం తు షట పుత్రాఞ శృణు తాసాం పరజా విధమ
10 థుర్బలానాం తు భూతానాం తనుం యః సంప్రయచ్ఛతి
తమ అగ్నిం బలథం పరాహౌః పరదమం భానుతః సుతమ
11 యః పరశాన్తేషు భూతేషు మన్యుర భవతి థారుణః
అగ్నిః స మన్యుమాన నామ థవితీయొ భానుతః సుతః
12 థర్శే చ పౌర్ణమాసే చ యస్యేహ హవిర ఉచ్యతే
విష్ణుర నామేహ యొ ఽగనిస తు ధృతిమాన నామ సొ ఽఙగిరాః
13 ఇన్థ్రేణ సహితం యస్య హవిర ఆగ్రయణం సమృతమ
అగ్నిర ఆగ్రయణొ నామ భానొర ఏవాన్వయస తు సః
14 చాతుర్భాస్యేషు నిత్యానాం హవిషాం యొ నిరగ్రహః
చతుర్భిః సహితః పుత్రైర భానొర ఏవాన్వయస తు సః
15 నిశాం తవ అజనయత కన్యామ అగ్నీషొమావ ఉభౌ తదా
మనొర ఏవాభవథ భార్యా సుషువే పఞ్చ పావకాన
16 పూజ్యతే హవిషాగ్ర్యేణ చాతుర్మాస్యేషు పావకః
పర్జన్యసహితః శరీమాన అగ్నిర వైశ్వానరస తు సః
17 అస్య లొకస్య సర్వస్య యః పతిః పరిపఠ్యతే
సొ ఽగనిర విశ్వపతిర నామ థవితీయొ వై మనొః సుతః
తతః సవిష్టం భవేథ ఆజ్యం సవిష్టకృత పరమః సమృతః
18 కన్యా సా రొహిణీ నామ హిరణ్యకశిపొః సుతా
కర్మణాసౌ బభౌ భార్యా స వహ్నిః స పరజాపతిః
19 పరాణమ ఆశ్రిత్య యొ థేహం పరవర్తయతి థేహినామ
తస్య సంనిహితొ నామ శబ్థరూపస్య సాధనః
20 శుక్లకృష్ణ గతిర థేవొ యొ బిభర్తి హుతాశనమ
అకల్మషః కల్మషాణాం కర్తా కరొధాశ్రితస తు సః
21 కపిలం పరమర్షిం చ యం పరాహుర యతయః సథా
అగ్నిః స కపిలొ నామ సాంఖ్యయొగప్రవర్తకః
22 అగ్నిర యచ్ఛతి భూతాని యేన భూతాని నిత్యథా
కర్మస్వ ఇహ విచిత్రేషు సొ ఽగరణీర వహ్నిర ఉచ్యతే
23 ఇమాన అన్యాన సమసృజత పావకాన పరదితాన భువి
అగ్నిహొత్రస్య థుష్టస్య పరాయచ్శ్చిత్తార్దమ అల్బణాన
24 సంస్పృశేయుర యథాన్యొన్యం కదం చిథ వాయునాగ్నయః
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కార్యా వై శుచయే ఽగనయే
25 థక్షిణాగ్నిర యథా థవాభ్యాం సంసృజేత తథా కిల
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కార్యా వై వీతయే ఽగనయే
26 యథ్య అగ్నయొ హి సపృశ్యేయుర నివేశస్దా థవాగ్నినా
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కార్యా తు శుచయే ఽగనయే
27 అగ్నిం రజస్వలా చేత సత్రీ సంస్పృశేథ అగ్నిహొత్రికమ
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కార్యా థస్యుమతే ఽగనయే
28 మృతః శరూయేత యొ జీవన పరేయుః పశవొ యదా
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కర్తవ్యాభిమతే ఽగనయే
29 ఆర్తొ న జుహుయాథ అగ్నిం తరిరాత్రం యస తు బరాహ్మణః
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కార్యా సయాథ ఉత్తరాగ్నయే
30 థర్శం చ పౌర్ణమాసం చ యస్య తిష్ఠేత పరతిష్ఠితమ
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కార్యా పదికృతే ఽగనయే
31 సూతికాగ్నిర యథా చాగ్నిం సంస్పృశేథ అగ్నిహొత్రికమ
ఇష్టిర అష్టాకపాలేన కార్యా చాగ్నిమతే ఽగనయే