అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 209)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
బృహస్పతేశ చాన్థ్రమసీ భార్యాభూథ యా యశస్వినీ
అగ్నీన సాజనయత పుణ్యాఞ శడేకాం చాపి పుత్రికామ
2 ఆహుతిష్వ ఏవ యస్యాగ్నేర హవిర ఆజ్యం విధీయతే
సొ ఽగనిర బృహస్పతేః పుత్రః శమ్యుర నామ మహాప్రభః
3 చాతుర్మాస్యేషు యస్యేష్ట్యామ అశ్వమేధే ఽగరజః పశుః
థీప్తొ జవాలైర అనేకాభిర అగ్నిర ఏకొ ఽద వీర్యవాన
4 శమ్యొర అప్రతిమా భార్యా సత్యా సత్యా చ ధర్మజా
అగ్నిస తస్య సుతొ థీప్తస తిస్రః కన్యాశ చ సువ్రతాః
5 పరదమేనాజ్య భాగేన పూజ్యతే యొ ఽగనిర అధ్వరే
అగ్నిస తస్య భరథ్వాజః పరదమః పుత్ర ఉచ్యతే
6 పౌర్ణమాస్యేషు సర్వేషు హవిర ఆజ్యం సరువొథ్యతమ
భరతొ నామతః సొ ఽగనిర థవితీయః శమ్యుతః సుతః
7 తిస్రః కన్యా భవన్త్య అన్యా యాసాం స భరతః పతిః
భరతస తు సుతస తస్య భవత్య ఏకా చ పుత్రికా
8 భరతొ భరతస్యాగ్నేః పావకస తు పరజాపతేః
మహాన అత్యర్దమ అహితస తదా భరతసత్తమ
9 భరథ్వాజస్య భార్యా తు వీరా వీరశ చ పిణ్డథః
పరాహుర ఆజ్యేన తస్యేజ్యాం సొమస్యేవ థవిజాః శనైః
10 హవిషా యొ థవితీయేన సొమేన సహ యుజ్యతే
రదప్రభూ రదధ్వానః కుమ్భరేతాః స ఉచ్యతే
11 సరయ్వాం జనయత సిథ్ధిం భానుం భాభిః సమావృణొత
ఆగ్నేయమ ఆనయన నిత్యమ ఆహ్వానేష్వ ఏష కద్యతే
12 యస తు న చయవతే నిత్యం యశసా వర్చసా శరియా
అగ్నిర నిశ్చ్యవనొ నామ పృదివీం సతౌతి కేవలమ
13 విపాప్మా కలుషైర ముక్తొ విశుథ్ధశ చార్చిషా జవలన
విపాపొ ఽగనిః సుతస తస్య సత్యః సమయకర్మసు
14 ఆక్రొశతాం హి భూతానాం యః కరొతి హి నిష్కృతిమ
అగ్నిః సనిష్కృతిర నామ శొభయత్య అభిసేవితః
15 అనుకూజన్తి యేనేహ వేథనార్తాః సవయం జనాః
తస్య పుత్రః సవనొ నామ పవకః స రుజస్కరః
16 యస తు విశ్వస్య జగతొ బుథ్ధిమ ఆక్రమ్య తిష్ఠతి
తం పరాహుర అధ్యాత్మవిథొ విశ్వజిన నామ పావకమ
17 అన్తరాగ్నిః శరితొ యొ హి భుక్తం పచతి థేహినామ
స యజ్ఞే విశ్వభున నామ సర్వలొకేషు భారత
18 బరహ్మచారీ యతాత్మా చ సతతం విపులవ్రతః
బరాహ్మణాః పూజయన్త్య ఏనం పాకయజ్ఞేషు పావకమ
19 పరదితొ గొపతిర నామ నథీ యస్యాభవత పరియా
తస్మిన సర్వాణి కర్మాణి కరియన్తే కర్మ కర్తృభిః
20 వడవాముఖః పిబత్య అమ్భొ యొ ఽసౌ పరమథారుణః
ఊర్ధ్వభాగ ఊర్ధ్వభాన నామ కవిః పరాణాశ్రితస తు సః
21 ఉథగ థవారం హవిర యస్య గృహే నిత్యం పరథీయతే
తతః సవిష్టం భవేథ ఆజ్యం సవిష్టకృత పరమః సమృతః
22 యః పరశాన్తేషు భూతేషు మన్యుర భవతి పావకః
కరొధస్య తు రసొ జజ్ఞే మన్యతీ చాద పుత్రికా
సవాహేతి థారుణా కరూరా సర్వభూతేషు తిష్ఠతి
23 తరిథివే యస్య సథృశొ నాస్తి రూపేణ కశ చన
అతుల్యత్వాత కృతొ థేవైర నామ్నా కామస తు పావకః
24 సంహర్షాథ ధారయన కరొధం ధన్వీ సరగ్వీ రదే సదితః
సమరే నాశయేచ ఛత్రూన అమొఘొ నామ పావకః
25 ఉక్దొ నామ మహాభాగ తరిభిర ఉక్దైర అభిష్టుతః
మహావాచం తవ అజనయత సకామాశ్వం హి యం విథుః