అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 210

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 210)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
కాశ్యపొ హయ అద వాసిష్ఠః పరాణశ చ పరాణపుత్రకః
అగ్నిర ఆఙ్గిరసశ చైవ చయవనస తరిషు వర్చకః
2 అచరన్త తపస తీవ్రం పుత్రార్దే బహు వార్షికమ
పుత్రం లభేమ ధర్మిష్ఠం యశసా బరహ్మణా సమమ
3 మహావ్యాహృతిభిర ధయాతః పఞ్చభిస తైస తథా తవ అద
జజ్ఞే తేజొమయొ ఽరచిష్మాన పఞ్చ వర్ణః పరభావనః
4 సమిథ్ధొ ఽగనిః శిరస తస్య బాహూ సూర్యనిభౌ తదా
తవఙ నేత్రే చ సువర్ణాభే కృష్ణే జఙ్ఘే చ భారత
5 పఞ్చ వర్ణః స తపసా కృతస తైః పఞ్చభిర జనైః
పాఞ్చజన్యః శరుతొ వేథే పఞ్చ వంశకరస తు సః
6 థశవర్షసహస్రాణి తపస తప్త్వా మహాతపాః
జనయత పావకం ఘొరం పితౄణాం స పరజాః సృజన
7 బృహథ్రదంతరం మూర్ధ్నొ వక్త్రాచ చ తరసా హరౌ
శివం నాభ్యాం బలాథ ఇన్థ్రం వాయ్వగ్నీ పరాణతొ ఽసృజత
8 బాహుభ్యామ అనుథాత్తౌ చ విశ్వే భూతాని చైవ హ
ఏతాన సృష్ట్వా తతః పఞ్చ పితౄణామ అసృజత సుతాన
9 బృహథూర్జస్య పరణిధిః కాశ్యపస్య బృహత్తరః
భానుర అఙ్గిరసొ వీరః పుత్రొ వర్చస్య సౌభరః
10 పరాణస్య చానుథాత్తశ చ వయాఖ్యాతాః పఞ్చ వంశజాః
థేవాన యజ్ఞముషశ చాన్యాన సృజన పఞ్చథశొత్తరాన
11 అభీమమ అతిభీమం చ భీమం భీమబలాబలమ
ఏతాన యజ్ఞముషః పఞ్చ థేవాన అభ్యసృజత తపః
12 సుమిత్రం మిత్రవన్తం చ మిత్రజ్ఞం మిత్రవర్ధనమ
మిత్ర ధర్మాణమ ఇత్య ఏతాన థేవాన అభ్యసృజత తపః
13 సురప్రవీరం వీరం చ సుకేశం చ సువర్చసమ
సురాణామ అపి హన్తారం పఞ్చైతాన అసృజత తపః
14 తరివిధం సంస్దితా హయ ఏతే పఞ్చ పఞ్చ పృదక పృదక
ముష్ణన్త్య అత్ర సదితా హయ ఏతే సవర్గతొ యజ్ఞయాజినః
15 తేషామ ఇష్టం హరన్త్య ఏతే నిఘ్నన్తి చ మహథ భువి
సపర్ధయా హవ్యవాహానాం నిఘ్నన్త్య ఏతే హరన్తి చ
16 హవిర వేథ్యాం తథ ఆథానం కుశలైః సంప్రవర్తితమ
తథ ఏతే నొపసర్పన్తి యత్ర చాగ్నిః సదితొ భవేత
17 చితొ ఽగనిర ఉథ్వహన యజ్ఞం పక్షాభ్యాం తాన పరబాధతే
మన్త్రైః పరశమితా హయ ఏతే నేష్టం ముష్ణన్తి యజ్ఞియమ
18 బృహథుక్ద తపస్యైవ పుత్రొ భూమిమ ఉపాశ్రితః
అగ్నిహొత్రే హూయమానే పృదివ్యాం సథ్భిర ఇజ్యతే
19 రదంతరశ చ తపసః పుత్రాగ్నిః పరిపఠ్యతే
మిత్ర విన్థాయ వై తస్య హవిర అధ్వర్యవొ విథుః
ముముథే పరమప్రీతః సహ పుత్రైర మహాయశాః