అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 196

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 196)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
తతొ యుధిష్ఠిరొ రాజా మార్కణ్డేయం మహాథ్యుతిమ
పప్రచ్ఛ భరతశ్రేష్ఠ ధర్మప్రశ్నం సుథుర్వచమ
2 శరొతుమ ఇచ్ఛామి భగవన సత్రీణాం మాహాత్మ్యమ ఉత్తమమ
కద్యమానం తవయా విప్ర సూక్ష్మం ధర్మం చ తత్త్వతః
3 పరత్యక్షేణ హి విప్రర్షౌ థేవా థృశ్యన్తి సత్తమ
సూర్యచన్థ్రమసౌ వాయుః పృదివీ బహ్నిర ఏవ చ
4 పితా మాతా చ భగవన గావ ఏవ చ సత్తమ
యచ చాన్యథ ఏవ విహితం తచ చాపి భృగునన్థన
5 మన్యే ఽహం గురువత సర్వమ ఏకపత్న్యస తదా సత్రియః
పతివ్రతానాం శుశ్రూషా థుష్కరా పరతిభాతి మే
6 పతివ్రతానాం మాహాత్మ్యం వక్తుమ అర్హసి నః పరభొ
నిరుధ్య చేన్థ్రియగ్రామం మనొ సంరుధ్య చానఘ
పతిం థైవతవచ చాపి చిన్తయన్త్యః సదితా హి యాః
7 భగవన థుష్కరం హయ ఏతత పరతిభాతి మమ పరభొ
మాతా పితృషు శుశ్రూషా సత్రీణాం భర్తృషు చ థవిజ
8 సత్రీణాం ధర్మాత సుఘొరాథ ధి నాన్యం పశ్యామి థుష్కరమ
సాధ్వ ఆచారాః సత్రియొ బరహ్మన యత కుర్వన్తి సథాథృతాః
థుష్కరం బత కుర్వన్తి పితరొ మాతరశ చ వై
9 ఏప పత్న్యశ చ యా నార్యొ యాశ చ సత్యం వథన్త్య ఉత
కుక్షిణా థశ మాసాంశ చ గర్భం సంధారయన్తి యాః
నార్యః కాలేన సంభూయ కిమ అథ్భుతతరం తతః
10 సంశయం పరమం పరాప్య వేథానామ అతులామ అపి
పరజాయన్తే సుతాన నార్యొ థుఃఖేన మహతా విభొ
పుష్ణన్తి చాపి మహతా సనేహేన థవిజసత్తమ
11 యే చ కరూరేషు సర్వేషు వర్తమానా జుగుప్సితాః
సవకర్మ కుర్వన్తి సథా థుష్కరం తచ చ మే మతమ
12 కషత్రధర్మసమాచారం తద్యం చాఖ్యాహి మే థవిజ
ధర్మః సుథుర్లభొ విప్ర నృశంసేన థురాత్మనా
13 ఏతథ ఇచ్ఛామి భగవన పరశ్నం పరశ్నవిథాం వర
శరొతుం భృగుకులశ్రేష్ఠ శుశ్రూషే తవ సువ్రత
14 [మార్క]
హన్త తే సర్వమ ఆఖ్యాస్యే పరశ్నమ ఏతం సుథుర్వచమ
తత్త్వేన భరతశ్రేష్ఠ గథతస తన నిబొధ మే
15 మాతరం సథృశీం తాత పితౄన అన్యే చ మన్యతే
కుష్కరం కురుతే మాతా వివర్ధయతి యా పరజాః
16 తపసా థేవతేజ్యాభిర వన్థనేన తితిక్షయా
అభిచారైర ఉపాయైశ చ ఈహన్తే పితరః సుతాన
17 ఏవం కృచ్ఛ్రేణ మహతా పుత్రం పరాప్య సుథుర్లభమ
చిన్తయన్తి సథా వీర థీథృశొ ఽయం భవిష్యతి
18 ఆశంసతే చ పుత్రేషు పితా మాతా చ భారత
యశొ కీర్తిమ అదైశ్వర్యం పరజా ధర్మం తదైవ చ
19 తయొర ఆశాం తు సఫలాం యః కరొతి స ధర్మవిత
పితా మాతా చ రాజేన్థ్ర తుష్యతొ యస్య నిత్యథా
ఇహ పరేత్య చ తస్యాద కీర్తిర ధర్మశ చ శాశ్వతః
20 నైవ యజ్ఞః సత్రియః కశ చిన న శరాథ్ధం నొపవాసకమ
యా తు భర్తరి శుశ్రూషా తయా సవర్గమ ఉపాశ్నుతే
21 ఏతత పరకరణం రాజన్న అధికృత్య యుధిష్ఠిర
పరతివ్రతానాం నియతం ధర్మం చావహితః శృణు