అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 20)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
ఏవమ ఉక్తస తు కౌన్తేయ సూతపుత్రస తథా మృధే
పరథ్యుమ్నమ అబ్రవీచ ఛలక్ష్ణం మధురం వాక్యమ అఞ్జసా
2 న మే భయం రౌక్మిణేయ సంగ్రామే యచ్ఛతొ హయాన
యుథ్ధజ్ఞశ చాస్మి వృష్ణీనాం నాత్ర కిం చిథ అతొ ఽనయదా
3 ఆయుష్మన్న ఉపథేశస తు సారద్యే వర్తతాం సమృతః
సర్వార్దేషు రదీ రక్ష్యస తవం చాపి భృశపీడితః
4 తవం హి శాల్వ పరయుక్తేన పత్రిణాభిహతొ భృశమ
కశ్మలాభిహతొ వీర తతొ ఽహమ అపయాతవాన
5 స తవం సాత్వత ముఖ్యాథ్య లబ్ధసంజ్ఞొ యథృచ్ఛయా
పశ్య మే హయసామ్యానే శిక్షాం కేశవనన్థన
6 థారుకేణాహమ ఉత్పన్నొ యదావచ చైవ శిక్షితః
వీతభీః పరవిశామ్య ఏతాం శాల్వస్య మహతీం చమూమ
7 ఏవమ ఉక్త్వా తతొ వీర హయాన సంచొథ్య సంగరే
రశ్మిభిశ చ సముథ్యమ్య జవేనాభ్యపతత తథా
8 మణ్డలాని విచిత్రాణి యమకానీతరాణి చ
సవ్యాని చ విచిత్రాణి థక్షిణాని చ సర్వశః
9 పరతొథేనాహతా రాజన రశ్మిభిశ చ సముథ్యతాః
ఉత్పతన్త ఇవాకాశం విబభుస తే హయొత్తమాః
10 తే హస్తలాఘవొపేతం విజ్ఞాయ నృప థారుకిమ
థహ్యమానా ఇవ తథా పస్పృశుశ చరణైర మహీమ
11 సొ ఽపసవ్యాం చమూం తస్య శాల్వస్య భరతర్షభ
చకార నాతియత్నేన తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
12 అమృష్యమాణొ ఽపసవ్యం పరథ్యుమ్నేన స సౌభరాట
యన్తారమ అస్య సహసా తరిభిర బాణైః సమర్పయత
13 థారుకస్య సుతస తం తు బాణవేగమ అచిన్తయన
భూయ ఏవ మహాబాహొ పరయయౌ హయసంమతః
14 తతొ బాణాన బహువిధాన పునర ఏవ స సౌభరాట
ముమొచ తనయే వీరే మమ రుక్మిణినన్థనే
15 తాన అప్రాప్తాఞ శితైర బాణైశ చిచ్ఛేథ పరవీరహా
రౌక్మిణేయః సమితం కృత్వా థర్శయన హస్తలాఘవమ
16 ఛిన్నాన థృష్ట్వా తు తాన బాణాన పరథ్యుమ్నేన స సౌభరాట
ఆసురీం థారుణీం మాయామ ఆస్దాయ వయసృజచ ఛరాన
17 పరయుజ్యమానమ ఆజ్ఞాయ థైతేయాస్త్రం మహాబలః
బరహ్మాస్త్రేణాన్తరా ఛిత్త్వా ముమొచాన్యాన పతత్రిణః
18 తే తథ అస్త్రం విధూయాశు వివ్యధూ రుధిరాశనాః
శిరస్య ఉరసి వక్త్రేచ స ముమొహ పపాత చ
19 తస్మిన నిపతితే కషుథ్రే శాల్వే బాణప్రపీడితే
రౌక్మిణేయొ ఽపరం బాణం సంథధే శత్రునాశనమ
20 తమ అర్చితం సర్వథాశార్హ పూగైర; ఆశీర్భిర అర్కజ్వలన పరకాశమ
థృష్ట్వా శరం జయామ అభినీయమానం; బభూవ హాహాకృతమ అన్తరిక్షమ
21 తతొ థేవగణాః సర్వే సేన్థ్రాః సహ ధనేశ్వరాః
నారథం పరేషయామ ఆసుః శవసనం చ మహాబలమ
22 తౌ రౌక్మిణేయమ ఆగమ్య వచొ ఽబరూతాం థివౌకసామ
నైష వధ్యస తవయా వీర శాల్వరాజః కదం చన
23 సంహరస్వ పునర బాణమ అవధ్యొ ఽయం తవయా రణే
ఏతస్య హి శరస్యాజౌ నావధ్యొ ఽసతి పుమాన కవ చిత
24 మృత్యుర అస్య మహాబాహొ రణే థేవకినన్థనః
కృష్ణః సంకల్పితొ ధాత్రా తన న మిద్యా భవేథ ఇతి
25 తతః పరమసంహృష్టః పరథ్యుమ్నః శరమ ఉత్తరమ
సంజహార ధనుఃశ్రేష్ఠాత తూర్ణే చైవ నయవేశయత
26 తత ఉత్దాయ రాజేన్థ్ర శాల్వః పరమథుర్మనాః
వయపాయాత సబలస తూర్ణం పరథ్యుమ్న శరపీడితః
27 స థవారకాం పరిత్యజ్య కరూరొ వృణిభిర అర్థితః
సౌభమ ఆస్దాయ రాజేన్థ్ర థివమ ఆచక్రమే తథా