అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అరణ్య పర్వము - అధ్యాయము - 189)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [మార్క]
తతశ చొరక్షయం కృత్వా థవిజేభ్యః పృదివీమ ఇమామ
వాజిమేధే మహాయజ్ఞే విధివత కల్పయిష్యతి
2 సదాపయిత్వా స మర్యాథాః సవయమ్భువిహితాః శుభాః
వనం పుణ్యయశః కర్మా జరావాన సంశ్రయిష్యతి
3 తచ ఛీలమ అనువర్త్స్యన్తే మనుష్యా లొకవాసినః
విప్రైశ చొరక్శయే చైవ కృతే కషేమం భవిశ్యతే
4 కృష్ణాజినాని శక్తీశ చ తరిశూలాన్య ఆయుధాని చ
సదాపయన విప్ర శార్థూలొ థేశేషు విజితేషు చ
5 సంస్తూయమానొ విప్రేన్థ్రైర మానయానొ థవిజొత్తమాన
కల్కిశ చరిష్యతి మహీం సథా థస్యు వధే రతః
6 హా తాత హా సుతేత్య ఏవం తాస తా వాచః సుథారుణాః
విక్రొశమానాన సుభృశం థస్యూన నేష్యతి సంశయమ
7 తతొ ఽధర్మవినాశొ వై ధర్మవృథ్ధిశ చ భారత
భవిష్యతి కృతే పరాప్తే కరియావాంశ చ జనస తదా
8 ఆరామాశ చైవ చైత్యాశ చ తటాకాన్య అవటాస తదా
యజ్ఞక్రియాశ చ వివిధా భవిష్యన్తి కృతే యుగే
9 బరాహ్మణాః సాధవశ చైవ మునయశ చ తపస్వినః
ఆశ్రమాః సహ పాషణ్డాః సదితాః సత్యే జనాః పరజాః
10 జాస్యన్తి సర్వబీజాని ఉప్యమానాని చైవ హ
సర్వేష్వ ఋతుషు రాజేన్థ్ర సర్వం సస్యం భవిష్యతి
11 నరా థానేషు నిరతా వరతేషు నియమేషు చ
జపయజ్ఞపరా విప్రా ధర్మకామా ముథా యుతాః
పాలయిష్యన్తి రాజానొ ధర్మేణేమాం వసుంధరామ
12 వయవహార రతా వైశ్యా భవిష్యన్తి కృతే యుగే
షష కర్మనిరతా విప్రాః కషత్రియా రక్షణే రతాః
13 శుశ్రూషాయాం రతాః శూథ్రాస తదా వర్ణత్రయస్య చ
ఏష ధర్మః కృతయుగే తరేతాయాం థవాపరే తదా
పశ్చిమే యుగకాలే చ యః స తే సంప్రకీర్తితః
14 సర్వలొకస్య విథితా యుగసంఖ్యా చ పాణ్డవ
ఏతత తే సర్వమ ఆఖ్యాతమ అతీతానాగతం మయా
వాయుప్రొక్తమ అనుస్మృత్య పురాణమ ఋషిసంస్తుతమ
15 ఏవం సంసారమార్గా మే బహుశశ చిరజీవినా
థృష్టాశ చైవానుభూతాశ చ తాంస తే కదితవాన అహమ
16 ఇథం చైవాపరం భూయొ సహ భరాతృభిర అచ్యుత
ధర్మసంశయ మొక్షార్దం నిబొధ వచనం మమ
17 ధర్మే తవయాత్మా సంయొజ్యొ నిత్యం ధర్మభృతాం వర
ధర్మాత్మా హి సుఖం రాజా పరేత్య చేహ చ నన్థతి
18 నిబొధ చ శుభాం వాణీం యాం పరవక్ష్యామి తే ఽనఘ
న బరాహ్మణే పరిభవః కర్తవ్యస తే కథా చన
బరాహ్మణొ రుషితొ హన్యాథ అపి లొకాన పరతిజ్ఞయా
19 [వై]
మార్కణ్డేయ వచొ శరుత్వా కురూణాం పరవరొ నృపః
ఉవాచ వచనం ధీమాన పరమం పరమథ్యుతిః
20 కస్మిన ధర్మే మయా సదేయం పరజాః సంరక్షతా మునే
కదం చ వర్తమానొ వై న చయవేయం సవధర్మతః
21 [మార్క]
థయావాన సర్వభూతేషు హితొ రక్తొ ఽనసూయకః
అపత్యానామ ఇవ సవేషాం పరజానాం రక్షణే రతః
చర ధర్మం తయజాధర్మం పితౄన థేవాంశ చ పూజయ
22 పరమాథాథ యత్కృతం తే ఽభూత సంయథ థానేన తజ జయ
అలం తే మానమ ఆశ్రిత్య సతతం పరవాన భవ
23 విజిత్య పృదివీం సర్వాం మొథమానః సుఖీ భవ
ఏష భూతొ భవిష్యశ చ ధర్మస తే సముథీరితః
24 న తే ఽసత్య అవిథితం కిం చిథ అతీతానాగతం భువి
తస్మాథ ఇమం పరిక్లేశం తవం తాత హృథి మా కృదాః
25 ఏష కాలొ మహాబాహొ అపి సర్వథివౌకసామ
ముహ్యన్తి హి పరజాస తాత కాలేనాభిప్రచొథితాః
26 మా చ తే ఽతర విచారొ భూథ యన మయొక్తం తవానఘ
అతిశఙ్క్య వచొ హయ ఏతథ ధర్మలొపొ భవేత తవ
27 జాతాసి పరదితే వంశే కురూణాం భరతర్షభ
కర్మణా మనసా వాచా సర్వమ ఏతత సమాచర
28 [య]
యత తవయొక్తం థవిజశ్రేష్ఠ వాక్యం శరుతిమనొహరమ
తదా కరిష్యే యత్నేన భవతః శాసనం విభొ
29 న మే లొభొ ఽసతి విప్రేన్థ్ర న భయం న చ మత్సరః
కరిష్యామి హి తత సర్వమ ఉక్తం యత తే మయి పరభొ
30 [వై]
శరుత్వా తు వచనం తస్య పాణ్డవస్య మహాత్మనః
పరహృష్టాః పాణ్డవా రాజన సహితాః శార్ఙ్గధన్వనా
31 తదా కదాం శుభాం శరుత్వా మార్కణ్డేయస్య ధీమతః
విస్మితాః సమపథ్యన్త పురాణస్య నివేథనాత