అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 192

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 192)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
యుధిష్ఠిరొ ధర్మరాజః పప్రచ్ఛ భరతర్షభ
మార్కణ్డేయం తపొవృథ్ధం థీర్యాయుర అమ అకల్మషమ
2 విథితాస తవ ధర్మజ్ఞ థేవథానవరాక్షసాః
రాజవంశాశ చ వివిధా ఋషివంశాశ చ శాశ్వతాః
న తే ఽసత్య అవిథితం కిం చిథ అస్మిఁల లొకే థవిజొత్తమ
3 కదాం వేత్సి మునే థివ్యాం మనుష్యొరగరక్షసామ
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తత్త్వేన కదితం థవిజ
4 కువలాశ్వ ఇతి ఖయాత ఇక్ష్వాకుర అపరాజితః
కదం నామ విపర్యాసాథ ధున్ధుమారత్వమ ఆగతః
5 ఏతథ ఇచ్ఛామి తత్త్వేన జఞాతుం భార్గవ సత్తమ
విపర్యస్తం యదా నామ కువలాశ్వస్య ధీమతః
6 [మార్క]
హన్త తే కదయిష్యామి శృణు రాజన యుధిష్ఠిర
ధర్మిష్ఠమ ఇథమ ఆఖ్యానం థున్ధు మారస్య తచ ఛృణు
7 యదా స రాజా ఇక్ష్వాకుః కువలాశ్వొ మహీపతిః
ధున్ధుమారత్వమ అగమత తచ ఛృణుష్వ మహీపతే
8 మహర్షిర విశ్రుతస తాత ఉత్తఙ్క ఇతి భారత
మరుధన్వసు రమ్యేషు ఆశ్రమస తస్య కౌరవ
9 ఉత్తఙ్కస తు మహారాజ తపొ ఽతప్యత సుథుశ్చరమ
ఆరిరాధయిషుర విష్ణుం బహూన వర్షగణాన విభొ
10 తస్య పరీతః స భగవాన సాక్షాథ థర్శనమ ఏయివాన
థృష్ట్వైవ చర్షిః పరహ్వస తం తుష్టావ వివిధైర సతవైః
11 తవయా థేవ పరజాః సర్వాః సథేవాసురమానవాః
సదావరాణి చ భూతాని జఙ్గమాని తదైవ చ
బరహ్మ వేథాశ చ వేథ్యం చ తవయా సృష్టం మహాథ్యుతే
12 శిరస తే గగనం థేవ నేత్రే శశిథివాకరౌ
నిఃశ్వాసః పనవశ చాపి తేజొ ఽగనిశ చ తవాచ్యుత
బాహవస తే థిశః సర్వాః కుక్షిశ చాపి మహార్ణవః
13 ఊరూ తే పర్వతా థేవఖం నాభిర మధుసూథన
పాథౌ తే పృదివీ థేవీ రొమాణ్య ఓషధయస తదా
14 ఇన్థ్ర సొమాగ్నివరుణా థేవాసురమహొరగాః
పరహ్వాస తవామ ఉపతిష్ఠన్తి సతువన్తొ వివిధైః సతవైః
15 తవయా వయాప్తాని సర్వాణి భూతాని భువనేశ్వర
యొగినః సుమహావీర్యాః సతువన్తి తవాం మహర్షయః
16 తవయి తుష్టే జగత సవస్దం తవయి కరుథ్ధే మహథ భయమ
భయానామ అపనేతాసి తవమ ఏకః పురుషొత్తమ
17 థేవానాం మానుషాణాం చ సర్వభూతసుఖావహః
తరిభిర విక్రమణైర థేవత్రయొ లొకాస తవయాహృతాః
అసురాణాం సమృథ్ధానాం వినాశశ చ తవయా కృతః
18 తవ విక్రమణైర థేవా నిర్వాణమ అగమన పరమ
పరాభవం చ థైత్యేన్థ్రాస తవయి కరుథ్ధేమహా థయుతే
19 తవం హి కర్తా వికర్తా చ భూతానామ ఇహ సర్వశః
ఆరాధయిత్వా తవాం థేవాః సుఖమ ఏధన్తి సర్వశః
20 ఏవం సతుతొ హృషీకేశ ఉత్తఙ్కేన మహాత్మనా
ఉత్తఙ్కమ అబ్రవీథ విష్ణుః పరీతస తే ఽహం వరం వృణు
21 [ఉత్తన్క]
పర్యాప్తొ మే వరహ్య ఏష యథ అహం థృష్టవాన హరిమ
పురుషం శాశ్వతం థివ్యం సరష్టారం జగతః పరభుమ
22 [విస్ణు]
పరీతస తే ఽహమ అలౌల్యేన భక్త్యా చ థవిజసత్తమ
అవశ్యం హి తవయా బరహ్మన మత్తొ గరాహ్యొ వరథ్విజ
23 ఏవం సంఛన్థ్యమానస తు వరేణ హరిణా తథా
ఉత్తఙ్కః పరాఞ్జలిర వవ్రే వరం భరతసత్తమ
24 యథి మే భగవాన పరీతః పుణ్డరీకనిభేక్షణః
ధర్మే సత్యే థమే చైవ బుథ్ధిర భవతు మే సథా
అభ్యాసశ చ భవేథ భక్త్యా తవయి నిత్యం మహేశ్వర
25 [విస్ణు]
సర్వమ ఏతథ ధి భవితా మత్ప్రసాథాత తవ థవిజ
పరతిభాస్యతి యొగశ చ యేన యుక్తొ థివౌకసామ
తరయాణామ అపి లొకానాం మహత కార్యం కరిష్యసి
26 ఉత్సాథనార్దం లొకానాం ధున్ధుర నామ మహాసురః
తపస్యతి తపొ ఘొరం శృణు యస తం హనిష్యతి
27 బృహథశ్వ ఇతి ఖయాతొ భవిష్యతి మహీపతిః
తస్య పుత్రః శుచిర థాన్తః కువలాశ్వ ఇతి శరుతః
28 స యొగబలమ ఆస్దాయ మామకం పార్దివొత్తమః
శాసనాత తవ విప్రర్షే ధున్ధుమారొ భవిష్యతి
29 ఉత్తఙ్కమ ఏవమ ఉక్త్వా తు విష్ణుర అన్తరధీయత