అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 191)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
మార్కణ్డేయమ ఋషయః పాణ్డవాశ చ పర్యపృచ్ఛన
అస్తి కశ చిథ భవతశ చిరజాతతరేతి
2 స తాన ఉవాచ
అస్తి ఖలు రాజర్షిర ఇన్థ్రథ్యుమ్నొ నామ కషీణపుణ్యస తరిథివాత పరచ్యుతః
కీర్తిస తే వయుచ్ఛిన్నేతి
స మామ ఉపాతిష్ఠత
అద పరత్యభిజానాతి మాం భవాన ఇతి
3 తమ అహమ అబ్రువమ
న వయం రాసాయనికాః శరీరొపతాపేనాత్మనః సమారభామహే ఽరదానామ అనుష్ఠానమ
4 అస్తి ఖలు హిమవతి పరాకారకర్ణొ నామొలూకః
స భవన్తం యథి జానీయాత
పరకృష్టే చాధ్వని హిమవాన
తత్రాసౌ పరతివసతీతి
5 స మామ అశ్వొ భూత్వా తత్రావహథ యత్ర బభూవొలూకః
6 అదైనం స రాజర్షిః పర్యపృచ్ఛత
పరత్యభిజానాతి మాం భవాన ఇతి
7 స ముహూర్తం ధయాత్వాబ్రవీథ ఏనమ
నాభిజానే భవన్తమ ఇతి
8 సైవమ ఉక్తొ రాజర్షిర ఇన్థ్రథ్యుమః పునస తమ ఉలూకమ అబ్రవీత
అస్తి కశ చిథ భవతశ చిరజాతతరేతి
9 సైవమ ఉక్తొ ఽబరవీథ ఏనమ
అస్తి ఖల్వ ఇన్థ్రథ్యుమ్నసరొ నామ
తస్మిన నాడీజఙ్ఘొ నామ బకః పరతివసతి
సొ ఽసమత్తశ చిరజాతతరః
తం పృచ్ఛేతి
10 తతేన్థ్రథ్యుమ్నొ మాం చొలూకం చాథాయ తత సరొ ఽగచ్ఛథ యత్రాసౌ నాడీజఙ్ఘొ నామ బకొ బభూవ
11 సొ ఽసమాభిః పృష్టః
భవాన ఇన్థ్రథ్యునం రాజానం పరత్యభిజానాతీతి
12 సైవమ ఉక్తొ ఽబరవీన ముహూర్తం ధయాత్వా
నాభిజానామ్య అహమ ఇన్థ్రథ్యుమ్నం రాజానమ ఇతి
13 తతః సొ ఽసమాభిః పృష్టః
అస్తి కశ చిథ అన్యొ భవతశ చిరజాతతరేతి
14 స నొ ఽబరవీథ అస్తి ఖల్వ ఇహైవ సరస్య అకూపారొ నామ కచ్ఛపః పరతివసతి
స మత్తశ చిరజాతతరేతి
స యథి కదం చిథ అభిజానీయాథ ఇమం రాజానం తమ అకూపారం పృచ్ఛామేతి
15 తతః స బకస తమ అకూపారం కచ్ఛపం విజ్ఞాపయామ ఆస
అస్త్య అస్మాకమ అభిప్రేతం భవన్తం కం చిథ అర్దమ అభిప్రష్టుమ
సాధ్వ ఆగమ్యతాం తావథ ఇతి
16 ఏతచ ఛరుత్వా స కచ్ఛపస తస్మాత సరసొత్దాయాభ్యగచ్ఛథ యత్ర తిష్ఠామొ వయం తస్య సరసస తీరే
17 ఆగతం చైనం వయమ అపృచ్ఛామ
భవాన ఇన్థ్రథ్యుమ్నం రాజానమ అభిజానాతీతి
18 స ముహూర్తం ధయాత్వా బాష్పపూర్ణనయన ఉథ్విగ్నహృథయొ వేపమానొ విసంజ్ఞకల్పః పరాఞ్జలిర అబ్రవీత
కిమ అహమ ఏనం న పరత్యభిజానామి
అహం హయ అనేన సహస్రకృత్వః పూర్వమ అగ్నిచితిషూపహిత పూర్వః
సరశ చేథమ అస్య థక్షిణాథత్తాభిర గొభిర అతిక్రమమాణాభిః కృతమ
అత్ర చాహం పరతివసామీతి
19 అదైతత కచ్ఛపేనొథాహృతం శరుత్వా సమనన్తరం థేవలొకాథ థేవ రదః పరాథురాసీత
20 వాచొ చాశ్రూయన్తేన్థ్రథ్యుమ్నం పరతి
పరస్తుతస తే సవర్గః
యదొచితం సదానమ అభిపథ్యస్వ
కీర్తిమాన అసి
అవ్యగ్రొ యాహీతి
21 థివం సపృశతి భూమిం చ శబ్థః పుణ్యస్య కర్మణః
యావత స శబ్థొ భవతి తావత పురుష ఉచ్యతే
22 అకీర్తిః కీర్త్యతే యస్య లొకే భూతస్య కస్య చిత
పతత్య ఏవాధమాఁల లొకాన యావచ ఛబ్థః స కీర్త్యతే
23 తస్మాత కల్యాణ వృత్తః సయాథ అత్యన్తాయ నరొ భువి
విహాయ వృత్తం పాపిష్ఠం ధర్మమ ఏవాభిసంశ్రయేత
24 ఇత్య ఏతచ ఛరుత్వా స రాజాబ్రవీత
తిష్ఠ తావథ యావథ ఇథానీమ ఇమౌ వృథ్ధౌ యదాస్దానం పరతిపాథయామీతి
25 స మాం పరాకారకర్ణం చొలూకం యదొచితే సదానే పరతిపాథ్య తేనైవ యానేన సంసిథ్ధొ యదొచితం సదానం పరతిపన్నః
26 ఏతన మయానుభూతం చిరజీవినా థృష్టమ ఇతి పాణ్డవాన ఉవాచ మార్కణ్డేయః
27 పాణ్డవాశ చొచుః పరీతాః
సాధు
శొభనం కృతం భవతా రాజానమ ఇన్థ్రథ్యుమ్నం సవర్గలొకాచ చయుతం సవే సదానే సవర్గే పునః పరతిపాథయతేతి
28 అదైనామ అబ్రవీథ అసౌ
నను థేవకీపుత్రేణాపి కృష్ణేన నరకే మజ్జమానొ రాజర్షిర నృగస తస్మాత కృచ్ఛ్రాత సముథ్ధృత్య పునః సవర్గం పరతిపాథితేతి