అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 195)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ధున్ధుర నామ మహాతేజా తయొః పుత్రొ మహాథ్యుతిః
స తపొ ఽతప్యత మహన మహావీర్యపరాక్రమః
2 అతిష్ఠథ ఏకపాథేన కృశొ ధమని సంతతః
తస్మై బరహ్మా థథౌ పరీతొ వరం వవ్రే స చ పరభొ
3 థేవథానవ యక్షాణాం సర్పగన్ధర్వరక్షసామ
అవధ్యొ ఽహం భవేయం వై వర ఏష వృతొ మయా
4 ఏవం భవతు గచ్ఛేతి తమ ఉవాచ పితామహః
స ఏవమ ఉక్తస తత పాథౌ మూర్ధ్నా సపృశ్య జగామ హ
5 స తు ధున్ధుర వరం లబ్ధ్వా మహావీర్యపరాక్రమః
అనుస్మరన పితృవధం తతొ విష్ణుమ ఉపాథ్రవత
6 స తు థేవాన సగన్ధర్వాఞ జిత్వా ధున్ధుర అమర్షణః
బబాధ సర్వాన అసకృథ థేవాన విష్ణుం చ వై భృశమ
7 సముథ్రొ బాలుకా పూర్ణ ఉజ్జానక ఇతి సమృతః
ఆగమ్య చ స థుష్టాత్మా తం థేశం భరతర్షభ
బాధతే సమ పరం శక్త్యా తమ ఉత్తఙ్కాశ్రమం పరభొ
8 అన్తర్భూమి గతస తత్ర వాలుకాన్తర్హితస తథా
మధుకైటభయొః పుత్రొ ధున్ధుర భీమపరాక్రమః
9 శేతే లొకవినాశాయ తపొబలసమాశ్రితః
ఉత్తఙ్కస్యాశ్రమాభ్యాశే నిఃశ్వసన పావకార్చిషః
10 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు సంభృత్య బలవాహనః
కువలాశ్వొ నరపతిర అన్వితొ బలశాలినామ
11 సహస్రైర ఏకవింశత్యా పుత్రాణామ అరిమర్థనః
పరాయాథ ఉత్తఙ్క సహితొ ధున్ధొస తస్య నివేశనమ
12 తమ ఆవిశత తతొ విష్ణుర భగవాంస తేజసా పరభుః
ఉత్తఙ్కస్య నియొగేన లొకానాం హితకామ్యయా
13 తస్మిన పరయాతే థుర్ధర్షే థివి శబ్థొ మహాన అభూత
ఏష శరీమాన నృపసుతొ ధున్ధుమారొ భవిష్యతి
14 థివ్యైశ చ పుష్పైస తం థేవాః సమన్తాత పర్యవాకిరన
థేవథున్థుభయశ చైవ నేథుః సవయమ ఉథీరితాః
15 శీతశ చ వాయుః పరవవౌ పరయాణే తస్య ధీమతః
విపాంసులాం మహీం కుర్వన వవర్ష చ సురేశ్వరః
16 అన్తరిక్షే విమానాని థేవతానాం యుధిష్ఠిర
తత్రైవ సమథృశ్యన్త ధున్ధుర యత్ర మహాసురః
17 కువలాశ్వస్య ధున్ధొశ చ యుథ్ధకౌతూహలాన్వితాః
థేవగన్ధర్వసహితాః సమవైక్షన మహర్షయః
18 నారాయణేన కౌరవ్య తేజసాప్యాయితస తథా
స గతొ నృపతిః కషిప్రం పుత్రైస తైః సర్వతొథిశమ
19 అర్ణవం ఖానయామ ఆస కువలాశ్వొ మహీపతిః
కువలాశ్వస్య పుత్రైస తు తస్మిన వై వాలుకార్ణవే
20 సప్తభిర థివసైః ఖాత్వా థృష్టొ ధున్ధుర మహాబలః
ఆసీథ ఘొరం వపుస తస్య వాలుకాన్తర్హితం మహత
థీప్యమానం యదా సూర్యస తేజసా భరతర్షభ
21 తతొ ధున్ధుర మహారాజ థిశమ ఆశ్రిత్య పశ్చిమామ
సుప్తొ ఽభూథ రాజశార్థూల కాలానలసమథ్యుతిః
22 కువలాశ్వస్య పుత్రైస తు సర్వతః పరివారితః
అభిథుర్తః శరైస తీక్ష్ణైర గథాభిర ముసలైర అపి
పట్టిషైః పరిఘైః పరాసైః ఖడ్గైశ చ విమలైః శితైః
23 స వధ్యమానః సంక్రుథ్ధః సముత్తస్దౌ మహాబలః
కరుథ్ధశ చాభక్షయత తేషాం శస్త్రాణి వివిధాని చ
24 ఆస్యాథ వమన పావకం స సంవర్తక సమం తథా
తాన సర్వాన నృపతేః పుత్రాన అథహత సవేన తేజసా
25 ముఖజేనాగ్నినా కరుథ్ధొ లొకాన ఉథ్వర్తయన్న ఇవ
కషణేన రాజశార్థూల పురేవ కపిలః పరభుః
సగరస్యాత్మజాన కరుథ్ధస తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
26 తేషు కరొధాగ్నిథగ్ధేషు తథా భరతసత్తమ
తం పరబుథ్ధం మహాత్మానం కుమ్భకర్ణమ ఇవాపరమ
ఆససాథ మహాతేజా కువలాశ్వొ మహీపతిః
27 తస్య వారి మహారాజ సుస్రావ బహు థేహతః
తథ ఆపీయత తత తేజొ రాజా వారిమయం నృప
యొగీ యొగేన వహ్నిం చ శమయామ ఆస వారిణా
28 బరహ్మాస్త్రేణ తథా రాజా థైత్యం కరూప పరాక్రమమ
థథాహ భరతశ్రేష్ఠ సర్వలొకాభయాయ వై
29 సొ ఽసత్రేణ థగ్ధ్వా రాజర్షిః కువలాశ్వొ మహాసురమ
సురశత్రుమ అమిత్రఘ్నస తరిలొకేశ ఇవాపరః
ధుధుమార ఇతి ఖయాతొ నామ్నా సమభవత తతః
30 పరీతైశ చ తరిథశైః సర్వైర మహర్షిసహితైస తథా
వరం వృణీష్వేత్య ఉక్తః స పరాఞ్జలిః పరణతస తథా
అతీవ ముథితొ రాజన్న ఇథం వచనమ అబ్రవీత
31 థథ్యాం విత్తం థవిజాగ్ర్యేభ్యః శత్రూణాం చాపి థుర్జయః
సఖ్యం చ విష్ణునా మే సయాథ భూతేష్వ అథ్రొహ ఏవ చ
ధర్మే రతిశ చ సతతం సవర్గే వాసస తదాక్షయః
32 తదాస్త్వ ఇతి తతొ థేవైః పరీతైర ఉక్తః స పార్దివః
ఋషిభిశ చ సగన్ధర్వైర ఉత్తఙ్కేన చ ధీమతా
33 సభాజ్య చైనం వివిధైర ఆశీర్వాథైస తతొ నృపమ
థేవా మహర్షయశ చైవ సవాని సదానాని భేజిరే
34 తస్య పుత్రాస తరయః శిష్టా యుధిష్ఠిర తథాభవన
థృఢాశ్వః కపిలాశ్వశ చ చన్థ్రాశ్వశ చైవ భారత
తేభ్యః పరమ్పరా రాజన్న ఇక్ష్వాకూణాం మహాత్మనామ
35 ఏవం స నిహతస తేన కువలాశ్వేన సత్తమ
ధున్ధుర థైత్యొ మహావీర్యొ మధుకైటభయొః సుతః
36 కువలాశ్వస తు నృపతిర ధున్ధుమార ఇతి సమృతః
నామ్నా చ గుణసంయుక్తస తథా పరభృతి సొ ఽభవత
37 ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతం యన మాం తవం పరిపృచ్ఛసి
ధౌన్ధుమారమ ఉపాఖ్యానం పరదితం యస్య కర్మణా
38 ఇథం తు పున్యమ ఆఖ్యానం విష్ణొః సమనుకీర్తనమ
శృణుయాథ యః స ధర్మాత్మా పుత్రవాంశ చ భవేన నరః
39 ఆయుస్మాన ధృతిమాంశ చైవ శరుత్వా భవతి పర్వసు
న వ వయాధిభయం కిం చిత పరాప్నొతి విగతజ్వరః