అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 193

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 193)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
ఇక్ష్వాకౌ సంస్దితే రాజఞ శశాథః పృదివీమ ఇమామ
పరాప్తః పరమధర్మాత్మా సొ ఽయొధ్యాయాం నృపొ ఽభవత
2 శశాథస్య తు థాయాథః కకుత్స్దొ నామ వీర్యవాన
అనేనాశ చాపి కాకుత్స్దః పృదుశ చానేనసః సుతః
3 విష్వగశ్వః పృదొఃపుత్రస తస్మాథ ఆర్థ్రస తు జజ్ఞివాన
ఆర్థ్రస్య యువనాశ్వస తు శరావస్తస తస్య చాత్మజః
4 జజ్ఞే శరావస్తకొ రాజా శరావస్తీ యేన నిర్మితా
శరావస్తస్య తు థాయాథొ బృహథశ్వొ మహాబలః
బృహథశ్వ సుతశ చాపి కువలాశ్వ ఇతి సమృతః
5 కువలాశ్వస్య పుత్రాణాం సహస్రాణ్య ఏకవింశతిః
సర్వే విథ్యాసు నిష్ణాతా బలవన్తొ థురాసథాః
6 కువలాశ్వస తు పితృతొ గునైర అభ్యధికొ ఽభవత
సమయే తం తతొ రాజ్యే బృహథశ్వొ ఽభయషేచయత
కువలాశ్వం మహారాజ శూరమ ఉత్తమధార్మికమ
7 పుత్ర సంక్రామిత శరీస తు బృహథశ్వొ మహీపతిః
జగామ తపసే ధీమాంస తపొవనమ అమిత్రహా
8 అద శుశ్రావ రాజర్షిం తమ ఉత్తఙ్కొ యుధిష్ఠిర
వనం సంప్రస్దితం రాజన బృహథశ్వం థవిజొత్తమః
9 తమ ఉత్తఙ్కొ మహాతేజా సర్వాస్త్రవిథుషాం వరమ
నయవారయథ అమేయాత్మా సమాసాథ్య నరొత్తమమ
10 [ఉత్తన్క]
భవతా రక్షణం కార్యం తత తావత కర్తుమ అర్హసి
నిరుథ్విగ్నా వయం రాజంస తవత్ప్రసాథాథ వసేమహి
11 తవయా హి పృదివీ రాజన రక్ష్యమాణా మహాత్మనా
భవిష్యతి నిరుథ్విగ్నా నారణ్యం గన్తుమ అర్హసి
12 పాలనే హి మహాన ధర్మః పరజానామ ఇహ థృశ్యతే
న తదా థృశ్యతే ఽరణ్యే మా తే భూథ బుథ్ధిర ఈథృశీ
13 ఈథృశొ న హి రాజేన్థ్ర ధర్మః కవ చన థృశ్యతే
పరజానాం పాలనే యొ వై పురా రాజర్షిభిః కృతః
రక్షితవ్యాః పరజా రాజ్ఞా తాస తవం రక్షితుమ అర్హసి
14 నిరుథ్విగ్నస తపొ చర్తుం న హి శక్నొమి పార్దివ
మమాశ్రమసమీపే వై సమేషు మరుధన్వసు
15 సముథ్రొ బాలుకా పూర్ణ ఉజానక ఇతి సమృతః
బహుయొజనవిస్తీర్ణొ బహుయొజనమ ఆయతః
16 తత్ర రౌథ్రొ థానవేన్థ్రొ మహావీర్యపరాక్రమః
మధుకైటభయొః పుత్రొ ధున్ధుర నామ సుథారుణః
17 అన్తర్భూమి గతొ రాజన వసత్య అమితవిక్రమః
తం నిహత్య మహారాజ వనం తవం గన్తుమ అర్హసి
18 శేతే లొకవినాశాయ తప ఆస్దాయ థారుణమ
తరిథశానాం వినాశాయ లొకానాం చాపి పార్దివ
19 అవధ్యొ థేవతానాం స థైత్యానామ అద రక్షసామ
నాగానామ అద యక్షాణాం గన్ధర్వాణాం చ సర్వశః
అవాప్య స వరం రాజన సర్వలొకపితామహాత
20 తం వినాశయ భథ్రం తే మా తే బుథ్ధిర అతొ ఽనయదా
పరాప్స్యసే మహతీం కీర్తిం శాశ్వతీమ అవ్యయాం ధరువామ
21 కరూరస్య సవపతస తస్య వాలుకాన్తర్హితస్య వై
సంవత్సరస్య పర్యన్తే నిఃశ్వాసః సంప్రవర్తతే
యథా తథా భూశ చలతి సశైలవనకాననా
22 తస్య నిఃశ్వాసవాతేన రజ ఉథ్ధూయతే మహత
ఆథిత్యపదమ ఆవృత్య సప్తాహం భూమికమ్పనమ
సవిస్ఫులిఙ్గం సజ్వాలం సధూమం హయ అతి థారుణమ
23 తేన రాజన న శక్నొమి తస్మిన సదాతుం సవ ఆశ్రమే
తం వినాశయ రాజేన్థ్ర లొకానాం హితకామ్యయా
లొకాః సవస్దా భవన్త్వ అథ్య తస్మిన వినిహతే ఽసురే
24 తవం హి తస్య వినాశాయ పర్యాప్త ఇతి మే మతిః
తేజసా తవ తేజొ చ విష్ణుర ఆప్యాయయిష్యతి
25 విష్ణునా చ వరొ థత్తొ మమ పూర్వం తతొ వధే
యస తం మహాసురం రౌథ్రం వధిష్యతి మహీపతిః
తేజస తం వైష్ణవమ ఇతి పరవేక్ష్యతి థురాసథమ
26 తత తేజస తవం సమాధాయ రాజేన్థ్ర భువి థుఃసహమ
తం నిషూథయ సంథుష్టం థైత్యం రౌథ్రపరాక్రమమ
27 న హి ధున్ధుర మహాతేజా తేజసాల్పేన శక్యతే
నిర్థగ్ధుం పృదివీపాల స హి వర్షశతైర అపి