అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 188)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వై]
ఏవమ ఉక్తాస తు తే పార్దా యమౌ చ పురుషర్షభౌ
థరౌపథ్యా కృష్ణయా సార్ధం నమశ చక్రుర జనార్థనమ
2 స చైతాన పురుషవ్యాఘ్ర సామ్నా పరమవల్గునా
సాన్త్వయామ ఆస మానార్హాన మన్యమానొ యదావిధి
3 యుధిష్ఠిరస తు కౌన్తేయొ మార్కణ్డేయం మహామునిమ
పునః పప్రచ్ఛ సామ్రాజ్యే భవిష్యాం జగతొ గతిమ
4 ఆశ్చర్యభూతం భవతః శరుతం నొ వథతాం వర
మునే భార్గవ యథ్వృత్తం యుగాథౌ పరభవాప్యయౌ
5 అస్మిన కలియుగే ఽపయ అస్తి పునః కౌతూహలం మమ
సమాకులేషు ధర్మేషు కిం ను శేషం భవిష్యతి
6 కిం వీర్యా మానవాస తత్ర కిమాహారవిహారిణః
కిమాయుషః కిం వసనా భవిష్యన్తి యుగక్షయే
7 కాం చ కాష్ఠాం సమాసాథ్య పునః సంపత్స్యతే కృతమ
విస్తరేణ మునే బరూహి విచిత్రాణీహ భాషసే
8 ఇత్య ఉక్తః స మునిశ్రేష్ఠః పునర ఏవాభ్యభాషత
రమయన వృష్ణిశార్థూలం పాణ్డవాంశ చ మహామునిః
9 [మార్క]
భవిష్యం సర్వలొకస్య వృత్తాన్తం భరతర్షభ
కలుషం కాలమ ఆసాథ్య కద్యమానం నిబొధ మే
10 కృతే చతుష్పాత సకలొ నిర్వ్యాజొపాధి వర్జితః
వృషః పరతిష్ఠితొ ధర్మొ మనుష్యేష్వ అభవత పురా
11 అధర్మపాథవిథ్ధస తు తరిభిర అంశైః పరతిష్ఠితః
తరేతాయాం థవాపరే ఽరధేన వయామిశ్రొ ధర్మ ఉచ్యతే
12 తరిభిర అంశైర అధర్మస తు లొకాన ఆక్రమ్య తిష్ఠతి
చతుర్దాంశేన ధర్మస తు మనుష్యాన ఉపతిష్ఠతి
13 ఆయుర వీర్యమ అదొ బుథ్ధిర బలం తేజొ చ పాణ్డవ
మనుష్యాణామ అనుయుగం హరసతీతి నిబొధ మే
14 రాజానొ బరాహ్మణా వైశ్యాః శూథ్రాశ చైవ యుధిష్ఠిర
వయాజైర ధర్మం చరిష్యన్తి ధర్మవ్వైతంసికా నరాః
15 సత్యం సంక్షేప్స్యతే లొకే నరైః పణ్డితమానిభిః
సత్యహాన్యా తతస తేషామ ఆయుర అల్పం భవిష్యతి
16 ఆయుషః పరక్షయాథ విథ్యాం న శక్ష్యన్త్య ఉపశిక్షితుమ
విథ్యా హీనాన అవిజ్ఞానాల లొభొ ఽపయ అభిభవిష్యతి
17 లొభక్రొధపరా మూఢాః కామసక్తాశ చ మానవాః
వైరబథ్ధా భవిష్యన్తి పరస్పరవధేప్సవః
18 బరాహ్మణాః కషత్రియా వైశ్యాః సంకీర్యన్తః పరస్పరమ
శూథ్ర తుల్యా భవిష్యన్తి తపః సత్యవివర్జితాః
19 అన్త్యా మధ్యా భవిష్యన్తి మధ్యాశ చాన్తావసాయినః
ఈథృశొ భవితా లొకొ యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
20 వస్త్రాణాం పరవరా శాణీ ధాన్యానాం కొర థూషకాః
భార్యా మిత్రాశ చ పురుషా భవిష్యన్తి యుగక్షయే
21 మత్స్యామిషేణ జీవన్తొ థుహన్తశ చాప్య అజైడకమ
గొషు నష్టాసు పురుషా భవిష్యన్తి యుగక్షయే
22 అన్యొన్యం పరిముష్ణన్తొ హింసయన్తశ చ మానవాః
అజపా నాస్తికాః సతేనా భవిష్యన్తి యుగక్షయే
23 సరిత తీరేషు కుథ్థాలైర వాపయిష్యన్తి చౌషధీః
తాశ చాప్య అల్పఫలాస తేషాం భవిష్యన్తి యుగక్షయే
24 శరాథ్ధే థైవే చ పురుషా యే చ నిత్యం ధృతవ్రతాః
తే ఽపి లొభసమాయుక్తా భొక్ష్యన్తీహ పరస్పరమ
25 పితా పుత్రస్య భొక్తా చ పితుః పుత్రస తదైవ చ
అతిక్రాన్తాని భొజ్యాని భవిష్యన్తి యుగక్షయే
26 న వరతాని చరిష్యన్తి బరాహ్మణా వేథ నిన్థకాః
న యక్ష్యన్తి న హొష్యన్తి హేతువాథవిలొభితాః
27 నిమ్నే కృషిం కరిష్యన్తి యొక్ష్యన్తి ధురి ధేనుకాః
ఏకహాయన వత్సాంశ చ వాహయిష్యన్తి మానవాః
28 పుత్రః పితృవధం కృత్వా పితా పుత్రవధం తదా
నిరుథ్వేగొ బృహథ వాథీ న నిన్థామ ఉపలప్స్యతే
29 మలేచ్ఛ భూతం జగత సర్వం నిశ్క్రియం యజ్ఞవర్జితమ
భవిష్యతి నిరానన్థమ అనుత్సవమ అదొ తదా
30 పరాయశః కృపణానాం హి తదా బన్ధుమతామ అపి
విధవానాం చ విత్తాని హరిష్యన్తీహ మానవాః
31 అల్పవీర్యబలాః సతబ్ధా లొభమొహపరాయణాః
తత్కదాథానసంతుష్టా థుష్టానామ అపి మానవాః
పరిగ్రహం కరిష్యన్తి పాపాచారపరిగ్రహాః
32 సంఘాతయన్తః కౌన్తేయ రాజానః పాపబుథ్ధయః
పరస్పరవధొథ్యుక్తా మూర్ఖాః పణ్డితమానినః
భవిష్యన్తి యుగస్యాన్తే కషత్రియా లొకకణ్టకాః
33 అరక్షితారొ లుబ్ధాశ చ మానాహంకార థర్పితాః
కేవలం థణ్డరుచయొ భవిష్యన్తి యుగక్షయే
34 ఆక్రమ్యాక్రమ్య సాధూనాం థారాంశ చైవ ధనాని చ
భొక్ష్యన్తే నిరనుక్రొశా రుథతామ అపి భారత
35 న కన్యాం యాచతే కశ చిన నాపి కన్యా పరథీయతే
సవయం గరాహా భవిష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
36 రాజానశ చాప్య అసంతుష్టాః పరార్దాన మూఢచేతసః
సర్వొపాయైర హరిష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
37 మలేచ్ఛీ భూతం జగత సర్వం భవిష్యతి చ భారత
హస్తొ హస్తం పరిముషేథ యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
38 సత్యం సంక్షిప్యతే లొకే నరైః పణ్డితమానిభిః
సదవిరా బాలమతయొ బాలాః సదవిర బుథ్ధయః
39 భీరవః శూరమానీనః శూరా భీరు విషాథినః
న విశ్వసన్తి చాన్యొన్యం యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
40 ఏకాహార్యం జగత సర్వం లొభమొహవ్యవస్దితమ
అధర్మొ వర్ధతి మహాన న చ ధర్మః పరవర్తతే
41 బరాహ్మణాః కషత్రియా వైశ్యా న శిష్యన్తి జనాధిప
ఏకవర్ణస తథా లొకొ భవిష్యతి యుగక్షయే
42 న కషంస్యతి పితా పుత్రం పుత్రశ చ పితరం తదా
భార్యా చ పతిశుశ్రూషాం న కరిష్యతి కా చన
43 యే యవాన్నా జనపథా గొధూమాన్నాస తదైవ చ
తాన థేశాన సంశ్రయిష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
44 సవైరాహారాశ చ పురుషా యొషితశ చ విశాం పతే
అన్యొన్యం న సహిష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
45 మలేచ్ఛ భూతం జగత సర్వం భవిష్యతి యుధిష్ఠిర
న శరాథ్ధైర హి పితౄంశ చాపి తర్పయిష్యన్తి మానవాః
46 న కశ చిత కస్య చిచ ఛరొతా న కశ చిత కస్య చిథ గురుః
తమొ గరస్తస తథా లొకొ భవిష్యతి నరాధిప
47 పరమాయుశ చ భవితా తథా వర్షాణి షొడశ
తతః పరాణాన విమొక్ష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
48 పఞ్చమే వాద షష్ఠే వా వర్షే కన్యా పరసూయతే
సప్త వర్షాష్ట వర్షాశ చ పరజాస్యన్తి నరాస తథా
49 పత్యౌ సత్రీ తు తథా రాజన పురుషొ వా సత్రియం పరతి
యుగాన్తే రాజశార్థూల న తొషమ ఉపయాస్యతి
50 అల్పథ్రవ్యా వృదా లిఙ్గా హింసా చ పరభవిష్యతి
న కశ చిత కస్య చిథ థాతా భవిష్యతి యుగక్షయే
51 అట్టశూలా జనపథాః శివ శూలాశ చతుష్పదాః
కేశశూలాః సత్రియశ చాపి భవిష్యన్తి యుగక్షయే
52 మలేచ్ఛాః కరూరాః సర్వభక్షా థారుణాః సర్వకర్మసు
భావినః పశ్చిమే కాలే మనుష్యా నాత్ర సంశయః
53 కరయవిక్రయకాలే చ సర్వః సర్వస్య వఞ్చనమ
యుగాన్తే భరతశ్రేష్ఠ వృత్తి లొభాత కరిష్యతి
54 జఞానాని చాప్య అవిజ్ఞాయ కరిష్యన్తి కరియాస తదా
ఆత్మఛన్థేన వర్తన్తే యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
55 సవభావాత కరూరకర్మాణశ చాన్యొన్యమ అభిశఙ్కినః
భవితారొ జనాః సర్వే సంప్రాప్తే యుగసంక్షయే
56 ఆరామాంశ చైవ వృక్షాంశ చ నాశయిష్యన్తి నిర్వ్యదాః
భవితా సంక్షయొ లొకే జీవితస్య చ థేహినామ
57 తదా లొభాభిభూతాశ చ చరిష్యన్తి మహీమ ఇమామ
బరాహ్మణాశ చ భవిష్యన్తి బరహ్మ సవాని చ భుఞ్జతే
58 హాహాకృతా థవిజాశ చైవ భయార్తా వృషలార్థితాః
తరాతారమ అలభన్తొ వై భరమిష్యన్తి మహీమ ఇమామ
59 జీవితాన్తకరా రౌథ్రాః కరూరాః పరాణివిహింసకాః
యథా భవిష్యన్తి నరాస తథా సంక్షేప్స్యతే యుగమ
60 ఆశ్రయిష్యన్తి చ నథీః పర్వతాన విషమాణి చ
పరధావమానా విత్రస్తా థవిజాః కురుకులొథ్వహ
61 థస్యు పరపీడితా రాజన కాకా ఇవ థవిజొత్తమాః
కురాజభిశ చ సతతం కరభార పరపీడితాః
62 ధైర్యం తయక్త్వా మహీపాల థారుణే యుగసంక్షయే
వికర్మాణి కరిష్యన్తి శూథ్రాణాం పరిచారకాః
63 శూథ్రా ధర్మం పరవక్ష్యన్తి బరాహ్మణాః పర్యుపాసకాః
శరొతారశ చ భవిష్యన్తి పరామాణ్యేన వయవస్దితాః
64 విపరీతశ చ లొకొ ఽయం భవిష్యత్య అధరొత్తరః
ఏడూకాన పూజయిష్యన్తి వర్జయిష్యన్తి థేవతాః
శూథ్రాః పరిచరిష్యన్తి న థవిజాన యుగసంక్షయే
65 ఆశ్రమేషు మహర్షీణాం బరాహ్మణావసదేషు చ
థేవస్దానేషు చైత్యేషు నాగానామ ఆలయేషు చ
66 ఏడూక చిహ్నా పృదివీ న థేవ గృహభూషితా
భవిష్యతి యుగే కషీణే తథ యుగాన్తస్య లక్షణమ
67 యథా రౌథ్రా ధర్మహీనా మాంసాథాః పానపాస తదా
భవిష్యన్తి నరా నిత్యం తథా సంక్షేప్స్యతే యుగమ
68 పుష్పే పుష్పం యథా రాజన ఫలే ఫలమ ఉపాశ్రితమ
పరజాస్యతి మహారాజ తథా సంక్షేప్స్యతే యుగమ
69 అకాలవర్షీ పర్జన్యొ భవిష్యతి గతే యుగే
అక్రమేణ మనుష్యాణాం భవిష్యతి తథా కరియా
విరొధమ అద యాస్యన్తి వృషలా బరాహ్మణైః సహ
70 మహీ మలేచ్ఛ సమాకీర్ణా భవిష్యతి తతొ ఽచిరాత
కరభార భయాథ విప్రా భజిష్యన్తి థిశొ థశ
71 నిర్విశేషా జనపథా నరావృష్టిభిర అర్థితాః
ఆశ్రమాన అభిపత్స్యన్తి ఫలమూలొపజీవినః
72 ఏవం పర్యాకులే లొకే మర్యాథా న భవిష్యతి
న సదాస్యన్త్య ఉపథేశే చ శిష్యా విప్రియకారిణః
73 ఆచార్యొపనిధిశ చైవ వత్స్యతే తథనన్తరమ
అర్దయుక్త్యా పరవత్స్యన్తి మిత్ర సంబన్ధిబాన్ధవాః
అభావః సర్వభూతానాం యుగాన్తే చ భవిష్యతి
74 థిశః పరజ్వలితాః సర్వా నక్షత్రాణి చలాని చ
జయొతీంషి పరతికూలాని వాతాః పర్యాకులాస తదా
ఉల్కా పాతాశ చ బహవొ మహాభయనిథర్శకాః
75 షడ్భిర అన్యైశ చ సహితొ భాస్కరః పరతపిష్యతి
తుములాశ చాపి నిర్హ్రాథా థిగ థాహాశ చాపి సర్వశః
కబన్ధాన్తర్హితొ భానుర ఉథయాస్తమయే తథా
76 అకాలవర్షీ చ తథా భవిష్యతి సహస్రథృక
సస్యాని చ న రొక్ష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
77 అభీక్ష్ణం కరూర వాథిన్యః పరుషా రుథితప్రియాః
భర్తౄణాం వచనే చైవ న సదాస్యన్తి తథా సత్రియః
78 పుత్రాశ చ మాతాపితరౌ హనిష్యన్తి యుగక్షయే
సూథయిష్యన్తి చ పతీన సత్రియః పుత్రాన అపాశ్రితాః
79 అపర్వణి మహారాజ సూర్యం రాహుర ఉపైష్యతి
యుగాన్తే హుతభుక చాపి సర్వతః పరజ్వలిష్యతి
80 పానీయం భొజనం చైవ యాచమానాస తథాధ్వగాః
న లప్స్యన్తే నివాసం చ నిరస్తాః పది శేరతే
81 నిర్ఘాతవాయసా నాగాః శకునాః సమృగథ్విజాః
రూక్షా వాచొ విమొక్ష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
82 మిత్ర సంబన్ధినశ చాపి సంత్యక్ష్యన్తి నరాస తథా
జనం పరిజనం చాపి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
83 అద థేశాన థిశశ చాపి పత్తనాని పురాణి చ
కరమశః సంశ్రయిష్యన్తి యుగాన్తే పర్యుపస్దితే
84 హా తాత హా సుతేత్య ఏవం తథా వాచః సుథారుణాః
విక్రొశమానశ చాన్యొన్యం జనొ గాం పర్యటిష్యతి
85 తతస తుములసంఘాతే వర్తమానే యుగక్షయే
థవిజాతిపూర్వకొ లొకః కరమేణ పరభవిష్యతి
86 తతః కాలాన్తరే ఽనయస్మిన పునర లొకవివృథ్ధయే
భవిష్యతి పునర థైవమ అనుకూలం యథృచ్ఛయా
87 యథా చన్థ్రశ చ సూర్యశ చ తదా తిష్యబృహస్పతీ
ఏకారాశౌ సమేష్యన్తి పరపత్స్యతి తథా కృతమ
88 కాలవర్షీ చ పర్జన్యొ నక్షత్రాణి శుభాని చ
పరథక్షిణా గరహాశ చాపి భవిష్యన్త్య అనులొమగాః
కషేమం సుభిక్షమ ఆరొగ్యం భవిష్యతి నిరామయమ
89 కల్కిర విష్ణుయశా నామ థవిజః కాలప్రచొథితః
ఉత్పత్స్యతే మహావీర్యొ మహాబుథ్ధిపరాక్రమః
90 సంభూతః సంభల గరామే బరాహ్మణావసదే శుభే
మనసా తస్య సర్వాణి వాహనాన్య ఆయుధాని చ
ఉపస్దాస్యన్తి యొధాశ చ శస్త్రాణి కవచాని చ
91 స ధర్మవిజయీ రాజా చక్రవర్తీ భవిష్యతి
స చేమం సంకులం లొకం పరసాథమ ఉపనేష్యతి
92 ఉత్దితొ బరాహ్మణొ థీప్తః కషయాన్తకృథ ఉథారధీః
స సంక్షేపొ హి సర్వస్య యుగస్య పరివర్తకః
93 స సర్వత్రగతాన కషుథ్రాన బరాహ్మణైః పరివారితః
ఉత్సాథయిష్యతి తథా సర్వాన మలేచ్ఛ గణాన థవిజః