అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 194)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
స ఏవమ ఉక్తొ రాజర్షిర ఉత్తఙ్కేనాపరాజితః
ఉత్తఙ్కం కౌరవశ్రేష్ఠ కృతాఞ్జలిర అదాబ్రవీత
2 న తే ఽభిగమనం బరహ్మన మొఘమ ఏతథ భవిష్యతి
పుత్రొ మమాయం భగవన కువలాశ్వ ఇతి సమృతః
3 ధృతిమాన కషిప్రకారీ చ వీర్యేణాప్రతిమొ భువి
పరియం వై సర్వమ ఏతత తే కరిష్యతి న సంశయః
4 పుత్రైః పరివృతః సర్వైః శూరైః పరిఘబాహుభిః
విసర్జయస్వ మాం బరహ్మన నయస్తశస్త్రొ ఽసమి సాంప్రతమ
5 తదాస్త్వ ఇతి చ తేనొక్తొ మునినామిత తేజసా
స తమ ఆథిశ్య తనయమ ఉత్తఙ్కాయ మహాత్మనే
కరియతామ ఇతి రాజర్షిర జగామ వనమ ఉత్తమమ
6 [య]
క ఏష భగవన థైత్యొ మహావీర్యస తపొధన
కస్య పుత్రొ ఽద నప్తా వా ఏతథ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
7 ఏవం మహాబలొ థైత్యొ న శరుతొ మే తపొధన
ఏతథ ఇచ్ఛామి భగవన యాదాతద్యేన వేథితుమ
సర్వమ ఏవ మహాప్రాజ్ఞ విస్తరేణ తపొధన
8 [మార్క]
శృణు రాజన్న ఇథం సర్వం యదావృత్తం నరాధిప
ఏకార్ణవే తథా ఘొరే నష్టే సదావరజఙ్గమే
పరనష్టేషు చ భూతేషు సర్వేషు భరతర్షభ
9 పరభవః సర్వభూతానాం శాశ్వతః పురుషొ ఽవయయః
సుష్వాప భగవాన విష్ణుర అప శయ్యామ ఏక ఏవ హ
నాగస్య భొగే మహతి శేషస్యామిత తేజసః
10 లొకకర్తా మహాభాగ భగవాన అచ్యుతొ హరిః
నాగభొగేన మహతా పరిరభ్య మహీమ ఇమామ
11 సవపతస తస్య థేవస్య పథ్మం సూర్యసమప్రభమ
నాభ్యాం వినిఃసృతం తత్ర యత్రొత్పన్నః పితామహః
సాక్షాల లొకగురుర బరహ్మా పథ్మే సూర్యేన్థుసప్రభే
12 చతుర్వేథశ చతుర్మూర్తిస తదైవ చ చతుర్ముఖః
సవప్రభావాథ థురాధర్షొ మహాబలపరాక్రమః
13 కస్య చిత తవ అద కాలస్య థానవౌ వీర్యవత్తరౌ
మధుశ చ కైటభశ చైవ థృష్టవన్తౌ హరిం పరభుమ
14 శయానం శయనే థివ్యే నాగభొగే మహాథ్యుతిమ
బహుయొజనవిస్తీర్ణే బహు యొగనమ ఆయతే
15 కిరీటకౌస్తుభ ధరం పీతకౌశేయవాససమ
థీప్యమానం శరియా రాజంస తేజసా వపుషా తదా
సహస్రసూర్యప్రతిమమ అథ్భుతొపమథర్శనమ
16 విస్మయః సుమహాన ఆసీన మధుకైటభయొస తథా
థృష్ట్వా పితామహం చైవ పథ్మే పథ్మనిభేక్షణమ
17 విత్రాసయేతామ అద తౌ బరహ్మాణమ అమితౌజసమ
విత్రస్యమానొ బహుశొ బరహ్మా తాభ్యాం మహాయశః
అకమ్పయత పథ్మనాలం తతొ ఽబుధ్యత కేశవః
18 అదాపశ్యత గొవిన్థొ థానవౌ వీర్తవత్తరౌ
థృష్ట్వా తావ అబ్రవీథ థేవః సవాగతం వాం మహాబలౌ
థథాని వాం వరం శరేష్ఠం పరీతిర హి మమ జాయతే
19 తౌ పరహస్య హృషీకేశం మహావీర్యౌ మహాసురౌ
పరత్యబ్రూతాం మహారాజ సహితౌ మధుసూథనమ
20 ఆవాం వరయ థేవ తవం వరథౌ సవః సురొత్తమ
థాతారౌ సవొ వరం తుభ్యం తథ బరవీహ్య అవిచారయన
21 [భగ]
పరతిగృహ్ణే వరం వీరావ ఈప్సితశ చ వరొ మమ
యువాం హి వీర్యసంపన్నౌ న వామ అస్తి సమః పుమాన
22 వధ్యత్వమ ఉపగచ్ఛేతాం మమ సత్యపరాక్రమౌ
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం కామం పరాప్తుం లొకహితాయ వై
23 [మ-క]
అనృతం నొక్తపూర్వం నౌ సవైరేష్వ అపి కుతొ ఽనయదా
సత్యే ధర్మే చ నిరతౌ విథ్ధ్య ఆవాం పురుషొత్తమ
24 బలే రూపే చ వీర్యే చ శమే చ న సమొ ఽసతి నౌ
ధర్మే తపసి థానే చ శీలసత్త్వథమేషు చ
25 ఉపప్లవొ మహాన అస్మాన ఉపావర్తత కేశవ
ఉక్తం పరతికురుష్వ తవం కాలొ హి థురతిక్రమః
26 ఆవామ ఇచ్ఛావహే థేవకృతమ ఏకం తవయా విభొ
అనావృతే ఽసమిన్న ఆకాశే వధం సురవరొత్తమ
27 పుత్రత్వమ అభిగచ్ఛావ తవ చైవ సులొచన
వర ఏష వృతొ థేవ తథ విథ్ధి సురసత్తమ
28 [భగ]
బాఢమ ఏవం కరిష్యామి సర్వమ ఏతథ భవిష్యతి
29 [మ-క]
విచిన్త్య తవ అద గొవిన్థొ నాపశ్యథ యథ అనావృతమ
అవకాశం పృదివ్యాం వా థివి వా మధుసూథనః
30 సవకావ అనావృతావ ఊరూ థృష్ట్వా థేవవరస తథా
మధుకైటభయొ రాజఞ శిరసీ మధుసూథనః
చక్రేణ శితధారేణ నయకృన్తత మహాయశః