అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 207)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
శరుత్వేమాం ధర్మసంయుక్తాం ధర్మరాజః కదాం శుభామ
పునః పప్రచ్ఛ తమ ఋషిం మార్కణ్డేయం తపస్వినమ
2 [య]
కదమ అగ్నిర వనం యాతః కదం చాప్య అఙ్గిరాః పురా
నష్టే ఽగనౌ హవ్యమ అవహథ అగ్నిర భూత్వా మహాన ఋషిః
3 అగ్నిర యథా తవ ఏక ఏవ బహుత్వం చాస్య కర్మసు
థృశ్యతే భగవన సర్వమ ఏతథ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
4 కుమారశ చ యదొత్పన్నొ యదా చాగ్నేః సుతొ ఽభవత
యదా రుథ్రాచ చ సంభూతొ గఙ్గాయాం కృత్తికాసు చ
5 ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం తవత్తః శరొతుం భార్గవనన్థన
కౌతూహలసమావిష్టొ యదాతద్యం మహామునే
6 [మార్క]
అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
యదా కరుథ్ధొ హుతవహస తపస తప్తుం వనం గతః
7 యదా చ భగవాన అగ్నిః సవయమ ఏవాఙ్గిరాభవత
సంతాపయన సవప్రభయా నాశయంస తిమిరాణి చ
8 ఆశ్రమస్దొ మహాభాగొ హవ్యవాహం విశేషయన
తదా స భూత్వా తు తథా జగత సర్వం పరకాశయన
9 తపొ చరంశ చ హుతభుక సంతప్తస తస్య తేజసా
భృశం గలానశ చ తేజస్వీ న స కిం చిత పరజజ్ఞివాన
10 అద సంచిన్తయామ ఆస భగవాన హవ్యవాహనః
అన్యొ ఽగనిర ఇహ లొకానాం బరహ్మణా సంప్రవర్తితః
అగ్నిత్వం విప్రనష్టం హి తప్యమానస్య మే తపః
11 కదమ అగ్నిః పునర అహం భవేయమ ఇతి చిన్త్య సః
అపశ్యథ అగ్నివల లొకాంస తాపయన్తం మహామునిమ
12 సొపాసర్పచ ఛనైర భీతస తమ ఉవాచ తథాఙ్గిరాః
శీఘ్రమ ఏవ భవస్వాగ్నిస తవం పునర లొకభావనః
విజ్ఞాతశ చాసి లొకేషు తరిషు సంస్దాన చారిషు
13 తవమ అగ్నే పరదమః సృష్టొ బరహ్మణా తిమిరాపహః
సవస్దానం పరతిపథ్యస్వ శీఘ్రమ ఏవ తమొనుథ
14 [అగ్ని]
నష్టకీర్తిర అహం లొకే భవాఞ జాతొ హుతాశనః
భవన్తమ ఏవ జఞాస్యన్తి పావకం న తు మాం జనాః
15 నిక్షిపామ్య అహమ అగ్నిత్వం తవమ అగ్నిః పరదమొ భవ
భవిష్యామి థవితీయొ ఽహం పరాజాపత్యక ఏవ చ
16 [అన్గిరస]
కురు పుణ్యం పరకాస్వ అర్గ్యం భవాగ్నిస తిమిరాపహః
మాం చ థేవకురుష్వాగ్నే పరదమం పుత్రమ అఞ్జసా
17 [మార్క]
తచ ఛరుత్వాఙ్గిరసొ వాక్యం జాతవేథాస తదాకరొత
రాజన బృహస్పతిర నామ తస్యాప్య అఙ్గిరసః సుతః
18 జఞాత్వా పరదమజం తం తు వహ్నేర ఆఙ్గిరసం సుతమ
ఉపేత్య థేవాః పప్రచ్ఛుః కారణం తత్ర భారత
19 స తు పృష్టస తథా థేవైస తతః కారణమ అబ్రవీత
పరత్యగృహ్ణంస తు థేవాశ చ తథ వచొ ఽఙగిరసస తథా
20 తత్ర నానావిధాన అగ్నీన పరవక్ష్యామి మహాప్రభాన
కర్మభిర బహుభిః ఖయాతాన నానాత్వం బరాహ్మణేష్వ ఇహ