అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 19)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వా]
శాల్వ బాణార్థితే తస్మిన పరథ్యుమ్నే బలినాం వరే
వృష్ణయొ భగ్నసంకల్పా వివ్యదుః పృతనా గతాః
2 హాహాకృతమ అభూత సార్వం వృష్ణ్యన్ధకబలం తథా
పరథ్యుమ్నే పతితే రాజన పరే చ ముథితాభవన
3 తం తదా మొహితం థృష్ట్వా సారదిర జవనైర హయైః
రణాథ అపాహరత తూర్ణం శిక్షితొ థారుకిస తతః
4 న తిథూరాపయాతే తు రదే రదవరప్రణుత
ధనుర గృహీత్వా యన్తారం లబ్ధసంజ్ఞొ ఽబరవీథ ఇథమ
5 సౌతే కిం తే వయవసితం కస్మాథ యాసి పరాఙ్ముఖః
నైష వృష్ణిప్రవీరాణామ ఆహవే ధర్మ ఉచ్యతే
6 కచ చిత సౌతే న తే మొహః శాల్వం థృష్ట్వా మహాహవే
విషాథొ వా రణం థృష్ట్వా బరూహి మే తవం యదాతదమ
7 [సూత]
జానార్థనే న మే మొహొ నాపి మే భయమ ఆవిశత
అతిభారం తు తే మన్యే శాల్వం కేశవనన్థన
8 సొ ఽపయామి శనైర వీర బలవాన ఏష పాపకృత
మొహితశ చ రణే శూరొ రక్ష్యః సారదినా రదీ
9 ఆయుష్మంస తవం మయా నిత్యం రక్షితవ్యస తవయాప్య అహమ
రక్షితవ్యొ రదీ నిత్యమ ఇతి కృత్వాపయామ్య అహమ
10 ఏకశ చాసి మహాబాహొ బహవశ చాపి థానవాః
నసమం రౌక్మిణేయాహం రణం మత్వాపయామ్య అహమ
11 [వా]
ఏవం బరువతి సూతే తు తథా మకరకేతుమాన
ఉవ్వాచ సూతం కౌరవ్య నివర్తయ రదం పునః
12 థారుకాత్మజ మైవం తం పునః కార్షీః కదం చన
వయపయానం రణాత సౌతే జీవతొ మమ కర్హి చిత
13 న స వృష్ణికులే జాతొ యొ వై తయజతి సంగరమ
యొ వా నిపతితం హన్తి తవాస్మీతి చ వాథినమ
14 తదా సత్రియం వై యొ హన్తి వృథ్ధం బాలం తదైవ చ
విరదం విప్రకీర్ణం చ భగ్నశస్స్త్రాయుధం తదా
15 తవం చ సూత కులే జాతొ వినీతః సూత కర్మణి
ధర్మజ్ఞశ చాసి వృష్ణీనామ ఆహవేష్వ అపి థారుకే
16 స జానంశ చరితం కృత్స్నం వృష్ణీనాం పృతనా ముఖే
అపయానం పునః సౌతే మైవం కార్షీః కదం చన
17 అపయాతం హతం పృష్ఠే భీతం రణపలాయినమ
గథాగ్రజొ థురాధర్షః కిం మాం వక్ష్యతి మాధవః
18 కేశవస్యాగ్రజొ వాపి నీలవాసా మథొత్కటః
కిం వక్ష్యతి మహాబాహుర బలథేవః సమాగతః
19 కిం వక్ష్యతి శినేర నప్తా నరసింహొ మహాధనుః
అపయాతం రణాత సౌతే సామ్బ్బశ చ సమితింజయః
20 చారుథేష్ణశ చ థుర్ధర్షస తదైవ గథ సారణౌ
అక్రూరశ చ మహాబాహుః కిం మాం వక్ష్యతి సారదే
21 శూరం సంభావితం సన్తం నిత్యం పురుషమానినమ
సత్రియశ చ వృష్ణీ వీరాణాం కిం మాం వక్ష్యన్తి సంగతాః
22 పరథ్యుమ్నొ ఽయమ ఉపాయాతి భీతస తయక్త్వా మహాహవమ
ధిగ ఏనమ ఇతి వక్ష్యన్తి న తు వక్ష్యన్తి సాధ్వ ఇతి
23 ధిగ వాచా పరిహాసొ ఽపి మమ వా మథ్విధస్య వా
మృత్యునాభ్యధికః సౌతే స తవం మా వయపయాః పునః
24 భారం హి మయి సంన్యస్య యాతొ మధునిహా హరిః
యజ్ఞం భరత సింహస్య పార్దస్యామిత తేజసః
25 కృతవర్మా మయా వీరొ నిర్యాస్యన్న ఏవ వారితః
శాల్వం నివారయిష్యే ఽహం తిష్ఠ తవమ ఇతి సూతజ
26 స చ సంభావయన మాం వై నివృత్తొ హృథికాత్మజః
తం సమేత్య రణం తయక్త్వా కిం వక్ష్యామి మహారదమ
27 ఉపయాతం థురాధర్షం శఙ్ఖచక్రగథాధరమ
పురుషం పుణ్డరీకాక్షం కిం వక్ష్యామి మహాభుజమ
28 సాత్యకిం బలథేవం చ యే చాన్యే ఽనధకవృష్ణయః
మయా సపర్ధన్తి సతతం కిం ను వక్ష్యామి తాన అహమ
29 తయక్త్వా రణమ ఇమం సౌతే పృష్ఠతొ ఽభయాహతః శరైః
తవయాపనీతొ వివశొ న జీవేయం కదం చన
30 స నివర్త రదేనాశు పునర థారుకనన్థన
న చైతథ ఏవం కర్తవ్యమ అదాపత్సు కదం చన
31 న జీవితమ అహం సౌతే బహు మన్యే కథా చన
అపయాతొ రణాథ భీతః పృష్ఠతొ ఽభయాహతాః శరైః
32 కథా వా సూతపుత్ర తవం జానీషే మాం భయార్థితమ
అపయాతం రణం హిత్వా యదా కాపురుషం తదా
33 న యుక్తం భవతా తయక్తుం సంగ్రామం థారుకాత్మజ
మయి యుథ్ధార్దిని భృశం స తవం యాహి యతొ రణమ