అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 208

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 208)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
బరహ్మణొ యస తృతీయస తు పుత్రః కురుకులొథ్వహ
తస్యాపవ సుతా భార్యా పరజాస తస్యాపి మే శృణు
2 బృహజ్జ్యొతిర బృహత్కీర్తిర బృహథ్బ్రహ్మా బృహన్మనాః
బృహన్మన్త్రొ బృహథ్భాసస తదా రాజన బృహస్పతిః
3 పరజాసు తాసు సర్వాసు రూపేణాప్రతిమాభవత
థేవీ భానుమతీ నామ పరదమాఙ్గిరసః సుతా
4 భూతానామ ఏవ సర్వేషాం యస్యాం రాగస తథాభవత
రాగాథ రాగేతి యామ ఆహుర థవితీయాఙ్గిరసః సుతా
5 యాం కపర్థి సుతామ ఆహుర థృశ్యాథృశ్యేతి థేహినః
తనుత్వాత సా సినీవాలీ తృతీయాఙ్గిరసః సుతా
6 పశ్యత్య అర్చిష్మతీ భాభిర హవిర భిశ చ హవిష్మతీ
షష్ఠమ అఙ్గిరసః కన్యాం పుణ్యామ ఆహుర హవిష్మతీమ
7 మహామఖేష్వ ఆఙ్గిరషీ థీప్తిమత్సు మహామతీ
మహామతీతి విఖ్యాతా సప్తమీ కద్యతే సుతా
8 యాం తు థృష్ట్వా భగవతీం జనః కుహుకుహాయతే
ఏకానంశేతి యామ ఆహుః కుహూమ అఙ్గ్నిరసః సుతామ